Zápisnica č. 2

 

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

Zápisnica č 2/2019

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 24.5.2019.

 

Prítomný: Ján Daňo,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Viliam Bobok

Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Štefan Bobok.

 

Dozorná rada: Dušan Bobok,Ján Dinga

neprítomný: Ľudovít Michalovič

 

program:

1.otvorenie

2.zhodnotenie VZ

3.MDD

4.rezanie cesty v JPRL 4411 oprava ciest

5.diskusia

6.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

K bodu 2:

Členovia výboru ako aj členovia Dozornej rady zhodnotili Valné zhromaždenie s tým ,že bola veľmi nízka účasť ale napriek tomu bolo VZ uznášania schopné.Ďalej bolo prečítané uznesenie s VZ ako aj zápisnica s VZ.

K bodu 3:

Členovia výboru schválili z organizovanie 15ročníka MDD pod Názvom Poznaj krásu svojho okolia

K bodu 4:

Ohľadom rezania cesty bolo prejednané a schválené kade sa bude presúvať buldozer do porastu 4411 kde bude rezaná cesta ktorá nám do budúcna sprístupní porast ohľadom prebierok a ťažby.

Ďalej boli prejednané a schválené úseky lesných ciest, ktoréje nevzhnutné opraviť lebo sú na niektorých miestach neprejazdné.

K bodu 5:

V diskusii sa členovia výboru zaoberali otázkov ako čo najviach s efektívniť po finančnej stránke drevo vyťažené v našich lesných porastoch.

K bodu 6:

Záver

 

V Podhradí dňa 24.5.2019

Zápis vyhotovil :ing Kamila Topoľská

 

Overovateľ zápisnice: Anton Mokrý

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS:

:p>