Správa DR UPS Podhradie

Výročná správa o činnosti Dozornej rady Urbárskej spoločnosti Podhradie za rok 2020,korenšpondenčné 

                                                                             Valné zhromaždenie

                                                                                   Október 2021.

 

Dozorná rada od posledného Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 22.2.2020 pracovala v novom zložení:

Predseda: ing.Róbert Rizman

Členovia DR:Dušan Bobok,Ján Dinga

Dozorná rada sa pravidelne zúčastňovala zasadnutí výboru UPS Podhradie, ktoré sa kôli pandemickým opatreniam COVID 19 konali electronicky a hlasovanie prebiehalo formou perrolam.

Dňa 29.1.2021 DR skontrolovala účtovnú závierku za rok 2020 a  inventarizáciu účtovníctva k 31.12.2020.

Skutočný stav pokladne v sume 4 717,87eur a stav na bankovom účte v sume 108 013,84eur súhlasí s účtovným stavom zachyteným v účtovnej závierke Urbárskej spoločnosti Podhradie.

Členovia Dozornej rady skontrolovali hotovostné nákupy za rok 2020 a skonštatovali, že finančné prostriedky boli účelne vynaložené.

Predaj dreva pre súkromné osoby a lístky na samovýrobu boli uhradené v hotovosti a evidované registračnou pokladňou. Ku každému vydanému lístku boli priložené dokladdy z registračnej pokladne.

Skontrolovali sme výdavkové doklady:

20HV003  - 181.50eur-   poštovné na VZ

20HV045  - 220.00eur – kurz na obsluhu motorovej píly

20HV067  - 113,09eur  - material na elektrickú prípojku garáže

20HV078  - 662,40 – betón na garáž

20HV094  - 456,00 – úhrada fa za pneumatiky

Nákupy boli realizované v súlade s plánom hospodárenia UPS Podhradie a po schválení výborom UPS.

 

Ďakujem za pozornosť

V Podhradí: október 2021