Správa o činnosti UPS Podhradie za rok 2020

Korenšpondenčné Valné Zhromaždenie za rok 2020.

 

Výročná správa

Valné Zhromaždenie za rok 2020 konané v októbri 2021

                                    

 

Na základe mimoriadnych opatrení prijatých Úradom vlády Slovenskej Republiky,v súlade s § 5 zákona č.62/2020 Z.z.a v súlade s §14 ods.6 zákona o pozemkových spoločenstvách,vo veci zhromaždenia vlastníkov pozemkového spoločenstva, Urbárska spoločnosť Podhradie vykoná korenšpondenčné Valné Zhromaždenie, kde hlasovanie o uznášaniaschopnosti a schválenie programu Valného Zhromaždenia ako aj schválenie uznesenia z VZ, bude vykonané formou ,,per rollam” (korenšpondenčné hlasovanie)

Vážené podielničky ,vážení podielnici dovoľte, aby som Vás privítal na tomto netradičnom - korenšpondenčnom Valnom zhromaždení za rok 2020.

Predkadám Vám správu o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2020.

Na základe už spomenutých prijatých opatrení sa členovia výboru UPS a členovia DR zhodli na zvolávaní výboru ohľadom plnenia úloh plánu práce, riešenia neodkladných záležitostí a hlasovaní, že výbor UPS bude pracovať formou per rollam.

Plán práce na rok 2020:

1.dovezenie a postavenie mája

2.MDD pod názvom poznaj krásu svojho okolia

3.zabezpečiť a postaviť stromček v strede našej obce

4.zakúpiť vianočný stromček do kostola

5.čistiť priepusty a odrážky

6.osadenie lapačov a výmena feromónov

7.ochranný náter cervacol

8.prerezávky

9.prebierky

 

Tak ako po iné roky tak aj  v Máji 2020 Urbárska spoločnosť zabezpečila a postavila máj v strede obce.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným nakoľko sme boli prinútený požiadať firmu Boise o pomoc pri stavaní mája. Moje poďakovanie patrí aj členom výboru UPS ako aj členom TJ  Slovan Podhradie ,ktorí sa na tejto akcii zúčastnili.

Urbárska spoločnosť taktiež zabezpečila a postavila máj pred penziónom Sivý Kameň.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch ,ale oneskorene z dôvodu prijatých opatrení proti Covid 19, Urbárska spoločnosť zorganizovala ďaľší ročník osláv MDD v mesiaci august, pod názvom ,,Poznaj krásu svojho okolia”

Zúčastnené deti išli na vychádzku po vopred určenej trase v prírode, ktorú ukončili na asfaltovom ihrisku Hostinca pod hradom. Tu mali deti pripravené rôzne hry a súťaže. Veľkú pozornosť a radosť prejavili deti pri ukážkach techniky a technických prostriedkov, ktoré im predviedli príslušníci PZ a HaZZ SR.

Členovia výboru UPS a členovia DR pripravili pre všetkých zúčastnených chutný guláš. Po ukončení všetkých súťaží a hier boli všetky zúčastnené deti odmenené sladkosťami.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať firme BOISE Jozefovi Bobokovi mladšiemu ako aj firme Lesy Vtáčnik s.r.o. Marianovi Pastierikovi za sponzorovanie tejto veľmi peknej akcie.

Moje poďakovanie patrí aj Poľovnému združeniu Sivý Kameň,ktoré nám poskytlo mäso na chutný guláš.Tak isto sa chcem poďakovať členom Komisie kultúry a športu pri obecnom úrade v Podhradí,ktorí pre deti pripravili rôzne hry a súťaže.

Tak ako po iné roky v mesiaci December členovia výboru UPS a členovia DR zabezpečili a postavili vianočný stromček v strede obce. Stromček bol rozsvietený našimi malými ratolesťami pri príležitosti vítania Mikuláša.

Urbárska spoločnosť zakúpila a venovala krásny vianočný stromček do kostola, nakoľko v našich lesných porastoch je veľký problém vybrať vhodný stromček, pretože smreky sú už príliš veľké.

Počas roku 2020 boli štiepkované konáre na Mackých Košiaroch.

V priebehu roka 2020 boli na Urbársku spoločnosť doručené rôzne žiadosti.

Boli vystavené potvrdenia, kde nás niektorí podielnici ako aj notári žiadali o potvrdenie, že evidujeme neznámych vlastníkov v Urbárskej spoločnosti za účelom vybavovania dodatočného dedičského konania.

S firmou KAMENTA Zdenko Ducký bol uzatvorený Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 18.3.2010, ktorá bola uzatvorená v súlade s § 663 a následne Občianskeho zákoníka v platnom znení medzi prenajímateľom Urbárska spoločnosť Podhradie pozemkové spoločenstvo v zastúpení Ján Daňo predseda UPS, Štefánia Michalovičová tajomník UPS, Ľudovít Michalovič predseda DR a nájomca Zdenko Ducký KAMENTA záhradná 851/3 956 18 Bošany.

 V súlade s článkom V.,bod 4 nájomnej zmluvy sa táto mení a dopĺňa po vzájomnej dohode zmluvných strán následovne:

1. v záhlaví nájomnej zmluvy sa mení zastúpenie Urbárskej spoločnosti Podhradie nasledovne: tajomník Milan Dudáš, predseda dozornej rady sa vypúšťa.

2. v zmysle článku III:bod 1 nájom nehnuteľností končí uplynutím doby,  na ktorú bol dojednaný t.j.dňom 18.3.2020. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli,že pre rok 2020 sa Článok IV.,Výška a splatnosť nájomného”mení a jeho znenie je následovné:

Výška ročného nájomného za obdobie od 1.1.2020 do 18.3.2020 sa po vzájomnej dohode zmluvných strán upravuje na sumu 1250,EUR (slovom tisíc dvestopäťdesiat EUR). Nájomné bude splatné do 31.12.2020.

3.Článok V.,,ostatné dojednania nájomnej zmluvy”sa dopĺňa o bod 8. s následovným znením:

Prenajímateľ a nájomca sa vzájomne dohodli, že po doriešení vyňatia pozemkov z lesného pôdneho fondu s Okresným úradom Prievidza, pozemkový a lesný odbor,čo je podmienkou Rozhodnutia Obvodného bánskeho úradu v Prievidzi o povolení činnosti vykonávanej banským spôsobom, pristúpia k uzatvoreniu novej nájomnej zmluvy na predmetný pozemok.

4.Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

5.Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy zostávajú nezmenené.

6.Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán prevezme po dve vyhotovenia.

7.zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si tento dodatok pred podpisom prečítali, jeho obsah im je jasný a zrozumiteľný, súhlasia s ním a uzatvárajú ho na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni,za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom.Na znak súhlasu zmluvné strany tento dodatok potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

Za UPS Ján Daňo predseda, Milan Dudáš tajomník za KAMENTA Zdenko Ducký majiteľ.

Firma Kamenta Zdenko Ducký nás žiadala o  novú nájomnú zmluvu nakoľko stará zmluva končí.

Za týmto účelom prebehli dve jednania na korých bol prítomný predseda UPS Ján Daňo a zástupca firmy KAMENTA ing.Vladimír Matúš.

Druhé jednanie prebehlo priamo v teréne na ktorom boli prítomný predseda UPS Ján Daňo zástupca firmy KAMENTA ing.Vladimír Matúš,zástupca bánskeho úradu ing.Jozef Beck a zástupcovia štátnych lesov Slovenskej republiky a zástupca okresného úradu Prievidza pozemkový a lesný odbor.

Na tomto jednaní bolo dohodnuté ,že v zmysle zákona už nesmie byť dočasné vyňatie z lesného fondu,ale musí byť trvalé vyňatie.

Tak by prešla parcela z lesného pozemku na ostatnú plochu.

Toto vyňatie by stálo firmu KAMENTA približne cca do štyridsať tisíc euro. Pre tieto uvedené skutočnosti ostalo toto riešenie otvorené. Po vyriešení týchto skutočností bude vypracovaná nova nájomná zmluva na ťažbu platničkového kameňa, v ktorej budú doriešené všetky náležitosti.

Členovia výboru UPS odsúhlasili vybudovanie  a postavenie garáže na traktor a inú techniku.

Z tohoto dôvodu bola vypracovaná PD elektrickej prípojky p. Danielom Vážnym. Bola podaná žiadosť pre zriadenie el. prípojky na SSE Žilina, žiadosť na povolenie vybudovania el. prípojky od OU Podhradie. Žiadosti boli schválené a po vybudovaní el. prípojky bola potrebná správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia podľa normy STN 33 15 00 vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z., ktorú nám vypracoval pán Ľuboš Pipíška. Následne bola uzavretá zmluva z SSE Žilina, na odber el. en. Boli vykonané výkopové práce a zabetónované pätky.

Na vybudovanie tejto garáže bude ďalej potrebné stavebné povolenie. Ďalej boli oslovené firmy na vypracovanie cenovej ponuky.

Na začiatku jarného obdobia bolo do smrekových lesných porastov osadených 7 kusuv lapačov Rider na odchyt lykožrúta, do ktorých boli pravidelne umiestňované a menené feromóny.

Počas celého roku boli prečisťované priepusty popod cesty a čistené odrážky, boli kontrolované lesné porasty, práce vykononávané v našich lesných porastoch ,ako sú prebierky do 50 a nad 50 rokov a doruby v lesných porastoch. Pri týchto kontrolách boli zistené nedostatky ohľadom sprístupnenia ciest a zvážnic po našich porastoch. V najbliššej dobe bude nevyhnutné naplánovať a spraviť zárezy alebo nové cesty pre uľachčenie  prístupu  k porastom ohľadom prebierkových činností, ktoré sú nevyhnutné a sú hlavným ukazovateľom pri pestebnej činnosti.

Následne sa to odzrkadlí aj na znížení nákladov, týkajúcich sa približovania dreva na odvozné miesto.

V roku 2020 bola Pôdohospodárskou platobnou agentúrov vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprudukčných funkcií lesov.

Výbor UPS sa touto výzvou zaoberal a po zvážení všetkých okolností sa rozhodol, aby predseda UPS Ján Daňo zabezpečil všetky potrebné náležitostí  k získaniu tejto podpory.

Vzhľadom k vzniknutej situácii ohľadom Covid  19, bola komunikácia s úradmi možná len poštou alebo electronicky, bolo veľmi zložité sa dopracovať k určitým veciam.

Ako prvá podmienka bola, že Urbárska spoločnosť musí mať minimálne na 80 percennt splnené podmienky pestebnej činnosti, čo sa týka ochranných náterov, prebierok, prerezávok,osádzaniu lapačov na odchyt lykožrúta,výsadby  a oplotkov.

Ďalej bolo potrebné potvrdenie  original alebo úradne osvedčená kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev nie staršia ako 60 dní, ak je žiadateľ registrovaným subiektom podľa zákona č.97/2013Z.z. o pozemkových spoločenstvách a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla.

Ďalej bol potrebný original alebo kópia potvrdenia o vedení účtu v banke, nie staršie ako tri mesiace, na ktorý bude žiadateľovi poskytnutá dotácia v prípade schválenia, respektíve úradne osvedčená kópia zmluvy o vedení účtu.

Ďalej bol potrebný original alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil  v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania(zákon č.82/2005Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnenie niektorých zákonov)

Ďalej original alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Po splnení  a získaní potrebných náležitostí, bola podaná žiadosť na Pôdohospodársku platobnú agentúru na získanie hore uvádzanej dotácie.

Táto žiadosť nám bola schválená a získali sme dotáciu na mimoprodukčnú funkciu lesov vo výške 35 000 eur.

Na záver mojej správy sa chcem poďakovať výboru UPS a členom Dozornej rady  za odvedenú prácu v roku 2020.

Prajem Vám všetkým, hlavne veľa zdravia a šťastia.

Ďakujem.