Zápisnica č.1

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

 

                                        Zápisnica č.1/2016

Zo zasadnutia výboru a dozornej rady konaného dňa 6.5.2016.

 

 

Prítomný:Ján Daňo,Štefánia Michalovičová,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Viliam Bobok.

Neprítomný: Katarína Moravčíková,Štefan Bobok.

Dozorná rada:Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok.

 

Program:

1.Privítanie

2.Žiadosti

3.Prehodnotenie nájomnej zmluvy s firmou Kamenta

4.MDD

5.Brigáda

6.Diskusia

7.Záver

 

K bodu 1:

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze.

K bodu 2:

Výbor UPS sa zaoberal žiadosťami ktoré boli zaslané na našu Urbársku spoločnosť.Firma 

AKEcs.r.o. poslala žiadosť o zámenu pozemku E-KN k.ú.Podhradie LV750 p.č.1367 o výmere 

cca.2,5ha kde nám ponúkla na výmenu časť pozemku E-KN k.ú.Lehota pod Vtáčnikom 

LV 4214 p.č.3-1964,3-1968/1,3-1968/102 o výmere cca 15ha.

Výbor túto žiadosť zamietol z dôvodu:Hlučnosť,vysoká prašnosťa sťažnosťami našich občanov.

Firma VIA MAGMA Archeologia nás žiadala o súhlas archeologického výskumu na 

archeologickej lokalite  Podhradie –Erdegovo k.ú.Podhradie lv 750 p.č.E-KN 501,E 505 

na obdobie 3 rokov.

Cieľom ich žiadosti je archeologický výskum formou nedeštruktívnej prospekcie,detektorového 

prieskumu a mikrosondáže alebo podľa potreby sondáže za účelom definovania časového 

a kultúrneho zaradenia archeologickej lokality hradiska a intensity osídlenia.

Výbor UPS k tejto žiadosti vydal ,,Súhlasné stanovisko” z týmto odvôvodnením:

Počas prác nebude dochádzať k znečisťovaniu životného prostredia a po ich ukončení bude 

terén upravený do pôvodného stavu.

Firma VIA MAGMA musí s týmito prácami  upovedomiť Poľno Vtáčnik a.s. nakoľko má tieto 

pozemky od UPS v prenájme.

Firma AP prírodný kameň  poslala žiadosť  na prenájom časti pozemku v lokalite Pálenice 

E-KN k.ú.Podhradie p.č. 471,za účelom ťažby prírodného kameňa.

Výbor ýbor sa zhodol ,že treba uviesť akým spôsobom chcú vykonávať ťažbu, v akom množstve 

a upresniť všetko potrebné k ich zámeru.Po tomto vyjadrení sa výbor UPS bude touto žiadosťou 

opätovne zaoberať.

Na opakované námietky člena výboru pána Štefana Boboka a niektorých našich podieľnikov bude 

poslaná žiadosť o vyvolanie stretnutia s firmou KAMENTA Zdenko Ducký na prehodnotenie výšky 

nájmu na pozemku E-KN p.č.404 o výmere 3386m2,druh pozemku lesný nachádzajúci  

sa v k.ú.Podhradie,zapísaného na LV750 a je označená ako p.č.1463/16 odčlenená z pôvodnej 

parcely č.1463/1.

Stretnutie chceme vyvolať v termíne do 15.6.2016.

K bodu 4:

Výbor UPS sa zaoberal termínom 12.ročníka MDD.

MDD zorganizuje naša UPS 4.6.2016.

K bodu 5:

Výbor UPS zorganizuje brigádu na pozemku v priestoroch Agáčov LV 750.

Brigáda bude dňa 7.5.2016 o 10hod.

 

K bodu 6:

V diskusii sa výbor UPS zaoberal prerezávkou na Dielikoch v smrekovom poraste,ktorú 

je potrebné previesť z dôvodu zlého stavu porastu.

K bodu 7:

Záver

 

v Podhradí dňa 6.5.2016

 

Zápis vyhotovil tajomní UPS : Štefánia Michalovičová

 

Overovateľ zápisnice: ing.Kamila Topoľská

 

Razítko a podpis predsedu UPS: