Zápisnica č.2

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

 

                                          Zápisnica č.2/2016

Zo zasadnutia výboru UPS a dozornej rady konaného dňa 25.5.2016.

 

Prítomný:Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Katrína Moravčíková,

Anton Mokrý,Viliam Bobok,Štefan Bobok.

Dozorná rada:Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok.

 

Program:

1.privítanie

2.Prejednanie zmluvy Kamenta Zdenko Ducký

3.Prejednanie ukončenia rekultivácie v lokalite Pálenice

4.Rozdelenie úloh na 12.ročník MDD

5.Diskusia

6.Záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

 

K bodu 2:

Za prítomnosti pána Zdenka Duckého firma KAMENTA bola prehodnotená nájomná 

zmluva na ťažbu platničkového kameňa .

Výška nájmu bola navýšená z pôvodnej ceny 8298eur na 10 000eur.

Kde splátka za prvý polrok 2016 bola uhradená z pôvodnej ceny nájmu.

Výška nájmu za druhý polrok 2016 bude uhradená už z novej dojednanej sumy čo 

činí 5 000eur na pol roka.

Dodatok k zmluve vyhotoví firma KAMENTA Zdenko Ducký.

 

K bodu 3:

Výbor UPS a pán Zdenko Ducký firma KAMENTA dojednali ukončenie rekultivačných 

prác v oblasti pálenice kde sa tiež ťažil platničkový kameň.

Bol dojednaný termín na mesiace September a Oktober 2016.Do rekultivačných prác 

bude zahrnutá výstavba oplôtku v ktorom budú následne vysadené sadenice buku 

a borovice čiernej.Všetky náklady spojené s tovto činnosťou uhradí firma KAMENTA 

Zdenko Ducký.

 

K bodu 4:

Členovia výboru a dozornej rady si rozdelili úlohy pri organizovaní 12.ročníka MDD 

pod názvom ,,Poznaj krásu svojho okolia” ktorý sa bude konať 4.6.2016.

 

K bodu 5:

Diskusia

 

K bodu 6:

Záver

 

v Podhradí dňa 25.5.2016

 

 

zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

 

overovateľ zápisnice : Viliam Bobok

 

 

razítko a podpis predsedu UPS: