Zápisnica z VZ

Zápisnica z Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti , pozemkové spoločenstvo, Podhradie

 

22.02.2020 o 1500 hod

 

 

 1. Pokladníčka UPS Podhradie pani Kamila Topoľská privítala všetkých podielnikov a hostí na Valnom zhromaždení a prečítala program rokovania Valného zhromaždenia (ďalej len VZ).

Hostia: starosta obce Podhradie  Ľudovít Michalovič

                         PZ Sivý Kameň – Dávid Michalovič

                         OĽH – Ing. Jozef Gajdoš

 

 1. Program v znení ako na pozvánke bol schválený VZ.
 2. Prebehla voľba mandátovej a návrhovej komisie a volebnej komisie.

Zvolení členovia mandátovej a návrhovej komisie: Milan Dudáš

 Róbert Michalovič

Alexandra Boboková

Veronika Hardy

Zvolení členovia volebnej komisie:                          Katarína Moravčíková

                                                                                   Viliam Okajček

                                                                                   Eduard Lutring

                                                                                   Jozef Šnirc ml.

 1. Prebehla voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice, zvolená zapisovateľka

Ing.  Kamila Topoľská a overovateľ Štefánia Michalovičová.

 

 1. Ing. Topoľská oboznámila účastníkov Valného zhromaždenia a spôsobe voľby nových členov výboru US Podhradie a členov dozornej rady.

Predstavila kandidátov za členov výboru : Jozef Bakus, Miroslav Bobok, Ján Daňo, Milan Dudáš, Anton Mokrý, Marián Pastierik a Ing. Kamila Topoľská

kandidáti na členov dozornej rady:  Dušan Bobok, Ján Dinga, Ing. Róbert Rizman. Doplňujúce otázky na kandidátov neboli.

           

 1. Po predstavení prebehol samotný akt volieb.

 

 1. Predseda Ján Daňo podal správu o činnosti UPS podhradie za rok 2019 (príloha k zápisnici číslo 1).

 

 1. Ing. Kamila Topoľská podala správu o hospodárení UPS Podhradie za rok 2019 (príloha k zápisnici číslo 2) a predniesla návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019

 

 

 1. Člen dozornej rady Dušan Bobok  podal správu Dozornej rady UPS podhradie za rok 2019 (príloha k zápisnici číslo 3).

 

 1. Predseda Ján Daňo predniesol Plán práce na rok 2020 (príloha k zápisnici číslo 4). Hlavné body sú nasledovné:
 • máj
 • MDD
 • vianočná výzdoba

a podal informáciu o tvorbe lesohospodárskeho plánu na roky 2020 – 2029

 

 1. Zhodnotenie hospodárenia za rok 2019 a plán hospodárenia na rok 2020 predniesol Ing. Gajdoš

 

 1. Správu mandátovej a návrhovej komisie predniesol Milan Dudáš :

Z celkového počtu hlasov známych vlastníkov 39,152 hlasov je na Valnom zhromaždení prítomných 24,965 hlasov čo predstavuje 63,76 % podielnikov známych vlastníkov. Skonštatovali, že Valne zhromaždenie je uznášania schopné.

 

 1. Zároveň člen volebnej komisie Viliam Okajček predniesol výsledky volieb členov výboru a členov dozornej rady US Podhradie a poradie zvolených členov:

Výbor US Podhradie: Ján Daňo                    23,899 hlasov

                                   Milan Dudáš              22,026 hlasov

                                   Anton Mokrý              17,965 hlasov

                                   Miroslav Bobok         17,056 hlasov

                                   Ing. Kamila Topoľská 16,647 hlasov

                                   Jozef Bakus                15,741 hlasov

                                   Marián Pastierik         14,950 hlasov

Dozorná rada :            Ing. Róbert Rizman    23,086 hlasov

                                   Dušan Bobok             20,286 hlasov

                                   Ján Dinga                   14,759 hlasov

 

 1. Plán hospodárenia na rok 2020 predniesol predseda US Ján Daňo spolu s Ing. Gajdošom. (príloha k zápisnici č.5)

 

 1. Pokladníčka Kamila Topoľská predniesla návrh Zásad odmeňovania členov výboru a členov dozornej rady US Podhradie. Tieto boli schválené bez pozmeňovacích návrhov.

 

 1. Rôzne:

Predseda Poľovníckeho združenia Sivý Kameň (PZ SK) Dávid Michalovič. Poďakoval za spoluprácu a informoval o rokovaniach na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na výkon poľovných práv na území Urbárskych spoločností. PZ Sivý Kameň všetky prostriedky získané z lovu zvery vracia do revíru, či už na zhodnotenie poľovných zariadení a chát, ktoré majú vo vlastníctve alebo na starostlivosť o zver.

Starosta obce Podhradie Ľudovít Michalovič pozdravil podielnikov a podrobnejšie informoval o žiadosti, ktorú obec zaslala US Podhradie. Ide o odčlenenie pozemkov, ktoré US Podhradie má na liste vlastníctva, ale nachádzajú sa v obci a obec ich využíva na svoju činnosť. Ide o pozemky na území starého cintorína, na dolnom konci zastávka autobusu a cesta tzv. Brezinka. Valné zhromaždenie súhlasilo s oddelením časti spoločnej nehnuteľnosti a o ich vyňatie zo spoločného obhospodarenia. K tomu bolo prijaté uznesenie.

V priebehu diskusie predseda US Podhradie pán Daňo opakovane vyzval podielnikov, aby skontrolovali, či oni alebo niekto z ich známych a príbuzných nemôžu otvoriť dedičské konanie a vysporiadať podiely po neznámych vlastníkoch, pretože je to stále vysoké percento podielov.

Taktiež upozornil vlastníkov súkromných lesov, aby nepredávali pôdu spoločnosti PoľnoVtáčnik, radšej nech ponúknu spoluvlastníkom. Je dosť domácich, ktorí majú záujem o kúpu.

 

 1. Predseda mandátovej a návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia, ktorý bol schválený všetkými prítomnými podielnikmi (príloha k zápisnici číslo 6).

                  

 1. Zaver: p. Topoľská sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a pozvala všetkých prítomných na občerstvenie, ktoré pripravili členovia PZ SK - poľovnícky guľáš.

 

 

 

 

 

V Podhradí  22.02.2020,

 

 zapísala:         Ing. Kamila Topoľská

 

 

 overil:             Štefánia Michalovičová