Zápisnica č. 5

 

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

Zápisnica č.5/2019

Zo zasdnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 9.12.2019.

 

Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Viliam Bobok,Štefan Bobok

Neprítomný:ing.Kamila Topoľská

Dozorná rada: Dušan Bobok,Ján Dinga

Neprítomný: Ľudovít Michalovič

 

Program:

1.privítanie

2.oboznámenie členov výboru a členov DR o školení v Nitre

3.oboznámenie členov výboru a členov DR o zakúpení schválených technických prostriedkov

4.predbežné určenie VZ 2020

5.diskusia

6.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze

 

K bodu 2:

Predseda UPS informoval členov výboru ako aj členov DR o celodennom školení ,ktoré sa konalo v Nitre dňa 12.11.2019 za účelom spolupráce obce a Urbárske spoločnosti kde boli vysvetľované určité zmeny, ktoré boli prijaté zmenou zákonnov v roku 2018.Na tomto školení sa zúčastnil predseda UPS Ján Daňo spolu zo starostom obce pánom Ľudovítom Michalovičom.

 

K bodu 3:

Predseda UPS informoval členov výboru ako aj členov DR o zakúpení technického vybavenia k traktoru.Bol zakúpený štiepkovač do hrúbky 17cm, ktorý bude slúžiť na čistenie lesných porastov okolo ciest ako aj na čistenie TTP.

 

K bodu 4:

Členovia výboru sa zaoberali témou konania VZ 2020.Termín bol predbežne určený na 22.2.2020 nakoľko končí 5ročné volebné obdobie a budú sa konať nové voľby do výboru UPS ako aj DR.

Z tohoto dôvodu bude na internetovej stránke ako aj na verejnom mieste vyvesený oznam.Záujemcovia o kandidovanie sa budú môcť prihlásiť osobne alebo telefonicky u predsedu UPS.

Kandidátna listina bude uzatvorená 14dní pred začatím VZ.Toto rozhodnutie bolo schválené a prijaté dodatkom ku stanovám na VZ 2015.

 

K bodu 5:

V diskusii sa členovia výboru zaoberali témou ohľadom ďaľšieho technického vybavenia ku traktoru.

Členovia výboru jednohlasne schválili zákúpenie navijáku ku traktoru, ktorý bude taktiež slúžiť na čistenie porastov a pomôcť občanom pri samovýrobe keď o to požiadajú.Taktiež bolo schválené zakúpenie raťazí na kolesá.

 

K bodu 6:

Záver

v Podhradí dňa : 9.12.2019

 

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS:  Štefánia Michalovičová

 

 

Overovateľ zápisnice: Katarína Moravčíková

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS: