Zápisnica č.4

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

                                         Zápisnica č.4/2017

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 4.10.2017.

 

Prítomný:Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topľská,Katarína Moravčíkova,

Anton Mokrý,Štefan Bobok,Viliam Bobok.

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok.

 

Program:

1.privítanie

2.vytýčenie hraníc

3.žiadosť

4.diskusia

5.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu shôdze.

 

K bodu 2:

Členovia výboru sa zaoberali nájomnov zmluvou č.110/06/Nn/2011 ,že po pretchádzajúcich j

ednaniach na ŠLSR s pánom Jozefom Poľom by bolo vhodné vyžiadať podkldy na vytýčenie 

hraníc ktoré niesú identické zo stavom registra C-KN a majetkové hranice.

 

 

K bodu 3:

Na našu urbársku spoločnosť bola doručená žiadosť,kde nás majiteľ chaty na sekaninách 

žiadal o výrub stromov v chatovej oblasti sekaniny,že stormy ohrozujú majiteľovu chatu.

Výbor túto žiadosť zamietol nakoľko v nej nebolo presne určené kde sa presne táto lokalita 

nachádza.

 

K bodu 4:

V diskusii sa opäť členovia výboru zaoberali okolnosťami výpovede 110/06/Nn/2011.

 

K bodu 5:

Záver

 

 

v Podhradí dňa 4.10.2017

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

 

Overovateľ zápisnice : Anton Mokrý

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS: