Zápisnica č. 1

 

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

Zápisnica č.1/2019

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 25.4.219.

 

Prítomný: Ján Daňo,Anton Mokrý,Viliam Bobok,ing.Kamila Topoľská.

Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková,Štefan Bobok.

 

Dozorná rada: Dušan Bobok,Ján Dinga

Neprítomný: Ľudovít Michalovič.

 

Program:

1.otvorenie

2.máj

3.brigáda

4.diskusia

5.záver

 

k bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze

 

K bodu 2:

Členovia výboru ako aj členovia Dozornej rady schválili odpílenie a dovezenie mája za s polupráce s TJ Slovan Podhradie do našej obce kde bude následne postavený v strede našej obce spolu s našimi s poluobčanmi.

K bodu 3:

Členovia výboru ako aj členovia DR sa zaoberali otázkou brigády na Hornej rozbitej kde je potrebné uháť veľké množstvo smrekových konárov po kalamite.

Jedna brigáda bude vykonaná svojpomocne a drú brigádu spravia členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Podhradí  na dohodu.

Následne bude v tejto lokalite postavený oplôtok v ktorom bude vysadených 2000 kusov sadeníc z toho: 1200 kusov buk, 400 kusov smrek, 400 kusov smrekovec.

 

k bodu 4:

v diskusii boli preberané otázky ohľadom ďaľších brigád ktoré bude počas roka 2019 vykonať.Ďalej bola preberaná otázka ohľadom zakúpenia strojnej techniky.

Bolo navrhované ,že by bolo vhodné zakúpiť traktor,štiepkovač ktorý bude do budúcna využívaný na čistenie TTP na ktoré sa potom môžu poberať dotácie.

K bodu 5:

Záver

 

V Podhradí dňa 25.4.2019

 

Zápis vyhotovil : Anton Mokrý

 

Overovateľ zápisnice : Viliam Bobok

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS :