Zápisnica č. 7

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové -spoločenstvo972 42 Podhradie.

 

                                       Zápisnica č.7/2018

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 22.1.2018.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Viliam Bobok.

Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Štefan Bobok.

Dozorná rada:Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dučan Bobok.

 

Program:

1.privítanie

2.prehodnotenie splnomocnení

3.zabezpečiť výber OLH

4.zabezpečiť ciachu

5.prejednanie a prehodnotenie odovzdávania lesných porastov

6.diskusia

7.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

 

K bodu 2:

Predseda Ups informoval členov výboru ako aj dozornú radu o podpisovaní splnomocnení za 

účelom vypovedania nájomnej zmluvy medzi vlastníkmi lesných pozemkov 

a ŠLSR č.z.109/06/Nn/2011.

 

K bodu 3:

Členovia výboru sa zaoberali výberom OLH .Boli navrhnutý dvaja kandidáti s ktorými 

bude dojednané osobné stretnutie.Po prehodnotení bude vybratý jeden kandidát na OLH.

 

K bodu 4:

Predseda Ups po jednaní na Okresnom úrade v Prievidzi pozemkový a lesný odbor informoval 

členov výboru ,že bude potrebné dať vyrobiť Ciachu kde nám bol pridelený vzor ciachy z označením 

,,U PD 90" v tvare kruhu.

 

K bodu 5:

Členovia výboru preberali otázku odovzdávania lesných pozemkové na základe ukončenia 

nájomnej zmluvy č.110/06/Nn/2011.Porasty budú prekontrolované ,kde chceme aby boli na 

niektorých úsekoch opravené cesty.

 

K bodu 6:

V diskusi sa členovia výboru zaoberali témou ako do budúcna efektívne hospodáriť  

v našich lesných porastoch.

 

K bodu 7:

Záver

 

 

v Podhradí dňa 22.1.2018

 

 

Zápis vyhotovil : ing.Kamila Topoľská

 

 

Overovateľ zápisnice: Anton Mokrý

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS :