Zápisnica č. 6

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

 

                                     Zápisnica č.6/2017

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 11.12.217.

 

Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Anton Mokrý,Viliam Bobok

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok

Neprítomný: ing.Kamila Topľská,Štefan Bobok

 

Program:

1.privítanie

2.žiadosť

3.oznámenie

4.sťažnosť

5.vianočné stromčeky

6.diskusia

7.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu shôdze.

 

K bodu 2:

Telovýchovná jednota Slovan Podhradie nám poslala žiadosť finančnú podporu 2%nami 

zaplatenej dane.Výbor túto žiadosť schválil.

 

K bodu 3:

Okresný úrad Trenčín nám poslal oznámenie o nadobúdaní právoplatnosti rozhodnutia 

OU-TN-OSZP1-2017/031551/BAL ohľadom predlženia platnosti prejazdu motorovým vozidlom 

podľa §15ods.1písm.a)a §14 ods.1písm.a)v znení § 13 ods.1 písm.a) zákona na území 

Prírodnej pamiatky Sivý kameň v ktorej platí 4.stupeň ochrany prírody a jej ochranného 

pásma,v ktorom platí 3.stupeň ochrany prírody.

 

K bodu 4:

Róbert Matejovič poslal na Urbársku spoločnosť sťažnosť voči neoprávnenému nevyplatenie 

podielu zo zisku,kde nás žiadal o spätné doplatenie za roky 2013,2014,2015.

Podiel zo zisku žiadal na základe dodatočného dedičského po nebohom Ondrejovi Vidovi 

nar.13.4.1904 zomr.21.7.1965.

Výbor túto sťažnosť zamietol na základe: Róbert Matejovič sa stáva podielovým spoluvlastníkom 

spoločných nehnuteľností dňom zápisu do Katastra nehnuteľností.

K bodu 5:

Členovia výboru ako aj členovia Dozornej rady odsúhlasili zabezpečenie a dovezenie 2 vianočných 

stromčekov do kostola v našej obci.

K bodu 6:

V diskusii sa členovia výboru ako aj členovia DR zaoberali okolnosťami ohľadom podanej výpovede  

zo zmluvy 110/06/Nn/2011

K bodu 7:

Záver

 v Podhradí dňa 11.12.2017

 

zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

 

Overovateľ zápisnice : Anton Mokrý

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS :