Zápisnica z VZ

Zápisnica z Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti , pozemkové spoločenstvo,
Podhradie

                                          13.4.2019 o 15.00 hod

1.      Pokladníčka UPS Podhradie pani Kamila Topoľská privítala všetkých podielnikov a hostí na Valnom zhromaždení a prečítala program rokovania         Valného zhromaždenia (d'alej len VZ).

         Hostia: starosta obce Podhradie Ľudovít Michalovič

        UPS Veľká Lehota — Mgr. Valent Gašparovič, Viliam Ďureje

        PZ Sivý Kameň — Dávid Michalovič

       OĽH — Ing. Jozef Gajdoš

2.      Program v znení ako na pozvánke bol schválený VZ.

3.      Prebehla voľba mandátovej a návrhovej komisie.

         Zvolení členovia mandátovej komisie: Katarína Moravčíková, Milan Dudáš a Róbert Michalovič.

         Zvolení členovia návrhovej komisie: Štefan Bobok, Milan Michalovič a Anton Mokrý.

4.      Prebehla voľba zapisovateľa a overovatera zápisnice, zvolený zapisovateľ Kamila Topol'ská a overovatel' Ľudovít Michalovič a Ján Dinga.

5.      Predseda Ján Daňo podal správu o činnosti UPS podhradie (príloha k zápisnici číslo 1).

6.      Ing. Kamila Topoľská podala správu o hospodárení UPS Podhradie (príloha k zápisnici číslo 2) a predniesla návrh na rozdelenie výsledku  

         hospodárenia za rok 2018

7.      Predseda Ľudovít Michalovič podal správu Dozornej rady UPS podhradie (príloha k zápisnici číslo 3).

8.      Predseda Ján Daňo predniesol Plán práce na rok 2019 (príloha k zápisnici číslo 4). Hlavné body sú nasledovné:

    ·           máj

    ·           MDD

    ·           vianočná výzdoba

9.    Správu mandátovej komisie predniesla predsedníčka Katarína Moravčíková: na VZ bolo prezentovaných v osobnom zastúpení a spinomocnením          50,50 % hlasov podielnikov známych vlastníkov. Valne zhromaždenie je uznášaniaschopné

10.    Plán hospodárenia na rok 2019 predniesol predseda US Ján Daňo spolu s Ing. Gajdošom.

         Informovali o pláne ťažby na rok 2019 a prácach, ktoré treba vykonať — dokončiť vybudovanie prístupovej cesty k ťažbe, výsadba stromkov,    

         vybudovanie oplotenia a ochranné nátery poškodených stromov.

11.    Pokladníčka Kamila Topoľská predniesla návrh rozpočtu hospodárenia US Podhradie na rok 2019 — bol schválený VZ ( priloha k zápisnici č.5)

 

12.      Rôzne:

Mgr. Valent Gašparovič predseda Urbárskej spoločnosti Vel'ká Lehota, pozdravil VZ, pod'akoval za pozvanie a zaželal členom v 'yboru veľa chuti k d'aľšej práci a podiel'nikom veľa zdravia.

Nasledujúci diskutujúci bol predseda Poľovníckeho združenia Sivý Kameň (PZ SK) Dávid Michalovič. Pod'akoval za spoluprácu a požiadal o spoluprácu aj

v nasledujúcom období a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na výkon poľovných práv na území Urbárskych spoločností. PZ Sivý Kameň všetky prostriedky získané z lovu zvery vracia do revíru, či už na zhodnotenie poľovných zariadení a chát, ktoré majú vo vlastníctve alebo na starostlivost' o zver. Z tejto žiadosti vyplynulo uznesenie, ktorým Valné zhromaždenie zaviazalo výbor na rokovanie o nájomnej zmluve s PZ Sivý Kameň.

13.      Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia, ktorý bol schválený všetkými prítomnými podielnikmi (príloha k zápisnici číslo 6).

14.      Zaver: p. Topoľská sa pod'akovala všetkým prítomným za účasť a pozvala všetkých prítomných na občerstvenie, ktoré pripravili členovia PZ             SK - poľovnicky guľáš.

 

V Podhradí 13.4.2019

 

zapísala:                  Ing. Kamila Topoľská,

overil:                     Ľudovít Michalovič

       Ján Dinga