UPS Podhradie

Z M L U V A

 

o spoločenstve, s právnou subjektivitou, vlastníkov

podielov spoločných nehnuteľností.

 

 

Vlastníci podielov spoločných nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľnosti Prievidza, katastrálne územie Podhradie, katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom . Špecifikácia podľa jednotlivých listov vlastníctva a parcelných čísel tvorí prílohu tejto zmluvy. ( príloha č.1)

Zoznam vlastníkov podielov spoločných nehnuteľností tvorí prílohu tejto zmluvy.( príloha č.2) Vlastníci jednotlivých podielov uzatvorili túto zmluvu, ktorá bola založená v súlade s ustanovením č.11odst.1zak.NR SR č.181/1995 Z.z.. Spoločenstvo má právnu subjektivitu.

 

I.

 

Úvodné ustanovenie

 

Spoločenstvo s právnou subjektivitou vzniklo dňom registrácie spoločenstva v registri pozemkových spoločenstiev vedenom Obvodným lesným úradom v Prievidzi. Vznik spoločenstva bol oznámený Obvodnému lesnému úradu v Prievidzi dňa 12.6.2007.

 

II.

 

Názov a sídlo spoločenstva

 

Spoločníci sa dohodli, že spoločenstvo bude vystupovať v právnych vzťahoch pod názvom: Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo.

Sídlo spoločenstva je obec Podhradie, PSČ: 972 42 v okrese Prievidza, Slovenská republika.

 

 

III.

 

Účel spoločenstva

 

Účelom spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločné veci vyplývajúce so spoluvlastníctva k nej pričom vykonáva:

1.Hospodárenie v lesoch na základe vypracovaného LHP

2.Poľnohospodársku prvovýrobu a s tým súvisiace spracovanie alebo prenájom.

 

 

IV.

 

Orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti

 

Orgány spoločenstva sú:

1. Zhromaždenie

2. Výbor

3. Dozorná rada

 

Volebné obdobie spoločenstva je 5 rokov.

Spoločenstvo pre svoje potreby upravujúce práva a povinností členov spoločenstva, vydáva stanovy spoločenstva, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy.

 

 

V.

 

Zhromaždenie

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov spoločných nehnuteľností je najvyšším orgánom spoločenstva.

Zhromaždenie:

1.Schvaľuje zmluvu o založení, jej zmeny a doplnky.

2.Schvaľuje stanovy vrátane ich zmien.

3.Volí a odvoláva členov orgánov spoločenstva.

4. Rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods.2

5.Rozhoduje o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva

6.Schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku.

7.Rozhoduje o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty.

8.Rozhoduje o konaní zhromaždenia formou čiastkových schôdzi.

9.Rozhoduje o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo družstva.

10.Schvaľuje odmeny orgánom spoločenstva.

11. Rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

12.Rozdoduje o zániku spoločenstva, jeho premenou alebo zrušením.

 

 

VI.

 

Rokovanie zhromaždenia

 

1. Zhromaždenie zvoláva výbor najmenej jeden krát za rok. Uznášania schopné je v tom prípade, ak sa ho zúčastní počet členov s nadpolovičným počtom hlasov, v súlade so stanovami spoločnosti a viď § 15zák.NR SR 97/2013 Z.z..

2. Zhromaždenie, je výbor povinný zvolať v prípadoch, ak o to písomne požiadajú členovia spoločenstva s najmenej jednou tretinou hlasov

3. V prípade, ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho

o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá Obvodný lesný úrad.

3. Ak uplynie volebné obdobie orgánov spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad.

4. Miesto, čas a program rokovania zhromaždenia musí byť oznámený členovi spoločenstva minimálne 30 dní pred termínom konania zhromaždenia.

5. Zhromaždenie rozhoduje o veciach hlasovaním. Uznesenie je prijaté, ak zaň

hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov členov spoločenstva.

6. Na rozhodovanie vo veciach uvedených v článku V. pod bodom 1.2.4.-12. sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov, prehlasovaní

členovia môžu dať

návrh na súd, aby vo veci rozhodol. Prijaté rozhodnutie súdu sú pre všetkých členov spoločenstva záväzné.

7. Na zhromaždení má člen spoločenstva pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa súčtu veľkosti vlastnených podielov na nehnuteľnosti.

8. Zhromaždenie v tajnom hlasovaní zvolí členov nového výboru a členov novej dozornej rady.

9. Na zhromaždení môže člena spoločnosti zastupovať na základe písomnej plnej moci iný člen spoločenstva, prípadne iná osoba, ktorú splnomocňuje. Zástupca má potom toľko hlasov, koľko zastupuje.

10. O priebehu rokovania zhromaždenia a o prijatých uzneseniach sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda, tajomník a overovateľ zvolený zhromaždením. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina, splnomocenstvá, prípadne iné dokumenty, ktoré boli predmetom rokovania. Zápisnicu spolu s prílohami uschová výbor na mieste k tomu vyhradenom. Výbor je povinný kedykoľvek predložiť na nahliadnutie členovi alebo členovi dozornej rady spoločenstva, keď o tieto dokumenty požiada.

 

 

VII.

 

Výbor

 

  1. Výbor je výkonným orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zákonom č. 97/2013 Z.Z. a v zmluve o založení spoločenstva alebo stanovách spoločenstva nevyhradené inému orgánu.
  2. Výbor je štatutárnym orgánom spoločenstva.
  3. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.
  4. Výbor za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu. Za výbor koná navonok predseda spoločenstva, ktorý je súčasne členom výboru. Ak je pre právny úkon, ktorý robí výbor potrebná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru.
  5. Predseda organizuje a riadi rokovania výboru. Organizuje a riadi bežnú činnosť spoločenstva v rozsahu určenom zhromaždením
  6. Predsedu spoločenstva v prípade neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru.
  7. Za výkon svojej funkcie môže člen výboru dostávať odmenu, ktorej výšku určí zhromaždenie.
  8. Ostatné práva a povinnosti výboru určujú stanovy spoločnosti.

 

 

VIII.

 

Dozorná rada

 

1.Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

2.Dozorná rada má najmenej troch členov. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore spoločenstva.

3. Predsedu dozornej rady volí rada zo svojich členov.

4.Členom dozornej rady možno priznať za výkon funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

5. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva.

6. Ostatné práva a povinnosti dozornej rady určujú stanovy spoločnosti a zákon 97/2013 Z. z.

 

 

IX.

 

Základné práva a povinnosti členov spoločenstva

 

1.Podieľať sa na rozvoji, riadení a kontrole činnosti spoločenstva, voliť a byť volený do jej orgánov.

2.Predkladať návrhy na zlepšenie činnosti spoločenstva, vznášať pripomienky a otázky na orgány spoločenstva a byť o ich vybavení informovaný .

3.Podieľať sa na výhodách, ktoré spoločenstvo poskytuje svojim členom podľa stanov a všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov.

 

 

X.

Podmienky obmedzenia drobenia vlastníckych podielov spoločnej j

nehnuteľnosti

 

1.Nadobúdateľ vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníctva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv

a povinnosti člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu.

2.Dohoda o prevode vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom vkladu do katastra nehnuteľností.

Podmienky obmedzenia drobenia upravuje zákon 97/2013 Z.z. a stanovy .

 

 

XI.

 

Zrušenie, premena a zánik spoločenstva

 

Spoločenstvo sa zrušuje:

a./ ak sa výlučným vlastníkom všetkých podielov stáva jeden člen spoločenstva,

b./ premenou spoločenstva na obchodnú spoločnosť alebo družstvo,

c./ dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva, alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

d./ zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov

a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre

nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

e./ rozhodnutím zhromaždenia.

f./ spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.

 

 

XII.

 

Záverečné ustanovenie

 

Každý, kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení a do dvoch mesiacov od nadobudnutia tohto vlastníctva.

Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu § 10 ods. 2. Zmeny v zmluve o založení spoločenstva môžu byť vykonávané na základe

pripomienok zhromaždenia spoločenstva a pri prijatí nových legislatívnych noriem, týkajúcich sa činnosti spoločenstva a to vždy písomnou formou. Táto

zmena musí byť oznámená do 30 dní od jej odsúhlasenia Obvodnému úradu, kde je spoločenstvo zaregistrované.

Táto zmluva bola vyhotovená v troch výtlačkoch, ktoré budú použité nasledovne:

Výtlačok: 2x pre spoločenstvo

                1x pre obvodný lesný úrad Prievidza

 

Zmluva je schválená spoločníkmi vlastniacimi jednotlivé podiely na spoločných nehnuteľnostiach.

V Podhradí , dňa 22.02.2014

Slovenský pozemkový fond v Senici , dňa 14.4.2014

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:

 -zoznam nehnuteľného majetku spoločenstva LV + parcelné čísla

-zoznam vlastníkov podielov spol. nehnuteľnosti

 -prezenčná listina členov zo zhromaždenia

 -stanovy Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo