Zápisnica č.5

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo,972 42 Podhradie.

 

                                        Zápisnica č.5/2016

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 30.12.216.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Katarína Moravčíková,

Anton Mokrý,Viliam Bobok,Štefan Bobok.

 

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok.

 

Program:

1.privítanie

2.žiadosti

3.oboznámenie výboru o ukončení úložiska

4.oboznámenie o ťažbe v súkromnej ,jednotlivskej a urbárskej hore v roku 2016.

5.diskusia

6.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

 

K bodu 2:

Telovýchovná jednota Slovan Podhradie nás požiadala o 2% namy zaplatenej dane.

Túto žiadosť výbor UPS schválil.

Robert Matejovič ako aj mgr.Katarína Šnircová a Anna Pastieriková nás žiadali o spätné 

vyplatenie podielov nakoľko si vybavili po svojich blízkych pozostalých náhradnú pozostalosť.

Výbor UPS tieto žiadosti zamietol z dôvodu:Pripočítaný podiel sa ráta dňom zápisu do 

katastra nehnuteľností a od tohto dňa majú menovaný nárok na vyššiu výplatu dividend,ktorá 

sa im navýši pripočítaním k ich podielom.

 

K bodu 3:

Predseda Ján Daňo informoval členov výboru ako aj dozornú radu o ukončení úložiska v lome 

u Ľachkých Lazov k.ú.Podhradie,ktorý mala v prenájme firma KAMENTA Zdenko Ducký.

K uzatvoreniu úložiska bol predložený plán,ktorý vypracoval projektant prípravy a dobývania 

na Bánskom úrade v Prievidzi ing.Jozef Beck.

 

K bodu 4:

Predseda UPS Ján Daňo informoval členov výboru ako aj dozornú radu o ťažbe dreva 

v roku 2016.Tabuľka o ťažbe dreva v jednotlivých porastoch je prílohov tejto zápisnice.

 

K bodu 5:

V diskusii sa členovia výboru UPS a Dozorná rada zaoberalipredbežným termínom VZ.

Termín bol určený na mesiac Apríľ 2017.

 

K bodu 6:

Záver

 v Podhradí dňa 30.12.2016.

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

 

Overovateľ zápisnice: Katarína Moravčíková

 

Rrazítko a podpis predsedu  UPS: