Zápisnica č.6

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

 

                                           Zápisnica č.6/2017

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 1.2.2016 v Podhradí.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Katarína Moravčíková,

Viliam Bobok.

Neprítomný: Anton Mokrý,Štefan Bobok.

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok.

 

Program:

1.privítanie

2.žiadosť

3.zmluva UPS a ŠLSR č.z.110/06/Nn/2011 a zmluva vlastníkov lesných pozemkov

 a ŠLSR č.z.109/06/Nn/2011

4.diskusia

5.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

 

K bodu 2:

Poľovné združenie Sivý Kameň  zaslalo na našu Urbársku spoločnosť žiadosť k vyjadreniu 

stanoviska za prijatie 3 členov do PZ a 3 členov za kandidátov do PZ.

Výbor UPS k menovaným Peter Tonhauzer,Miroslav Šimurka a Marek Šuňal za členov 

do PZ dal súhlasné stanisko.

K menovaným Lukáš Vida,Pavol Michalovič a Peter Zigo za kandidátov do PZ dal výbor 

UPS tiež súhlasné stanovisko.

K menovanému Lukášovi Vidovi dal výbor UPS pripomienku,že si musí v čo najkratšej 

dobe doriešiť prepis urbárskych podielov po svojom starom otcovi Milanovi Vidovi,ktoré 

už má v štádiu riešenia.

 

K bodu 3:

Členovia výboru UPS ako aj dozornej rady sa zaoberali zmluvou medzi UPS a ŠLSR 

a zmluvou medzi vlastníkmi lesných pozemkov a ŠLSR.

Výbor sa jednoznačne zhodol na tom že by bolo najlepšie tieto zmluvy predčasne ukončiť.

Táto záležitosť bude prejednaná na VZ nakoľko podielnici musia dať splnomocnenie 

k zastupovaniu k týmto úkonom a všetkému tomu potrebné.

 

K bodu 4:

Diskusia

 

K bodu 5:

Záver

 

 

 

 

 

 

v Podhradí dňa 1.2.2017

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

 

Overovateľ  zápisnice: ing. Kamila Topoľská

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS :