Pozvánka na Valné zhromaždenie

26.01.2020 13:54

 

Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo

Podhradie, 972 42 Podhradie

 

 

POZVÁNKA

 

Vážení podielnici, srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie

Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Podhradie, ktoré sa uskutoční v sobotu

 

22.02.2020 o 15:00 hodine

 

v Kultúrnom dome obce Podhradie

 

Program:

 

1.         Prezencia účastníkov od 13.00 do 15.00 h.

2.         Privítanie, predloženie a schválenie programu zhromaždenia

3.         Správa mandátovej komisie o účasti na Valnom Zhromaždení

4.         Voľba komisií,zapisovateľa a overovatel'ov zápisníc

5.         Predstavenie kandidátov na členov výboru a dozornej rady UPS Podhradie

6.         Vol'ba členov výboru a dozornej rady

7.         Výročná správa UPS za rok 2019

8.         Výročná správa o hospodárení za rok 2019

9.         Výročná správa Dozornej rady za rok 2019

10.        Plán práce na rok 2020    

11.       Rôzne

12.       Diskusia

13.       Výsledky volieb

14.       Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

15.      Záver

16.      Pol'ovnícky guláš

 

                                           

                                                                                          Výbor Urbárskej spoločnosti,

                                                                                    pozemkové spoločenstvo Podhradie

 

Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete zúčastniť Valného zhromaždenia, pošlite prosím Vás podpísané splnomocnenie z dôvodu uznášania schopnosti VZ späť, na adresu Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo, 972 42 Podhradie 58.

Kandidátne listiny sa uzatvárajú 07.02.2020. Svoju kandidatúru môžu ohlásiť na tel. č. 0915 217 899, poštou na 

adresu 972 42 Podhradie 58 alebo osobne, ktorémukoľvek členovi výboru UPS.

 (Oznámenie o voľbách)