Znovuobnovenie urbárskych spoločností

Po znárodnení v roku 1948 a v neskorších rokoch, boli síce urbárske spoločnosti zrušené a hospodárenie 

s majetkom podielnikov bolo prevedené na Štátne lesy, resp. Štátne majetky, no vlastnícke práva neboli

 majiteľom odňaté. A tak po novembrových udalostiach roku 1989, nastal vhodný čas na obnovenie 

činnosti urbárskych spoločností, čo umožnil zákon č. 229/1991 Zb.

V tomto období, v drvivej väčšine miest a obcí na Slovensku, vznikali prípravné výbory, ktoré dohľadávali 

patričné dokumenty a pripravovali vznik urbárskych spoločností, v zmysle platnej legislatívy tej doby. 

Naša obec nebola výnimkou.Už v roku 1992, presnejšie 14. 2. , bola založená Urbárska spoločnosť 

Podhradie. V jej čele stál výbor v tomto zložení:

Vida Valent – predseda

Michalovič Jozef st.

Bobok Jozef ml.

Michalovič Ľudovít

Duchovič Ján

Vida Jozef

Po úmrtí predsedu p. Valenta Vidu, bol poverený vedením US Podhradie p. Jozef Vida, ktorý navrhol 

rozšírenie výboru na deväť členov. Výbor bol doplnený členmi:

Michalovič Michal, Harmanovský Emil, Dražo Ján

V roku 1995 sa p. Jozef Vida vzdal funkcie predsedu US. Bol zvolený výbor v nasledovnom zložení:

 1. Michalovič Michal – predseda
 2. Michalovič Ľudovít – tajomník
 3. Michalovičová Štefánia – pokladník
 4. Harmanovský Emil – člen
 5.  Bobok Jozef st. – člen 
 6. Bobok Viliam – člen
 7. Dražo Ján – člen
 8. Duchovič Ján – člen
 9. Vida Jozef – člen

 

Na valnom zhromaždení US Podhradie boli zvolení členovia výboru a dozornej rady v zložení:

Výbor:

1. Michalovič Michal – predseda

2. Michalovič Ľudovít – tajomník

3. Michalovičová Štefánia – pokladník

4. Harmanovský Emil – hospodár

5. Bobok Jozef st. – člen

6. Bobok Viliam – člen

7. Dražo Ján – člen

8. Duchovič Ján – člen

9. Vida Jozef – člen

 

Dozorná rada:

 1. Šnirc Emil
 2. Bobok Emil
 3. Harmanovský Štefan

V tomto období prebiehali každoročné valné zhromaždenia, na ktorých sa hodnotili výsledky 

hospodárenia a vykonaná práca. Výbor a dozorná rada pracovali v nezmenenom zložení. 

V roku 2004 nastala vo výbore zmena, keď J. Vidu nahradil Štefan Martinka.

Na valnom zhromaždení dňa 4.3.2005 sa zloženie výboru vrátilo opäť k siedmym členom:

 1. Michalovič Michal – predseda
 2. Martinka Štefan – tajomník
 3. Michalovičová Štefánia – pokladník
 4. Daňo Ján – hospodár
 5. Dražo Ján – člen
 6. Bobok Viliam – člen
 7. Duchovič Ján – člen

      Dozorná rada ostala v nezmenenom zložení.

 

Rok 2007 bol v znamení riadneho valného zhromaždenia konaného 17.2.2007  a mimoriadneho valného 

zhromaždenia konaného 19.5.2007 z dôvodu transformácie Urbárskej spoločnosti, na spoločnosť 

s právnou subjektivitou, prejednaním a schválením Zmluvy o založení a Stanov spoločnosti. Uznesením 

boli prejednávané návrhy schválené, vrátane názvu: Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové 

spoločenstvo.

 

Na Valnom zhromaždení spoločnosti v r. 2010 bol zvolený nový výbor UPS a nová dozorná rada 

na ďalších 5 rokov t.j. 2010-2015.

Do 7.marca 2013 Urbársku spoločnosť riadil výbor v zložení:

 

Predseda:   Michalovič Michal

Tajomník:  Šnirc Jozef

Pokladník: Michalovičová Štefánia

Hospodár:  Daňo Ján

Členovia:   Bobok Viliam,  Michalovič Róbert a Mokrý Anton

 

Predseda dozornej rady :  Michalovič Ľudovít

Člen dozornej rady:  Bobok Dušan a Dinga Ján

 

Po nečakanom úmrtí predsedu Michala Michaloviča a hospodára Jána Daňa, bol zvolený za zastupujúceho 

predsedu Róbert Michalovič. V zostávajúcom zložení pracuje výbor UPS a dozorná rada do najbližšieho 

Valného zhromaždenia UPS.

 

Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 22.2.2014 bol doplnený doterajší výbor  o nových členov:

Katarínu Moravčíkovú, ing Kamilu Topoľskú a Jána Daňa

Dňa 28.2.2014 sa Róbert Michalovič vzdal funkcie predsedu Urbárskej spoločnosti Podhradie. Výbor 

na svojom zasadnutí 8.3.2014 zvolil nového predsedu Urbárskej spoločnosti Podhradie Jána Daňa.

Na valnom zhromaždení 21.2.2015 bola zvolená dozorná rada a výbor, v nasledovnom zložení:

Dozorná rada

 

   Michalovič Ľudovít - predseda

   Bobok Dušan - člen

   Dinga Ján - člen

 

Výbor

    Daňo Ján – predseda

    Michalovičová Štefánia - tajomník

    Ing. Topoľská Kamila - pokladník

    Mokrý Anton - hospodár

    Moravčíková Katarína - člen

    Bobok Viliam - člen

    Bobok Štefan - člen

V priebehu rokov, po obnovení činnosti Urbárskej spoločnosti, bolo odvedené kus poctivej práce na skvalitnení 

riadiacej činnosti, zabezpečení majetku, či uzavretím zmlúv s právnickými subjektami, z ktorých nám plynú 

do pokladne slušné príjmy. Väčšina prác bola vykonaná formou brigád členov, ale aj nečlenov UPS, bez 

nároku na odmenu. 

V tejto súvislosti je potrebné skonštatovať, že najväčší podiel na vykonaní týchto prác mali členovia výboru

a členovia spoločnosti bývajúci v Podhradí, za čo im patrí veľká vďaka.

Každoročným veľkým nešvárom je vypaľovanie suchého trávnatého porastu, pri ktorom vznikali a vznikajú 

škody aj na lesných porastoch. Najlákavejšími lokalitami pre takýchto nezodpovedných ľudí patria Žiare

a Vysoké. Ale vďaka včasným zásahom DHZ z Podhradia a Lehoty pod Vtáčnikom (Veľkej Lehoty 

a Malej Lehoty), ako aj občanov Podhradia, sa darí tieto požiare zvládať, čím sú spôsobené škody 

omnoho nižšie.

O tom, že aj príroda dokáže byť neľútostná, sme sa presvedčili v roku 2007, keď nám víchrica spôsobila 

veľké škody na lesných porastoch v lokalitách Jednotlivská nad Haľamovou, Suchá Bystrica a Pálenica. 

Muselo byť spracované viac, ako 1500 m3 dreva.

O tom, že UPS nie je zameraná len na svoju činnosť a presadzovanie svojich záujmov svedčí fakt, že 

predchádzajúce a aj terajšie vedenie spoločnosti presadzujú, aktívne zapojenie UPS do 

kultúrno – spoločenského života a brigádnickej činnosti v obci. Dôkazom toho je každoročná účasť 

na oslavách oslobodenia obce, Dňa víťazstva nad fašizmom, SNP.

V spolupráci s Obcou Podhradie, TJ Slovan Podhradie a DHZ Podhradie organizujeme už tradičné 

„stavanie mája“ v strede obce a k Vianočným sviatkom darujeme ihličnaté stromčeky, pre vyzdobenie  

v strede obce a do kostola.

Od roku 2006, každoročne organizujeme jednu z najkrajších akcii pre naše ratolesti pri príležitosti 

MDD, pod názvom: 

„Poznaj krásu lesov vo svojom okolí“.

O tom, že „peniaze nie sú všetko“ a ľudská spolupatričnosť a pomoc v núdzi má miesto aj v našej 

spoločnosti, sme dokázali poskytnutím dreva občanom, ktorým požiar poškodil alebo zničil strechu 

nad hlavou.

V tomto stručnom prehľade sme sa snažili predstaviť činnosť UPS Podhradie od jej znovuobnovenia 

v roku 1992.

V prípade Vášho záujmu o ďalšie inormácie, či návrhy, nás môžete kontaktovať cez stránku 

"Otázky a odpovede"