Zápisnica č.5

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

 

 

                                       Zápisnica č.5/2017

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 31.10.2017.

 

Prítomný:Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Katrína Moravčíková,Anton Mokrý,

Viliam Bobok,Štefan Bobok.

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok.

 

Program: 1.Privítanie

                  2.Žiadosť

                  3.Výpoveď zo zmluvy o nájme lesných pozemkové

                 4.Výplata podielov za rok 2016

                 5.Diskusia

                6.Záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda Ups Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

K bodu 2:

Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie nám poslal žiadosť o predľženie  

výkonu činnosti povolenej rozhodnutím KUŽP/2007/00565-006 zo dňa 13.11.2007, ktorým bola 

udelená výnimka na prejazd motorovými vozidlamy podľa §15ods.1písm.a)a §14ods.1písm.a)

v znení §13 ods.1písm.a) zákona č.543/2002 predpisov na území prírodnej pamiatky Sivý Kameň 

a jej ochranného pásma.

Výbor Urbárskej spoločnosti Podhradie túto žiadosť na predĽženie výkonu činnosti prejazdu motorovými 

vozidlami na území prírodnej pamiatky Sivý Kmeň a jej ochranného pásma schválil.Táto žiadosť bola 

schválená v roku 2007 pre firmu AKE s.r.o. ako obchvat prístupovej cesty do kamenolomu.

K bodu 3:

Výbor Urbárskej spoločnosti sa niekoľko krát zaoberal podaním výpovede zo zmluvy č. 110/06/Nn/2011 

a č.109/06/Nn/2011 zo dňa 27.6.2011 o nájme lesných pozemkov.

Na základe uznesenia VZ konaného dňa9.4.2017 bolo jednoznačne odsúhlasené podieľnikmy podanie 

výpovede.Nesúhlasil jeden podieľnik ing.Jozef Bobok.Nezdržal sa nik.

Po niekoľký jednaniach zo zástupcami ŠLSR došlo k dohode že príjmú výpoveď zo zmluvy č.110/06/Nn/2011 

dohodou .

K výpovedi zo zmluvy č.109/06/Nn/2011 mdzi vlastníkmi lesných pozemkové Nás Zástupcovia ŠLSR 

žiadajú o splnomocnenie od každého podieľnika na zastupovanie v ich mene.

Výbor UPS sa rozhodol že do splnomocnenia bude napísané nasledvné:

Splnomocnenec udeľuje splnomocnencom plnomocenstvo aby splnomocniteľa zastupovali a konali 

v jeho mene pri následovných úkonoch:výpoveď zo zmluvy č.109/06/Nn/2011,uzatvorenie a zmena 

akejkoľvek zmluvy a dodatkov k zmluvám o nájme predmetných nehnuteľností vo vlastníctve splnomocnenca.

Uzatvorenie ,výpoveď a zmena zmluvy o nájme poľovného revíru.

Keď výbor obdrží späť overené splnomocnenia bude prejednané podanie výpovede  zo zmluvy o najme 

lesných pozemkové medzi súkromnými vlastníkmi a ŠLSR.

 

K bodu 4:

Výbor UPS  a členovia Dozornej rady odsúhlasili datum vyplácania dividend-podielov za rok 2016.

Podiely sa budú vyplácať 24,25,26 novembra 2017.Oznam bude vyhlasovaný v miestnom rozhlase 

a bude zverejnený  na Webovej stránke našej spoločnosti.

Prerozdelená suma bola schválená Valným Zhromaždením  9.4.2017.

 

K bodu 5:

V diskusii sa členovia výboru UPS ako aj členovia Dozornej rady zaoberali témou podpísania 

novej nájomnej zmluvy a jej podmienkamy.

 

K bodu 6:

Záver

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS: Štefánia Michalovičová

 

Overovateľ zápisnice: ing.Kamila Topoľská

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS: