Zápisnica č.4

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

                                         

                                           Zápisnica č.4/2016

Zo zasadnutia výboru UPS a  Dozornej rady konaného dňa 26.10.2016.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Viliam Bobok,Štefan Bobok

Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková.

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga

Neprítomný: Dušan Bobok

 

Program:

1.privítanie

2.žiadosť

3.schválenie dátumu na vyplácanie podielov

4.výpoveď zmluvy ŠLSR

5.vianočné stromčeky obec + kostol

6.oboznámenie výboru o kontrole lomu u Ľachkých lazov

7.diskusia

8.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze

 

K bodu 2:

Poľovné združenie Sivý Kameň podalo žiadosť na našu Urbársku spoločnosť na výrub 

2ks buku z dôvodu ohrozovania chaty,,Buckov”.Výbor UPS túto žiadosť schválil s tým,že 

poľovné združenie si zabezpečí techniku na výrub týchto bukov z dôvodu bezpečnosti.

 

K bodu 3:

Výbor UPS sa zaoberal termínom na vyplácanie podielov za rok 201.Bol schválený datum 

na vyplácenie podielov 18,19,20 Novembra 2016 s tým, že oznam bude vyhlasovaný 

v obecnom rozhlase v Podhradí a v Lehote pod Vtáčnikom a bude zverjnený na internetovej 

stránke  UPS.

 

K bodu 4:

Výbor UPS sa dlhšiu dobu zaoberal otázkou výpovede nájomných zmlúv medzi 

UPS a ŠLSR  č.z.110/06/Nn/2011 a zmluvy medzi vlastníkmi lesných pozemkové o ŠLSR 

č.z.109/06/Nn/2011 z dôvodu velmi nízkeho nájmu a ďalších faktorov ako sú neprejazdné 

cesty,pospilované a pozavesované stromy, ktoré ostávajú v porastoch, keď je porast prebraný 

OLH pracovníkom a podpísaný.

Výbor UPS jednoznačne schválil aby bola podaná výpoveď nájomných zmlúv .

 

K bodu 5:

Výbor UPS schválil zabezpečenie a dovezenie vianočného stromčeka do našej obce 

a 3ks stromčekov do nášho vynoveného kostola.

 

K bodu 6:

Predseda UPS informoval členov výboru ako aj dozornú radu o kontrole lomu u Ľachkých 

Lazov  s pracovníkmi Ministerstva životného prostredia a pracovníkmi Obvodného bánskeho 

úradu Prievidza za účelom ukončenia ťažby platničkového kameňa a uzatvorenie úložiska. 

Za našu UPS bol bol na tejto kontrole prítomný predseda Ján Daňo.

 

K bodu 7:

Diskusia

 

K bodu 8:

Záver

 

 

v Podhradí 26.10.2016.

 

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

 

Overovateľ zápisnice : Anton Mokrý

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS: