Zápisnica č.7

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

 

                                        Zápisnica č.7/2017

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 3.3.2017 v Podhradí.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Viliam Bobok,

Štefan Bobok.

Neprítomný: Katarína Moravčíková

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok.

 

Program:

1.privítanie

2.žiadosti

3.prehodnotenie nájomných zmlúv medzi UPS a ŠLSR č.110/06/Nn/2011 a zmluva 

medzi Vlastníkmi lesných pozemkové a ŠLSR č.z.109/06/Nn/2011

4.oboznámenie členov výboru ako aj dozornej rady o ťažbe dreva od začiatku podpísania 

nájomných zmlúv

5.oboznámenie členov výboru ako aj dozornej rady o pláne ťažby na rok 2017

6.diskusia

7.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze

 

K bodu 2:

Na našu Urbársku spoločnosť boli doručené 3 žiadosti.

Prvú nám poslal pán Mjartan kde nás žiadal o povolenie výrubu stromov v chatovej oblasti 

Sekaniny, nakoľko tieto stromy ohrozujú bezpečnosť, ako aj samotnú chatu.

Výbor UPS túto žiadosť schválil s tým,že bude prevedená obhliadka danej lokality 

a následne bude daný súhlas na výrub.Vyrúbané stormy budú dané podielnikom 

ako palivové drevo.

Druhú žiadosť nám poslali manželia Juraj a Terézia Vodoví, kde nás žiadali pridelenie 

parciel do nájmu na účel kosenia a spásania a následne by tam mali kone.

Výbor túto žiadosť schválil s tým,že bude prekontrolované či tieto parcel nemá v prenájme 

Poľno Vtáčnik.

Po prekontrolovaní týchto parcelných čísel bude dané súhlasné stanovisko a bude 

určená výška nájmu.

Tretiu žiadosť nám poslal starosta obce Podhradie pán Ľudovít Michalovič kde nás žiada 

o spoluprácu a finančnú podporu pri príležitosti organizovania osláv 665 výročia prvej 

písomnej zmienky o našej obci.

Výbor UPS schválil že zabezpečí a spraví ozdobné oplotenie areálu v priestoroch 

bývalej základnej školy.

Finančnú podporu výbor UPS navrhol vo výške od 300 do 500eur s tým,že tento návrh bude 

na VZ 8.4.2017a podaný na schválenie a bude povedané podielnikom, aký finančný príspevok 

bude schválený,  o tú sumu bude menšia čiastka na vyplácanie podielov za rok 2016.

 

K bodu 3:

Členovia výboru prehodnocovali nájomné zmluvy medzi UPS a ŠLSR a vlastníkmí lesných 

pozemkov a ŠLSR.

Výbor UPS sa jednoznačne zhodol,že najlepšie by bolo tieto nájomné zmluvy ukončiť 

nakoľko nie je spokojnosť s vykonávanov prácou a udržiavaním našich lesných porastov 

ako aj lesných ciest.K tomuto bude potrebné na VZ oboznámiť podielnikov.Od vlastníkov 

lesných pozemkov bude potrebné aby dali splnomocnenie buď na 2 členov výboru alebo 

na celý výbor UPS.Potom môžu splnomocnený zástupcovia konať v ich mene.

Pri vznikaných porušovaniach bola s pracovaná fotodokumentácia, ktorá bola odovzdaná 

zástupcom ŠLSR.

 

K bodu 4:

Predseda UPS informoval členov výboru ako aj dozornú radu o ťažbe dreva od začiatku 

podpísania nájomných zmúv.

Tieto doklady nám zaslal vedúci lesnej správy v Partizánskom ing.Ondrej Strmeň.

Výbor UPS sa rozhodol, že bude napísaný list na ŠLSR, aby sa v súkromnej hore 

v ťažbe nepokračovalo.

 

K bodu 5:

Diskusia

 

K bodu 6:

Záver

 

 

 V Podhradí dňa 3.3.2017

 

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

 

Overovateľ zápisnice : Anton Mokrý

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS :