Zápisnica č.3

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

             

                                        Zápisnica č.3/2016

Zo zasadnutia výboru UPS a dozornej rady konaného dňa 31.8..2016.

 

Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Katarína Moravčíková,

Viliam Bobok.

Neprítomný: Anton Mokrý,Štefan Bobok.

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok.

 

Program:

1.privítanie

2.oboznámenie členov výboru a dornej rady o jednaní na ŠLSR

3.prečítanie dodatku č.1 k zmluve KAMENTA Zdenko Ducký

4.oboznámenie členov výboru a dozornej rady o rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu 

Trenčín

5.žiadosť

6.kontrolné dni lesných porastov

7.lístky na palivové drevo

8.diskusia

9.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

K bodu 2:

Predseda UPS Ján Daňo informoval členov výboru a dozornej rady o jednaní na ŠL SR v zastúpení 

s JUDr.Milanom Sobotom, kde sme jednali o nevyplatení celej sumy za vyťažené drevo v našich 

porastoch.Zástupca ŠLSR pán Jozef Palo nás informoval že nám nevyplatili podiel za 

neznámych vlastníkov, nakoľko ich zastupujú ŠL SR.

 

K bodu 3:

Predseda UPS prečítal  Dodatok č.1 k zmluve s firmou KAMENTA Zdenko Ducký kde bola 

navýšená cena výšky nájmu z pôvodných  8 298,47eur na sumu 10 000 eur.

 

K bodu 4:

Predseda UPS prečítal rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trenčín, k žiadosti firmy 

VIA MAGNA s.r.o. za účelom archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely 

na lokalite Erdegovo na pozemkoch p.č.E-KN 501/1,502/1,502/3,503/1,503/2,504/1,504/2,505,506 

v k.ú.Podhradie.

Pamiatkový úrad Trenčín vydal na tento účel súhlasné stanovisko s určitými podmienkami.

 

K bodu 5:

Na našu UPS Ing.Marian Pastierik poslal žiadosť za účelom vykopania vodovodnej prípojky 

a zriadenie vodovodnej šachty par.č.E-KN 727/1 LV 750.

Výbor UPS túto žiadosť schválil s tým, že po ukončení výkopových prác bude parcela registra 

E-KN 727/1 daná do pôvodného stavu.

 

K bodu 6:

Predsda UPS informoval členov výboru, ako aj dozornú radu o kontrolných dňoch v našich 

lesných porastoch, ako aj porastoch za súkromných vlastníkov, o zistených nedostatkoch.

Pri kontrole sa zistilo, že cesty po ťažbe sú v zlom stave, v porastoch sú pospilované a 

pozavesované stormy, odreté stormy nie sú natreté ochranným náterom.Členovia výboru sa 

zhodli na tom, že budeme požadovať o nápravu a odstránenie zistených nedostatkov.

Pri týchto zisteniach bola spracovaná fotodokumentácia.

 

K bodu 7:

Predseda UPS informoval členov výboru a dozornej rady o vydávaní lístkov na palivové drevo.

Ku dňu 31.8.2016 bolo vydaných 34 lístkov na palivové drevo formou samovýroby.

 

K bodu 8:

Diskusia

 

K bodu 9:

Záver

 

v Podhradí dňa 31.8.2016.

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

Overovateľ zápisnice: ing.Kamila Topoľská

 

Razítko a podpis predsedu UPS: