Zápisnica č. 9

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

 

                                                     Zápisnica  č.9/2018

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 19.2.2018.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,ing.Kamila Topoľská,Katarína Moravčíková,Anton Mokrý,Viliam Bobok,

Štefan Bobok.

Neprítomný: Štefánia Michalovičová.

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok.

 

Program:

1.privítanie

2.zmluva s novým OLH ing.Jozef Gajdoš a UPS

3.termín VZ 2018

4.informovanie členov výboru o zakúpení priemerky

5.diskusia

6.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

 

K bodu 2:

Predseda UPS prečítal návrh zmluvy s novým OLH ing.Jozefom Gajdošom a UPS.

Zmluva bola prečítaná a schválená výborom UPS.Zmluva bude prečítaná podieľnikom na 

Valnom Zhromaždení .

 

K bodu 3:

Bol navrhnutý a zároveň schválený datum Valného zhromždenia.

Valné zhromaždenie bude 14.4.2018 o 15.hod v Dome Kultúry v Podhradí.

Oznam o konaní Valného zhromaždenia bude zverejnený na našej internetovej stránke a taktiež 

na verejnej tabuli pri Obecnom úrade v Podhradí.

 

K bodu 4 :

Predseda UPS informoval členov výboru ako aj členov Dozornej rady o zakúpení priemerky 

na meranie guľatiny ďalej o zakúpení tabuliek o objeme guľatiny a o držiaku na kriedy.

 

K bodu 5:

V diskusii bolo navrhnuté a schválené zakúpenie 7 kusov feromonových Lapačov na Kôrovec 

a feromonovej návnady.Tieto lapače budú rozmiastnené podľa poreby v smrekových porastoch.

Ďalej sa v diskusii členovia výboru zaoberali témou ako ďalej pokračovať v hospodárení 

a starostlivosti o naše lesné pozemky.

 

K bodu 6:

Záver

 

 

 

V Podhradí dňa 19.2.2018

 

 

Zápis vyhotovil : ing.Kamila Topoľská

 

 

 

Overovateľ zápisnice : Štefan Bobok

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS :