Zápisnica č. 3

 

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

Zápisnica č.3/2019

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 10.7.2019.

 

Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Katarína Moravčíková,Anton Mokrý,Viliam Bobok,Štefan Bobok

 

Dozorná rada: Dušan Bobok,Ján Dinga.

Neprítomný: Ľudovít Michalovič.

 

Progam:

1.otvorenie

2.oboznámenie

3.prerezávky

4.ochranné nátery

5.diskusia

6.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze

K bodu 2:

Predseda UPS informoval členov výboru ako aj členov DR o doterajšom priebehu prebierok a ťažby.Informoval o tom,že nie je vôbec jednoduché sa niekde presadiť z predajom drevnej hmoty ako si to myslia niektorý naši podieľnici.Cenu dreva vysoko ponižuje kalamita ktorá vznikla v ČR kde bolo napadnutých veľké množstvo smrekových porastov likožrútom.

K bodu 3:

predseda UPS informoval členov výboru ako aj členov DR,že do konca roku 2019 je potrebné spravyť prerezávky na ploche 15ha.na tento účel budú oslovené subjekty,ktoré sa zaoberajú takouto prácov.

Tieto prerezávky je potrebné spraviť  kvôli tomu ,lebo nám končí Plán starostlivosti o les a prerezávky sú hlavným ukazovateľom.Nakoľko tieto prerezávky neboli počas 8 rokov robené,keď mali naše lesné pozemky v prenájme ŠLSR.

K bodu 4:

Predseda UPS informoval členov výboru ako aj členov DR ,že do konca roka 2019 bude potrebné vykonať veľké množstvo ochranných náterov ochranným náterom Cervacol a Pelacol.

Tieto nátery bude vykonávať predseda UPS Ján Daňo.

K bodu 5:

V diskusii boli prehodnocované rôzne otázky ako aj návrhy ohľadom brigád a ďaľších činností.

k bodu 6:

Záver

 

v Podhradí dňa 10.7.2019

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

Overovateľ zápisnice: Anton Mokrý

 

Razítko a podpis predsedu UPS: