Zápisnica č. 8

Urbárska spoločnosť Podhradie Pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

 

                                          Zápisnica č 8/2018

Zo zasadnutia výboru a Dozornej rady konaného dňa 31.1.2018.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,Katarína Moravčíková,Anton Mokrý,Viliam Bobok,Štefan Bobok.

Neprítomný: Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská.

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga, Dušan Bobok.

 

Program:

1.privítanie

2.žiadosťi

3.výber OLH pracovníka

4.zmluvy a odovzdávky

5.určenie predbežného dátumu VZ

6.diskusia

7.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predsedaUPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

 

 

K bodu 2:

Miroslav Belaň nar.15.5.1975 bydlisko Kukučínova 1084/22,972 42 Lehota pod vtáčnikom nám 

poslal  2 žiadosti:

V prvej žiadosti nás žiadal o prenájom časti pozemku o výmere 200m2  v k.ú.Podhradie zapísaného 

na LV 750 parcela Registra ,,E” p.č. 1817/1 o výmere115 735m2,druh pozemku :trvalý trávnatý porast.

Tento prenajatý pozemok  o výmere 200m2 chce využívať na zabezpečenie obhospodárenia  

rekreačnej chaty a jej okolia, užívanie pozemku na rekreačné účely a umiestnenie včelstva.

Výbor túto žiadosť schválil s tým,že na tomto pozemku nebude dochádzať k poškodzovaniu 

prírody a jej okolia.

Výška nájmu bola určená na 30eur ročne (slovom tritsať eur).

V druhej žiadosti nás pán Miroslav Belaň žiadal o prejazd cez pozemok resp.vydanie súhlasného 

stanoviska,kde mu umožníme prechod a prejazd cez nehnuteľnosť zapísanú na LV 750 p.č.1817/1 

v k.ú.Podhradie ,za účelom vjazdu a výjazdu  z pozemku v jeho vlastníctve v k.ú. Podhradie 

zapísanom na LV 477 parc.registra ,,C” p.č.:1520/18.

Týmto nás zároveň žiada o vydanie súhlasného stanoviska s užívaním tejto časti nehnuteľnosti 

– nespevnenej komunikácie na vjazd a výjazd z jeho pozemku na mistnu komunikáciu 

v rekreačnej oblasti Sekaniny.

Výbor túto žiadosť schválil s tým že nebude dochádzať k závažnému poškodzovaniu nespevnenej 

komunikácie výjazdu z jeho pozemku na mistnu komunikáciu v rekreačnej lokalite Sekaniny.

 

K bodu 3:

Po dvoch jednaniach na výber OLH sa výbor jednoznačne zhodol, že pre našu Urbársku 

spoločnosť  bude ako OLH pracovať  ing.Jozef Gajdoš.

Ďalšie podmienky o spolupráci a zmluva s ing.Jozefom Gajdošom budú dojednané pri ďalšom 

stretnutí.

K bodu 4:

Na Lesnej správe v Prtizánskom bude podpísaný protokol o odovzdaní lesných porastov podľa JPRL.

Na LSR štátny podnik Odštepný závod Prievidza bude podpísaná Dohoda o odovzdaní a ukončení 

nájmu lesných pozemkov založeného nájomnov zmluvou č.110/06/Nn/2011 zo dňa 27.1.2006,ktorá 

bola uzatvorená v zmysle ust.§20 a násldne Zák.č.504/2003Z.z o nájme poľnohospodárskych 

pozemkové,poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkové v znení neskorších predpisov 

a ust.§663a následne Zák.č.40/1964Zb.Občianskeho zákoníka v znení neskorších predpisov.

Ďalej bude podpísaná zmluva  č.697/2018/LSR o nájme lesných pozemkové vo vlastníctve 

neznámych vlastníkov uzatvorená podľa ustanovení zákona č.229/1991Zb.v znení neskorších 

predpisov,zákona č.504/2003Z.z o nájme poľnohospodárskych pozemkové,poľnohospodárskeho 

podniku a lesných pozemkové o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ustanovení Občianskeho zákoníka.

Ďalej bude podpísaná zmluva o nájme lesných pozemkové vo vlastníctve Slovenskej Republiky 

uzatvorená v zmysle ustanovenia §20a následne Zákona č.504/2003Z.z.o nájme 

poľnohospodárskych pozemkové,poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkové v znení 

neskorších predpisov a ustanovení §663 a následne Zákon č.40/1964Zb.občianskeho zákoníka 

v znení neskorších predpisov.

 

K bodu 5:

Členovia výboru ako aj členovia Dozornej rady sa zaoberali predbežným termínom VZ.

Predbežne bol určený datum na 7 alebo 14 apríľa 2018.

 

K bodu 6:

Diskusia

K bodu 7:

Záver

v Podhradí dňa 31.1.2018

 

 

Zápis vyhotovil : Katarína Moravčíková

 

 

 

Overovateľ zápisnice: Štefan Bobok

 

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS: