Oznámenie

25.01.2020 13:55

 

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo oznamuje, že v zmysle

Stanov UPS Podhradie, čl. 7, končí v tomto roku funkčné obdobie členov výboru a

Dozornej rady. Vyzýva svojich podielnikov, ktorí majú záujem kandidovať do výboru a

Dozornej rady, aby tak urobili do 7.2.2020.

Svoju kandidatúru môžu ohlásiť na tel. č. 0915 217 899, poštou na adresu 972 42 Podhradie 58

alebo osobne, ktorémukoľvek členovi výboru UPS.

Do výboru UPS  môžu kandidovať len podielnici, ktorí  majú podiel na LV 750, 3889 a 2986.

Do dozornej rady môže kandidovať aj nepodielnik.

Na základe Dodatku č.1 k Stanovám UPS Podhradie, zo dňa 21.2.2015, bude

kandidátna listina uzatvorená 7.2.2020 t.z. 14 dní pred konaním Valného zhromaždenia.