Zápisnica č. 7

 

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

Zápisnica č.7/2020

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 8.2.2020.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Katarína Moravčíková,Štefan Bobok.

 

Neprítomný: Viliam Bobok.

 

Dorná rada: Dušan Bobok,Ján Dinga

 

Neprítomný: Ľudovít Michalovič

 

Program:

1.privítanie

2.žiadosť

3.zloženie komisií na VZ

4.zloženie volebnej komisie

5.uzavretie kandidátnych listín

6.diskusia

7.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

 

K bodu 2:

Obecný úrad v Podhradí v zastúpení starostu obce pánom Ľudovítom Michalovičom nám poslal žiadosť o oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8 ods.2 č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Jedná sa o parcel:

Par.č.558 EKN – ttp o výmere 4639m2 pri strom cintoríne

Par.č.727/1 EKN – ttp o výmere 1456m2 cesta dolu brezinlou a pri dolnej zastávke

Par.č.727/2 EKN – ttp o výmere 41m2priestor vedľa cesty lll/1791 susediaca s parcelou 727/1

 Výbor sa touto žiadosťou zaoberal a bude táto žiadosť podaná na schválenie na VZ 22.2.2020 nakoľko musí byť schválená nadpolovičnou väčšinou známych podieľnikov na LV 750.

 

K bodu 3:

Členovia výboru aka j členovia DR zložili komisie na VZ ktoré sa bude konať 22.2.2020:

Návrhová komisia: Robo Michalovič,Anton Mokrý,Alexandra Boboková.

 

Mandátová komisia: Štefan Bobok,Dušan Bobok,Ján Dinga.

 

Zapisovateľ: ing.Kamila Topoľská.

 

Overovateľ zápisnice: Štefánia Michalovičová,Ján Daňo

K bodu 4:

Členovia výboru UPS ako aj členovia DR  zložili volebnú komisiu na VZ nakoľko končí volobné obdobie 2015 – 2020 a budú nové voľby  do orgánov spoločenstva na volebné obdobie 2020 – 2025.

 

Volebná komisia: Viliam Okajček,Eduard Lutring,Katarína Moravčíková

 

K bodu 5:

 Kandidáti do výboru UPS:

Ján Daňo, ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Milan Dudáš,Miroslav Bobok,Marian Pastierik,Jozef Bakus.

 

Kandidáti do DR UPS:

Ing.Róbert Rizman,Dušan Bobok,Ján Dinga.

Kandidátna listina bola uzatvorená v zmysle Stanov UPS a Dodatku č.1  k Stanovám v zmysle zákona 97/2013 ,ktorý bol schválený na VZ 22,.2.2015.

 

K bodu 6:

V diskusii predseda UPS znovu informoval členov výboru UPS ktorý chýbali na predošlom výbore o tom, že predseda DR pán Ľudovít Michalovič sa k 1.1.2020 vzdal funkcie predsedu DR ako aj člena DR  a nebude do budúcna kandidovať do orgánov spoločenstvo UPS.

V diskusii sa ďalej členovia výboru zaoberali opäť otázkou ako efektívne využívať zakúpenú techniky.Bolo by veľkým prínosom ,keby sa začali čistiť TTP na ktoré by sa potom mohli brat dotácie.

Ďalej sa chce využívať traktor na vyťahovanie spadnutých stromov keď o to požiadajú občania.na tento účel bude vypracovaný cenník.

K bodu 7:

Záver

 

v Podhradí dňa 8.2.2020

 

 

zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

 

overovateľ zápisnice : Anton Mokrý

 

razítko a podpis predsedu UPS :