Zápisnica č.1

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

                                          Zápisnica č.1/2017

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 23.4.2017.

 

Prítomný:Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Katarína Moravčíková,

Anton Mokrý,Viliam Bobok,Štefan Bobok

Dozorná rada: Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok

 

Program:

1.privítanie

2.prehodnotenie VZ prečítanie zápisnice z VZ a uznesenia z VZ

3.dojednanie ďalšieho postupu pri vypovedaní zmlúv

4.dovoz a stavanie mája

5.zakúpenie krovinorezu

6.finančný príspevok na oslavy 665.výročia obce

7.diskusia

8.záver

 

 

K bodu 1 :

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

 

 

K bodu 2:

Predseda UPS prečítal zápisnicu z VZ a uznesenie z VZ konaného dňa 8.4.2017.

Členovia výboru ako aj Dozornej rady vyslovili vysokú spokojnosť ,že bolo schválené 

vypovedanie nájomných zmlúv č 110/06/Nn/2011 a zmluvy č.109/06/Nn/2011 k tejto 

zmluve bude od vlastníkov lesných pozemkové potrebné splnomocnenie .

 

K bodu 3:

Členovia výboru  odsúhlasili dojednanie stretnutia ohľadom jednania o výpovedi zmluvy 

medzi UPS a ŠLSR.

 

K bodu 4 :

Členovia výboru odsúhlasili chystanie a dovoz mája do našej obce za s polupráce 

z TJ Slovan Podhradie.

 

 

K bodu 5 :

Členovia výboru odsúhlasili cenu 300eur na zakúpenie krovinorezu ktorého zakúpenie 

bolo odsúhlasené na VZ 8.4.2017.

 

K bodu 6 :

Finančný príspevok vo výške 500 eur na oslavy 665 výročia prvej písomnej zmienky 

našej obce bude poukázaný na  účet obecného úradu Podhradie.

 

 

 

K bodu 7:

Diskusia

 

K bodu 8:

Záver

 

 

 

 v Podhradí dňa 23.4.2017

 

Zápis vyhotovil tajomník UPS : Štefánia Michalovičová

 

 

Overovateľ zápisnice : Katarína Moravčíková

 

 

Razítko a podpis predsedu UPS :