Zápisnica

Zápisnica z Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti , pozemkové spoločenstvo,
Podhradie, konaného 8.4.2017, v DK.

1.      Tajomníčka UPS Podhradie pani Štefánia Michalovičová privítala všetkých podielnikov 

         a hostí na Valnom zhromaždení a prečítala program rokovania Valného zhromaždenia 

        (d'alej len VZ).

2.      Program v znení, ako na pozvánke bol schválený VZ.

3.      Prebehla voľba mandátovej a návrhovej komisie. Zvolení členovia mandátovej komisie: 

        Katarína Moravčíková, Milan Dudáš a Anton Mokrý. Zvolení členovia návrhovej komisie: 

        Štefan Bobok, Viliarn Bobok a Milan Michalovič.

4.      Prebehla voľba zapisovateľa a overovatel'a zápisnice, zvolený zapisovatel' Kamila Topoľská 

        a overovatel' Ľudovít Michalovič.

5.      Predseda Ján Daňo podal správu o činnosti UPS podhradie (príloha k zápisnici číslo 1).

6.      Ing. Kamila Topol'ská podala správu o hospodárení UPS Podhradie (príloha k zápisnici číslo 2).

7.      Správu mandátovej komisie predniesla predsednička Katarína Moravčíková: na VZ bolo 

         prezentovaných v osobnom zastúpení a splnomocnením 56,6% hlasov podielnikov a 

        známych vlastníkov. Valne zhromaždenie je uznášania schopné.

8.      Predseda Ľudovít Michalovič podal správu Dozornej rady UPS Podhradie 

        (príloha k zápisnici číslo 3).

9.      Predseda Ján Daňo predniesol Plán práce na rok 2017 (príloha k zápisnici číslo 4). 

        Hlavné body sú nasledovné:

·       zveľadiť okolie cintorína

·       máj

·       čistenie Tarházu a Agáčov

·       MDD

·       pomoc Obecnému úradu pri organizovaní osláv 665. výročia vzniku obce

·       drevo na altánok

·       vianočná výzdoba

10. Predseda Ján Daňo predniesol návrh na ukončenie zmlúv so Štátnymi Lesmi Slovenskej Republiky

     (d'alej len ŠL SR). Zmluvy so ŠL SR sú dve. Prvá za Urbársku spoločnost' UPS Podhradie, ktorú 

     zastupuje predseda a vybor. Druhá za súkromných vlastníkov lesov, ktorých na základe 

     splnomocnenia zastupoval bývalý predseda UPS pán Michal Michalovič (zosnulý). V súčasnosti 

     nie je nikto splnomocnený na zastupovanie a preto je potrebné splnomocniť zástupcu vlastníkov, 

     pripadne vytvoriť občianske združenie vlastníkov lesov s výborom, ktorý bude zastupovať vlastníkov 

     v konaní o zrušení nájomnej zmluvy. Dôvody na ukončenie zmlúv: prekročenie ťažby v súkromných 

     lesoch, nedodržanie zásad ochrany prostredia po ťažbe - neošetrené poranené stromy, neupravené 

     nezjazdne cesty; hlavný dôvod: nízka cena za kubík vyťaženej drevnej hmoty. 

    V diskusií sa prihlásili: Ing. Jozef Bobok, ktorý obhajoval prácu ŠL SR, kritizoval výbor, že doteraz 

     písomne neupozornil ŠL SR na nedostatky a nesúhlasí s vypovedaním zmlúv. Predseda pán Daňo 

     odpovedal, že členovia výboru v roku 2016 tri krát osobne rokovali s kompetentnýrni zástupcami 

    ŠL SR, čo by podľa názoru pána Daňa, malo zavážiť viac ako písomná sťažnosť. V d'alšej diskusii 

     k tejto téme pán Bobok (Kostolnikeje) súhlasí so zrušením zmluvy.

         V budúcnosti by uvital väčšiu kontrolu ťažby, aby nedošlo k prekročeniu ťažby, zároveň sa pýtal 

         kto bude vysádzat' nove stromy. Jozef Šnirc súhlasí so zrušením zmlúv, podľa názoru pána Šnirca 

        bolo už pred 5 rokmi neskoro. Diskusia pokračovala v bode 11 rôzne.

11. Rôzne:

·       Prebehla diskusia k žiadosti obce o príspevok na oslavy. Z rozpravy vzišiel návrh 

        na príspevok v sume 500 €, ktorý bol schválený.

·       Žiadosť o prenájom lúk na chov koní 

·        Predseda Ján Daňo predniesol návrh na nákup d'alšieho krovinorezu, ktorého potreba 

         vzišla z plánu prace na rok 2017.

·        V diskusii sa prihlásili o slovo aj hostia: pán Hajdúch, predseda Urbárskej spoločnosti 

         Malá Lehota pozdravil rokovanie VZ, pochválil činnost' výboru za rok 2016 a odporučil 

         súkromným vlastníkom lesov, aby podpísali spinomocnenie na zástupcov, lebo inak 

         nebudú mat' šancu urobit' zmenu v zmluvách so ŠL SR (bod 10). Pán Štefan Bobok 

         predseda Urbárskej spoločnosti Vel'ká Lehota, pozdravil VZ, pod'akoval za pozvanie 

         a povedal, že ich Urbárska spoločnost' hospodári sama. Je to viac starostí, ale aj po 

         odrátaní nákladov majú vyšší vynos, ako sme my dostávali od ŠL SR. Dalšim 

         diskutujúcim bol Ľudovít Michalovič, starosta obce, ktorý sa pod'akoval za schválený 

         príspevok pre obec a upozornil, že po ukončení zmlúv bude potrebné intenzívne pracovať 

         na Lesohospodárskom pláne na d'alšich 10 rokov a urýchlene pripravit' splnomocnenia 

         pre sukromných vlastníkov lesov. Pani Ružena Boboková chcela vediet', ako bude d'alej 

         pokračovať hospodárenie v prípade, že sa zrušia zmluvy so ŠL SR.

·      Nasledujúci diskutujúci sa predstavil ako nový predseda Pol'ovníckeho združenia Sivý Kameň

       (PZ SK) Dávid Michalovič. Oslovil podielnikov s informáciou, že od roku 2019 sa bude riešiť 

       nová nájomná zmluva na výkon poľovných práv na území Urbárskych spoločností a požiadal 

       o dôveru, ktorú podielnici prejavia predĺžením nájomnej zmluvy. PZ SK všetky prostriedky 

       získané z lovu zvery vracia do revíru, či už na zhodnotenie poľovných zariadení a chát, ktoré 

       majú vo vlastníctve alebo na starostlivost' o zver. Ján Darňo pod'akoval Jozefovi Vidovi, 

       bývalému predsedovi PZ SK, za dlhoročnú spoluprácu a v mene UPS Podhradie 

       mu odovzdal vecný dar.

·      Po diskusii prebehlo hlasovanie za zrušenie nájomných zmlúv: proti bol 1 podielnik, zdržali 

       sa 6 podielnici, všetci ostaný boli za. Aj v prípade sčítavania podielov zo spoločnej 

       nehnutel'nosti, za zrušenie zmlúv bola nadpolovičná väčšína hlasov podielnikov.

12.       Na zaver VZ predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia, ktorý bol   

           schválený všetkými prítomnými podielnikmi (príloha k zápisnici číslo 5).

13.      Zaver: Tajomníčka sa pod'akovala všetkým prítomným za účasť a pozvala pritomných 

          na občerstvenie, ktoré pripravilí členovia PZ SK - pol'ovnícky gul'áš.

 

V Podhradí, dňa 8.4.2017

 

Zapísala: Ing Kamila Topoľská

Overil: Ľudovít Micalovič