Zápisnica č. 4

 

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

Zápisnica č.4/2019

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 25.10.2019.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Štefan Bobok

Neprítomný: Viliam Bobok,ing.Kamila Topoľská

 

Dozorná rada: Dušan Bobok,Ján Dinga

Neprítomný: Ľudovít Michalovič

 

Program:

1.privítanie

2.žiadosť

3.oboznámenie

4.prerezávky

5.vyplácanie dividend

6.školenie Nitra

7.diskusia

8.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

K bodu 2:

Na našu Urbársku žiadosť bola zaslaná žiadosť od firmy Dopravex Príbovce s.r.o. kde nás žiadajú o povolenie rozšírenia cesty cez naše pozemky.Jedná sa o cestu smerom do Englišovho lomu.

Členovia výboru túto žiadosť jednoznačne schválili s tým že budú dodržané všetky potrebné opatrenia a všetky náklady potrebné na rozšírenie cesty bude znášať firma Dopravex Príbovce s.r.o.

 

K bodu 3:

Predseda UPS informoval členov výboru ako aj členov Dozornej rady o vzbudovaní oplôtku na Hornej rozbitej.

Oplôtok vybudovali 13.10.2019 členovia Poľovného združenia  Sivý Kameň a dňa 15.10.2019 tu boli firmou Lesoplan Veľké Uherce vysadené sadenice 400ks smrek,400ks smrekovec a 1200 ks buk.

 

K bodu 4:

Členovia výboru UPS ako aj členovia DR sa zaoberali otázkou prerezávok.Nakoľko naše lesné porasty ako aj lesné porasty vo vlastníctve súkromných spoluvlastníkov mali v prenájme Štátne lesy Slovenskej republiky a na týchto porastoch nebola počas osmich rokov vykonaná žiadna prerezávka boli sme nútený sa týmto problémom urgentne zaoberať nakoľko nám k 31.12.2019 končí Plán starostlivosti o lesy.prerezávky ako aj výžin,prebierky sú hlavným ukazovateľom výchovnej činnosti a starostivosti o Lesy.

Tieto prerezávky nám bude robyť firma Lesoplan Veľké Uherce.

 

K bodu 5:

Členovia výboru UPS ako aj členovia DR sa zaoberali témou určenia dátumu na vyplácanie dividend za rok 2018.

Dátum bol určený na 8,9,a 10 novembra 2019.Tento oznam bude uverejnený na internetovej stránke a bude vyhlasovaný v obecnom rozhlase.

 

K bodu 6:

Členovia výboru schválili aby sa predseda UPS Ján Daňo spolu zo starostom obce Pánom Ľudovítom Michalovičom dňa 12.11.2019 zúčastnili celodenného školenie v Nitre, ktoré sa bude týkať Urbárskych spoločností a obcí.

 

K bodu 7:

V diskusii sa členovia výboru zaoberali otázkou zakúpenia nových gúm na traktor.Členovia výboru jednoznačne scválili zakúpenie nových gúm na traktor a k tomu aj zakúpenie navijáku,štiepkovača a predného čelného nakladača aby mohol byť traktor plnohodnotne využívaný.

Ďalej bolo v diskusii schválené bezplatné poskytnutie 35kolov ,220m pletiva a 100 ks sadeníc smreku.Týmto materiáalom bude oplotený úsek okolo nového cintorína kde budú následne vysadené sadenice smreku.

 

K bodu 8:

Záver

 

v Podhradí dňa 25.10.2019

Zápis vyhotovil tajomník UPS:  Štefánia Michalovičová

 

Overovateľ zápisnice: Anton Mokrý

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS: