Zápisnica č.2

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

                                            Zápisnica č.2/2017

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 17.7.2017.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,

Viliam Bobok.

Neprítomný: Katarína Moravčíková,Štefan Bobok.

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok.

 

Program:

1.privítanie

2.oslavy 665 výročia obce

3.žiadosť

4.prehodnotenie výšky nájmu

5.diskusia

6.záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze

 

K bodu 2:

Členovia výboru UPS ako aj členovia Dozornej rady sa zaoberali činnosťou okolo 

organizovania osláv 665.výročia prvej písomnej zmienky našej obce.

Pri tejto príležitosti sme boli oslovený  zabezpečiť  a spraviť slávnostné oplotenie 

areálu v priestoroch bývalej základnej školy v našej obci.

Po vzájomnej dohode s Telovýchovnov Jednotou Slovan Podhradie, spravíme spoločne 

a pomôžeme aj pri ostatných činnostiach súvisiacich z organizovaním osláv.

 

k bodu 3:

firma Kamenta Zdenko Ducký poslala na našu Urbársku spoločnosť žiadosť o dpustenie 

jednej splátky za prvý polrok 2017,nakoľko firma za posledné dva roky nevyťažila ani tonu 

platničkového kameňa a ani nič neodviezla.

Po vzájomnej dohode s firmou Kamenta sme sa zhodli ,že lepšie je odpustiť jednu splátku 

ako prísť o celú čiastku.Keby neprišlo k vzájomnej dohode, firma Kamenta Zdenko Ducký 

chcela ukončiť nájomnú zmluvu.

 

K bodu 4:

Členovia výboru UPS sa zhodli ,že bude zaslaná žiadosť na ŠLSR  o prehodnotenie výšky 

nájmu k nájomným zmluvám.

 

K bodu 5:

Diskusia

K bodu 6 :

Záver

 

 

 

 

 

v Podhradí dňa 17.7.2017

 

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

 

 

Overovateľ zápisnice : ing.Kamila Topoľská

 

 

 

Razítko a podpi predsedu UPS: