Zápisnica č.3

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

                                        Zápisnica č.3/2017

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 19.9.2017.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Viliam Bobok,

Katarína Moravčíková.

Neprítomný: Štefan Bobok

Dozorná rada: Ján Dinga,Dušan Bobok

Neprítomný: Ľudovít Michalovič

 

Program:

1.privítanie

2.ukončenie zmluvy

3.vytýčenie hraníc

4.splnomocnenia

5.diskusia

6.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

 

K bodu 2 :

 Členovia výboru UPS sa zaoberali ukončením nájomnej zmluvy 110/06/Nn/2011 nakoľko 

nedošlo k dohode o navýšení nájmu,kde zo strany ŠL SR štátny podnik ,odštepný závod 

Prievidza, po prehodnotení a kalkulácií prichádzalo do úvahy návýšenie ani nie o 10 centov 

za vyťažený kubík drevnej hmoty.

 

K bodu 3:

Nakoľko zo strany LSR štátny podnik,odštepný závod Prievidza  bolo iniciované,  aby boli 

zamerané a vytýčené hranice, sa členovia výboru zaoberali oslovením viacerých firiem, ktoré 

sa zaoberajú geoslužbami  za účelom zistenia ceny za vykonanie zamerania a vytýčenia hraníc.

 

K bodu 4:

Členovia výboru ako aj dozornej rady sa zaoberali témou, ako upraviť splnomocnenie 

na vypovedanie nájomnej zmluvy č.109/06/Nn/2011 uzatvorenej medzi vlastníkmi lesných 

pozemkov a ŠLSR.

Bol schválený návrh aby na splnomocnení bolo ukončenie nájomnej zmluvy 109/06/Nn/2011 

uzatvorenie a zmena akejkoľvek zmluvy a dodatkov k zmluvám o nájme predmetných 

nehnuteľností vo vlastníctve splnomocnenca.

Ďalej bolo schválené, aby na splnomocnení bolo uzatvorenie, výpoveď a zmena zmluvy 

o nájme poľovného revíru, nakoľko táto zmluva končí na budúci rok a znova by sa muselo 

opakovať podpisovanie splnomocnení buď zo strany UPS alebo zo strany poľovného 

združenia ,,Sivý Kameň”

 

K bodu 5:

Diskusia

 

K bodu 6:

Záver

v Podhradí dňa 19.9.2017

 

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

Overovateľ zápisnice: ing.Kamila Topoľská

 

Razítko a podpis predsedu UPS: