Zápisnica z VZ za rok 2014

Zápisnica z Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové
spoločenstvo, ktoré sa konalo v obci Podhradie, dňa 21.2.2015.

 

Prítomní podielnici Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo (ďalej aj UPS): 

podľa prezenčnej listiny.

Program:

1.      Prezentácia účastníkov od 13.30 do 15.00

2.      Privítanie, prečítanie a schválenie programu zhromaždenia

3.      Voľba komisii, zapisovateľa, overovateľov zápisnice

4.      Výročná správa Urbárskej spoločnosti za rok 2014

5.      Výročná správa o hospodárení za rok 2014

6.      Výročná správa dozornej rady za rok 2014

7.      Správa mandátovej komisie /uznášaniaschopnosť/

8.      Predstavenie kandidátov na členov v Dozornej rade v UPS

9.      Voľba členov dozornej rady

10. Predstavenie kandidátov na členov výboru UPS

11. Voľba členov výboru

12. Plán práce UPS na rok 2015

13. Diskusia

14. Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb

15. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

16. Záver

17. Poľovnícky guláš

K bodu 1

Registrácia účastníkov Valného zhromaždenia (ďalej aj ako VZ) prebiehala od 13.30 do 15.00

K bodu 2

Valné zhromaždenie /ďalej aj ako VZ/ otvoril tajomník  Urbárskej spoločnosti (ďalej aj ako UPS) pán Jozef  Šnirc.

 Privítal zúčastnených podielnikov, ako aj prítomných hostí — starostu obce Podhradie pána Ľudovíta  Michaloviča,

 predsedu TJ Podhradie, predsedu dobrovoľného hasičského zboru a predsedu Jednoty dôchodcov Podhradie.

Bol daný na schválenie a doplnenie program VZ. Program VZ bol schválený.

Za: všetci zúčastnení VZ

 

Proti: Nikto

Zdržal sa: Nikto

 bodu 3

Boli navrhnutí členovia mandátnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Členovia mandátnej a návrhovej komisie boli schválení:

Mgr. Ľubica Hájovská, Viliam Okajček, Ján Dinga, Jozef Šnirc, Anton Mokrý.

Voľebná komisia:

Róbert Michalovič, Milan Dudáš, Miroslav Bobok, Eduard Lutring, Máría Michalovičová.

Za: všetci

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za zapisovateľa bola schválená pani Moravčíková Katarína.

Za: všetci

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Za overovateľov boli schválení:

Ján Daňo, Jozef Šnirc, ing.Kamila Toporská.

Za: všetci Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

K bodu 4

Predseda výboru pán Ján Daňo predniesol správu UPS za rok 2014, ktorá je prílohou tejto zápisnice.

Nikto z prítomných členov zhromaždenia nemal k správe otázky alebo pripomienky.

 

 

K bodu 5

Správu predniesla pokladníčka pani Štefánia Michalovičová. Členovia sa pýtali doplňovacie otázky

 a pripomienky. Pán Jozef Šnirc ml. vzniesol pripomienku, že by bolo vhodné uvádzať výnosy a náklady

 uvedené súhrnným číslom aby bol zrejmý rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Následne boli zo strany

 výboru UPS doplnené pre členov zhromaždenia informácie o HV, nákladoch a výnosoch.

Ďalšie otázky a pripomienky neboli vznesené.

K bodu 6

Predseda dozornej rady Ľudovít Michalovič predniesol správu dozornej rady /d'alej aj ako DR/ za rok 2014.

Nikto z členov zhromaždenia nemal k správe otázky alebo pripomienky.

K bodu 7

Pani Hájovská predniesla správu o uznášaniaschopnosti VZ.

Z celkového súčtu hlasov známych podielnikov 62,653 bolo prítomných 41,580 hlasov, čo je 66,6%. 

Týmto bolo VZ prehlásené za uznášaniaschopne.

K bodu 8

Boli predstavení členovia DR.

Pánom Jozefom Šnircom ml. bola vznesená námietka s otázkou, prečo dostali členovia zhromaždenia

 už lístky s uzavretou kandidátkou členov na DR a doporučil doplniť do zoznamu kandidátov, ktorí majú 

záujem o členstvo v DR. On osobne navrhol pani Ruženu Bobokovú a Víta Boboka. Následne prebehla

 zhromaždením diskusia na túto tému a zhromaždenie sa hlasovaním uznieslo, že do zoznamu kandidátov 

na členov DR budú doplnení tí členovia, ktorí chcú ešte kandidovať.

Hlasovanie za doplnenie kandidátov na DR:

 Proti: 3 členovia zhromaždenia

 

Zdržal sa: 1 člen zhromaždenia

Za: všetci ostatní členovia zhromaždenia

Následne boli do zoznamu kandidátov na členov DR doplnení: Ružena Boboková a Vít Bobok.

 

 

K bodu 10

Boli predstavení kandidáti na členov výboru UPS.

Opäť bola vznesená námietka na doplnenie prípadných záujemcov na členov do výboru UPS. Následne

 bola diskusia a zhromaždenie hlasovaním rozhodlo o doplnení do kandidátky o pána Ľachkého Miroslava.

Zhromaždenie toto doplnenie jednohlasne odsúhlasilo.

K bodu 11

Predseda volebnej komisie pán Robert Michalovič informoval zhromaždenie o spôsobe hlasovania. 

Následne tajomník UPS pán Šnirc vyhlásil voľby.

K bodu 12

Predseda UPS pán Daňo informoval zhromaždenie o pláne práce UPS pre rok 2015, ktorý je prílohou

 tejto zápisnice.

K bodu 13

Diskusia

1.                  Diskusný príspevok — žiadosť jednoty dôchodcov o príspevok vo výške 100 € 

na organizovanie podujatí Jednoty dôchodcov.

Proti: 1 člen zhromaždenia

Zdržali sa: 2 členovia zhromaždenia

Za: všetci ostatní členovia zhromaždenia

Príspevok vo výške 100 € bol schválený

 

2.                  Diskusný príspevok — žiadosť dobrovoľného hasičského zboru o príspevok na

 činnosť. Zhromaždenie navrhlo 100 € príspevok, ktorý odsúhlasilo jednohlasným hlasovaním.

 

3.       Diskusný príspevok — predseda hasičského zboru reagoval na informáciu predsedu UPS

 o zamietnutí prenájmu priestoru na vybudovanie altánku. Vymenili si vzájomné informácie.

4.       Diskusný príspevok — Starosta obce sa poďakoval UPS za pozvanie a zároveň reagoval na

 informáciu predsedu UPS na zámer vyčistiť priestor v Agáčoch. Upresnili si názor o ktorý priestor

 ide, pretože priestor, ktorý síce patrí UPS ale je na ňom smetisko, musí dľa príslušného nariadenia

 a legislatívy, prislúcha obci, aj keď ide o urbársky majetok. Následne si upresnili, ktorú časť Agáčov

 mal predseda UPS na mysli.

5.       Diskusný príspevok — členovia zhromaždenia sa pýtali, ako budú prerozdelené dividendy

 z podielov na zisku UPS za rok 2014. Prerozdelenie upresnil predseda DR, ktorý avizoval, že

 prerozdelenie bude približne rovnaké ako prerozdelenie za rok 2013, čo predstavuje cca 0,003 %/m.

 Zároveň však upozornil na to, že toto číslo je len orientačné, pretože ešte nie je uzavretý rok 2014

 a nie je podané daňové priznanie. Presné prerozdelenie bude určené po definitívnom uzavretí roku 2014.

Predseda DR zároveň informoval zhromaždenie, že valné zhromaždenie, ktoré bude zhodnocovať 

rok 2015 bude zvolané pravdepodobne na mesiac apríl 2016, aby výbor a dozorná rada UPS mohli na

 VZ poskytnúť podielnikom UPS konkrétne čísla za rok 2015 vychádzajúce z finálneho hospodárskeho

 výsledku za rok 2015.

6.       Diskusný príspevok —Jozef Šnirc ml — otázka ohľadom práce štátnych lesov, ktoré majú s UPS

 zmluvu. Otázka ohľadom plánu práce pre rok 2015. Za štátne lesy bol na VZ prítomní pán Hlavienka, ktorý

 členov zhromaždenia informoval o pláne ťažby pre rok 2015,ktorá je cca na úrovni 3000 m3

7.       Diskusný príspevok — návrh pani Topoľskej na zriadenie web stránky UPS, na ktorej by jednotlivý

 podielnici našli stanovy, zmluvy, všetky dôležité dokumenty, pozvánky, kontakty a informácie UPS.

Túto iniciatívu privítal aj starosta obce pán Michalovič.

Zhromaždenie jednohlasne odsúhlasilo zriadenie web stránky v spolupráci s obcou Podhradie s tým, že

 si zhromaždenie uvedomuje — a zároveň aj odsúhlasuje — finančnú participáciu UPS na nákladoch na

 web stránku, ktoré bolo odhadnuté na cca 650 €.

8.       Diskusný príspevok — otázka člena zhromaždenia na pána Jozefa Šnirca ml. prečo sa nahlasovali

 kandidáti na poslednú chvíľu na VZ. Následne prebehla v zhromaždení diskusia na túto tému a na

 systém volebných pravidiel.

Zhromaždenie si následne jednohlasne odsúhlasilo, že v prípade akýchkoľvek následných volieb do 

výboru alebo DR, bude výbor v pozvánke na VZ uvádzať termín uzávierky kandidátok jednotlivých volieb, 

ktorý bude vždy 14 dní pred termínom konania VZ. Tento termín bude vždy uvedený na pozvánke na VZ.

9.       Diskusný príspevok — otázka ohľadom Iístkov na ťažbu dreva. Doplnené informácie zo strany 

výboru.

10.   Diskusné príspevky ohľadom nejasností a nezrovnalostí medzi zápismi na katastri a príslušných

 dedičských konaní, členovia zhromaždenia požiadali predsedu US, aby konal za podielnikov, ktorí majú

 predmetné vlastnícky listiny v nesúlade s dedičskými konaniami a zastupoval ich v komunikáci

i s katastrálnym úradom a bol súčinný na vybavenie nápravných konaní.

Keďže sa už ďalší diskutujúci neprihlásili, tajomník výboru vyhlásil diskusiu za uzavretú.

 

K bodu 14

 

Predseda volebnej komisie pán Robert Michalovič vyhlásil výsledky volieb.

Výsledky volieb sú prílohou tejto zápisnice.

 

K bodu 15

 

Pán Viliam Okajček ako predseda návrhovej a mandátovej komisie predniesol

zhromaždeniu návrh na uznesenie, ktorý následne zhromaždenie jednohlasne

odsúhlasilo. Schválené uznesenie VZ tvorí prílohu tejto zápisnice.

 

K bodu 16

 

Tajomník výboru poďakoval prítomným podielnikom a členom zhromaždenia, poďakoval hosťom

 zaželal veľa zdaru zvoleným členom dozornej rady a členom výboru pre následné volebné obdobie.

 Následne vyhlásil VZ za ukončené a bolo ponúknuté VZ občerstvenie.

 

Zapísal zapísovateľ zápisnice:  Katarína Moravčíková, dňa 21.2.2015

Overili:

Overovatelia: Ján Daňo

                    Jozef Šnirc 

                    lng.Kamila Topoľská

Dňa:21.2.2015. v Podhradí.