Správa o činnosti

Správa Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo

za rok 2015.

 

Vážené podielničky,vážení podielnici,vážení hostia.Dovoľte, aby som Vás ešte raz privítal na dnešnom Valnom zhromaždení, Urbárskej spoločnosti Podhradie.

Na dnešnom Valnom zhromaždení Vám chcem predniesť správu, o práci Urbárskej spoločnosti, od posledného Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 21.2.2015.

Ako všetci dobre viete, na minuloročnom Valnom zhromaždení, sa konali voľby celého výboru UPS a Dozornej rady.

Došlo k jednej zmene, do výboru  bol zvolený Štefan Bobok, na základe čoho musela byť spravená zmena registrácie, na Okresnom úrade pozemkový a lesný odbor, kde bol uhradený poplatok vo výške 65euro.

V mesiaci marec bola zriadená webová  stránka Urbárskej spoločnosti, ktorú nám pomohol zriadiť pán Milan Dudáš, začo mu patrí poďakovanie. Adresa stránky je: https://www.upspodhradie.sk.

Výbor Urbárskej spoločnosti schválil zakúpenie krovinorezu a motorovej píly, na brigádnickú činnosť. Následne bola táto technika zakúpená.

Tak ako po iné roky, aj v roku 2015  Urbárska spoločnosť, za spolupráce s Telovýchovnou Jednotou Slovan Podhradie, zabezpečila a doviezla do obce máj.  

V spolupráci s TJ, Dobrovoľným hasičským zborom a pomoci našich spoluobčanov tento máj postavila.

V mesiacoch máj a jún sa uskutočnili tri brigády v priestoroch Agáčov, kde bola pokosená tráva,vystrihané kríky a vypílené staré stromy. Na týchto brigádach sa zúčastnili členovia výboru a dozornej rady:Ján Daňo, Ľudovít Michalovič, Anton Mokrý, Viliam Bobok ako aj niektorí naši podielnici aj nepodielnici:Štefan Zaťko, Lukáš Michalovič, Ján Michalovič, Jozef Bobok, Blažej Dudáš, začo im patrí poďakovanie.

V mesiaci jún bol na tom istom pozemku upravený terén ,vytrhané korene stromov traktorom, za pomoci firmy Stavba plus Jozef Bobok, začo mu tiež patrí veľké poďakovanie.

V mesiaci jún Urbárska spoločnosť pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovala 11 ročník podujatia pod názvom ,,Poznaj krásu svojho okolia”.Naše deti absolvovali turistický pochod v prírode,ktorý zakončili na asfaltovom ihrisku Hostinca pod hradom,kde boli pre nich, za spolupráce s komisiou kultúry a športu pri obecnom zastupiteľstve v Podhradí, pripravené rôzne súťaže a hry. Členovia výboru a dozornej rady im za podpory pána Štefana Belaňa pripravili chutný guláš.

Jednota dôchodcov a Dobrovoľný hasičský zbor nás požiadali o finančný príspevok pre každú organizáciu vo výške 100eu,r čo im bolo podielnikmi na Valnom zhromaždení schválené a následne im boli tieto peniaze poukázané prevodom na ich účty.

V mesiaci August bolo upravené smetisko v priestoroch Tarházu, par.č.576/2 E-KN za pomoci Stavba Plus Jozef Bobok, ktorý nám na tento účel poskytol traktor,následne bolo upravené aj smetisko za zámkom. Je smutné že naši spoluobčania nemajú problem vysypať smeti pomaly už aj na cestu.

Potešiteľné je, že v minulom roku nevzniklo väčšie množstvo požiarov, čím neboli spôsobené väčšie škody na našom majetku. Požiare, ktoré vznikli, boli včas spozorované a uhasené, za spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom v Podhradí a ďalších spoluobčanov, začo im tiež patrí veľké poďakovanie.

Počas roku 2015 bolo vykonaných trinásť kontrolných dní našich lesných porastov s Odborným lesným hospodárom, pánom Mariánom Hlavienkom a predsedom UPS, kde bolo vyznačené palivové drevo našim podielnikom formou samovýroby.

Pri týchto kontrolných dňoch bolo zistené, že niektorí naši podielnici, aj napriek tomu, že majú vyznačené drevo, tak idú na drevo inde alebo sa dohodnú s partiou, ktorá v našich lesných porastoch ťaží a dajú si vytiahnuť drevo, ktoré má ísť do ťažby.

Ak sa budú takéto prípady opakovať aj do budúcna, tak bude proti takýmto jednotlivcom prijaté náležité opatrenie.

Ďalej pri kontrolných dňoch bolo zistené, že niektorí naši podielnici si mýlia lesy so smetiskom. Čo majú naložené na svojich autách, vyvezú do lesa.

V mesiaci august a september, boli za spolupráce zamestnancov pri obecnom úrade v Podhradí, vykonané výkopové práce prednej a bočnej časti Kultúrneho domu a následne boli tieto priestory odizolované.

Urbárska spoločnosť na tento účel zakúpila mop foliu,drenážne hadice,pvc potrubie o priemere 125mm,kolená, dva kusy zberníc na rínové zvody a zabezpečila odvoz zeminy.

V mesiaci september sa uskutočnili dve brigády na pozemku v Agáčoch, kde bola znovu pokosená tráva.

V priebehu roka 2015 prišlo na Urbársku spoločnosť niekoľko žiadostí:

 Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany, nás žiadal o predĺženie povolenia vstupu na naše pozemky, za účelom realizácie stavby, parcela C KN 1536/2,1533,1532.

Výbor UPS k tejto žiadosti vydal súhlasné stanovisko.

Telovýchovná Jednota Slovan Podhradie nás žiadala o 2% nami uhradenej dane.

Výbor UPS túto žiadosť odsúhlasil.

Peter Dudáš AP prírodný kameň, nás žiadal o prenájom pozemku, za účelom andezitového kameňolomu.

Výbor UPS túto žiadosť zamietol, v žiadosti nebolo uvedené o akú parcelu sa jedná ani parcelné číslo.

Antonia Boboková nás žiadala o predĺženie platnosti povolenia už osadených piatich drevených stĺpov na pozemku UPS, ktoré slúžia na prívod elektrickej energie na chatu.

Výbor UPS túto žiadosť schválil a predĺžil platnosť na dobu 5 rokov t.j. do 28.2.2021.

Mgr.Jarmila Kušpálová rod.Oršulová nám poslala ponuku na odpredaj svojho podielu o výmere 5116,79m2. Na odkúpenie tohto podielu sa prihlásil Anton Mokrý, kde cenu za odkúpenie podielu si dohodne osobne s pani Mgr.Jarmilou Kušpálovou.

Pani Alena Vrbatová rod.Kaplánová z Chrenovca, nám tiež poslala ponuku na odpredaj svojho podielu v našej UPS o výmere 37 650m2.

Tento podiel odkúpil náš podielnik Ján Šnirc v zmysle zákona o pozemkových spoločenstvách 97/2013.

Ľudovít Michalovič nar.22.11.1931,nám poslal žiadosť o stanovisko výboru UPS k odpredaju časti podielov na LV 750,3889 a LV 2986 od týchto spoluvlastníkov:

Ľudovít Michalovič podiel 165/750165

Štefan Bobok   podiel 600/750165

Filoména Matejovičová podiel 600/750165

V prospech spoluvlastníka uvedených nehnuteľností Ľudovíta Michaloviča nar.18.9.1969.

Výbor UPS túto žiadosť schválil kde, Ľudovítovi Michalovičovi pribudne spoluvlastnícky podiel 1365/750165.

Výbor UPS poslal žiadosť na Okresný úrad Prievidza Katastrálny Odbor o prekontrolovanie Evidovaných podielov z dôvodu zistenia rozdielov, kde sme zistili u niektorých našich podieľnikov rozdiely v DR a skutočnosti zapísaných v Katastri nehnuteľností.

Kataster nehnuteľností nám poslal odpoveď v tomto znení:

Zhotoviteľ registra  v zmysle metodických postupov mal právo prepočítať podiely  v ktorých vyhodnotil nedostatky. Je možné, že rozdiely vo výške zapísaných podielov v LV sú spôsobené prepočtovými chybami v listinách alebo inými zistenými nedostatkami oproti prvotnému stavu zapísaného urbáru v stave Pozemkovej knihe v jednotlivých PKV.

Nakoľko  v zmysle §7ods.6 zákona 180/95Z.z o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov už uplynula 5 ročná lehota na vykonávanie opráv zapísaného registra,komisia ROEP zo zákona zanikla ,nie je možné situáciu správnosti zápisov preveriť a zosúladiť priamo so zhotoviteľom registra.

Z rovnakých zákonných dôvodov, nie je možné ani riešiť problémy výšky evidovaných podielov opravov chýb v katastri.

Treba vyhodnotiť situáciu zápisov podielov priamo na stav prvotnej evidencie podielov v PKV ktoré mali korešpondovať s urbárskymi knihami resp.inými listinami urbáru.V tomto historickom stave by mala byť preukázaná zhodnosť dvoch evidencií t.j. urbárskej a katastrálnej pričom je potrebné brať do úvahy ,,ľudský faktor chybovosti listín,dedičstiev v prepočtoch podielov,v zámene menovcov v neúplnosti prejednávaných podielov oproti skutočnému právnemu nároku.

Kataster nemá kompetencie vo veci určenia vlastníckeho práva, pretože plní funkciu len ,,Evidenčnú”.

V mesiaci december Urbárska spoločnosť doviezla a následne postavila vianočný stromček v strede obce, ktorý bol rozsvietený pri príležitosti vítania Mikuláša našimi najmenšími ratolesťami.

Urbárska spoločnosť zabezpečila tri vianočné stromčeky do kostola a pomohla s ich výzdobou.

Predpokladaný plán ťažby na rok 2015 bol 2399m3 drevnej hmoty. V skutočnosti sa viťažilo 1169,86m3 drevnej hmoty. Z toho 781,46m3 v súkromnej a jednotivskej hore a 388,40m3 v urbárskej hore. Výžin bol spravený na ploche 4,56ha, ochranný náter bol spravený na ploche 3,45ha.

Predpokladaný plán ťažby na rok 2016 je 2024m3 drevnej hmoty, výžin na ploche 4,56ha, ochranný náter na ploche 3,95ha a prerezávka na ploche 6,01ha.

Plán práce, ktorý si výbor Urbárskej spoločnosti dal na rok 2015, bol splnený, začo všetkým členom ďakujem, tak isto členom Dozornej rady, ako aj tým podieľnikom aj nepodieľnikom, ktorí sa zúčastnili na brigádach.

Chcem sa poďakovať komisii kultúry a športu pri obecnom úrade v Podhradí, za spoluprácu pri organizovaní MDD a teším sa na ďaľšiu spoluprácu s nimi.

Ďalej sa chcem poďakovať TJ Slovan Podhradie, jej predsedovi Milanovi Dudášovi a DHZ v Podhradí za dobrú spoluprácu pri dovoze a stavaní mája v strede obce. Toto poďakovanie patrí aj ostatným spoluobčanom, ktorí sa na tejto peknej akcii každoročne zúčastňujú.

Moje poďakovanie patrí aj Poľovníckemu združeniu Sivý Kameň, jej predsedovi Jozefovi Vidovi, za ich ochotu nám pomôcť, keď ich o to požiadame a teším sa na ďaľšiu spoluprácu s nimi.

Moje poďakovanie patrí aj nášmu OLH pánovi Mariánovi Hlavienkovi.

Na záver mojej správy, sa chcem poďakovať celému výboru UPS, ako aj členom Dozornej rady za dobrú spoluprácu v roku 2015. Prajem im, ako aj Vám všetkým, veľa zdravia a šťastia.

 

Ďakujem za pozornosť.

 

V Podhradí dňa 9.4.2016