Valné zhromaždenie

20.09.2021 17:59

 

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, vážení majitelia súkromných lesov,

súčasná situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 neumožňuje zvolanie riadneho valného zhromaždenia ani v tomto období roku 2021. Preto sa výbor pozemkového spoločenstva rozhodol uskutočniť rokovanie valného zhromaždenia korešpondenčnou formou.

Súčasne Vám posielame aj tlačivo na doplnenie Vašich údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov. Na základe týchto spracovaných údajov Vám budú poukázané výnosy z hospodárenia za rok 2019, 2020 a nájom za prenájom súkromných lesov.


Program rokovania valného zhromaždenia
1. Voľba komisie pre spočítanie výsledkov korešpondenčného   hlasovania
2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les v roku 2020
3. Správa o finančnom hospodárení v roku 2020
4. Správa dozornej rady za rok 2020
5. Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh na rok 2021

 

Informácie k jednotlivým bodom:

1. Voľba komisie pre spočítanie výsledkov korešpondenčného hlasovania
• Výbor pozemkového spoločenstva navrhol za členov komisie:
   Ján Daňo  – predseda  US Podhradie, p.s
   Milan Dudáš - tajomník US Podhradie, p.s.
   Anton Mokrý – hospodár US Podhradie, p.s.

2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les v roku 2020
• Správa je zverejnená na stránke UPS Podhradie
 

3. Správa o finančnom hospodárení v roku 2020
• K danej správe je potrebné zahlasovať o uznesení, ktorým sa prijíma ročná účtovná uzávierka, hospodársky výsledok za rok 2020, text uznesenia je uvedený na hlasovacom lístku.


4. Správa dozornej rady za rok 2020

• Správa je zverejnená na stránke UPS Podhradie


5. Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh na rok 2021

Návrh plánu práce na rok 2021

Ťažba za lesné celky spolu:               2 900 m3

Prečistky za lesné celky spolu:            3,58 ha

inštalácia lapačov                                    7 ks


 Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2021:

výnosy:                       83 000,00 €

náklady:                      60 000,00 €

daň zo zisku:                3 450,00 €

zisk na rozdelenie:      19 550,00 €

Znenie uznesenia je na hlasovacom lístku.
 

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, dovoľujeme si Vás požiadať o vykonanie korešpondenčného hlasovania a vašu účasť na ňom.

Hlasovací lístok je prílohou tohto listu. Hlasovací lístok vyplňte podľa inštrukcií v jeho dolnej časti a doručte ho spolu s návratkou a súhlasom do 31.10.2021 poštou na adresu pozemkového spoločenstva, alebo osobne predsedovi pozemkového spoločenstva, prípadne členom výboru.

 V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach:

0915 217 899,  0905 219 243

 

S pozdravom

Ján Daňo

predseda US Podhradie, p.s.