Zápisnica z VZ

Zápisnica z 24. Valného zhromaždenia Urbárskei spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo, konaného 09.04.2016 v Dome kultúry Podhradie

 

Po ukončení prezentácie účastníkov Valné zhromaždenie viedla tajomníčka výboru pani Štefánia Michalovičová.

Na úvod privítala prítomných podielníkov a podielníčky a prečítala program Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie schválilo program tak, ako bol uvedený na pozvánke:

1.  Prezentácia účastníkov od 13,30 do 15,00 h.

2.  Privítanie, prečítanie a schválenie programu zhromaždenia

3.  Vol'ba komisií, zapisovatel'a a overovatel'ov zápisníc

4.  Výročná správa UPS za rok 2015

5.  Výročná správa o hospodárení za rok 2015

6. Správa mandátovej komisie o účasti na Valnom zhromaždení

7.  Výročná správa Dozornej rady za rok 2016

8. Prednesenie Dodatku č. 1 Stanov UPS

9. Plán práce na rok 2016 

10. Plán ťažby na rok 2016

11. Rôzne

12. Diskusia

13. Návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

14. Záver