Zápisnica č. 6

 

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

Zápisnica č.6/2020

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 10.1.2020.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,ing.Kamila Topoľská,Katarína Moravčíková.

Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Viliam Bobok,Štefan Bobok.

 

Dozorná rada: Dušan Bobok,Ján Dinga.

Neprítomný: Ľudovít Michalovič

 

Program:

1.privítanie

2.žiadosť

3.oboznámenia

4.program VZ

5.diskusia

6.záver

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

K bodu 2:

Telovýchovná jednota Slovan Podhrdie nám poslala žiadosť o 2% nami zaplatenej dane.

Výbor UPS túto žiadosť jednoznačne schválil.

k bodu 3:

Predseda UPS informoval členov výboru ako aj členov DR ,že pán Ľudovít Michalovič sa k 1.1.2020 vzdáva funkcie predsedu Dozornej rady ako aj člena Dozornej rady a do budúcna nebude kandidovať do žiadneho orgánu spoločenstva.

Ako dôvod uviedol ,že o tom uvažoval dlhšiu dobu,konkrétne jeho časovej zaneprázdnenosti.

Výbor UPS toto oznámenie zobral na vedomie s tým,že nebude za menovaného povolávať náhradníka  z dôvodu že za 6 týždňov bude VZ kde budú nové voľby do orgánov spoločenstva.

K bodu 4:

Členovia výboru ako aj členovia DR sa zaoberali programom schôdze na VZ ktoré bude 22.2.2020

K bodu 5:

Členovia výboru ako aj členovia DR sa zaoberali otázkou ako do budúcna využívať strojovú techniku,ktorá bola zakúpená.

K bodu 6:

Záver

 

v Podhradí dňa 10.1.2020

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS: Štefánia Michalovičová

 

Overovateľ zápisnice: Anton Mokrý

 

Razítko a podpis predsedu UPS: