Zápisnica č. 10

Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie.

                                               Zápisnica č.10/2018

Zo zasadnutia výboru UPS a Dozornej rady konaného dňa 7.3.2018.

 

 

Prítomný: Ján Daňo,ing.Kamila Topoľská,Anton Mokrý,Viliam Bobok,Štefan Bobok

Neprítomný: Štefánia Michalovičová,Katarína Moravčíková

 

Dozorná rada : Ľudovít Michalovič,Dušan Bobok,Ján Dinga

 

Program :

1.privítanie

2.oboznámenie o navrhovanom rozpočte

3.určenie program Valného Zhromaždenia

4.oboznámenie členov výboru ohľadom výpovede za súkromných vlastníkov lesných pozemkové 

a ŠLSR

5.diskusia

6.záver

 

K bodu 1 :

Schôdzu otvoril predseda UPS Ján Daňo privítal prítomných a informoval o priebehu schôdze

 

K bodu 2 :

Ing.Kamila Topoľská predniesla návrh rozpočtu na rok 2018.Členovia výboru po prehodnotení 

návrhu na rozpočet sa dohodli na jeho upresnení na ďaľšej výborovej schôdzi, ktorá bude 

do VZ 2018.

 

K bodu 3:

Členovia výboru schválili program VZ 2018 nasledovne:

1.prezentácia účastníkov od 13.00 do 15.00hod

2.privítanie,prečítanie a schválenie program zhromaždenia

3.voľba komisií,zapisovateľa a overovateľov zápisníc

4.výročná správa UPS za rok 2017

5.výročná správa o hospodárení za rok 2017

6.správa mandátovej komisie o účasti na VZ

7.výročná správa Dozornej rady za rok 2017

8.plán práce na rok 2018

9.plán hospodárenia a informácie o nájomných zmluvách

10.rôzne

11.diskusia

12.návrh na uznesenie a schválenie uznesenia

13.záver

14.poľovnícky guláš

 

K bodu 4 :

Predseda UPS informoval členov výboru ohľadom podania výpovede zo zmluvy medzi súkromnými 

vlastníkmi les.pozemkov a ŠLSR a odovzaní Splnomocnení ktoré od nás požadovali ŠLSR 

odštepný závod Prievidza.Splnomocnenia boli naskenované a uložené na USB kľúč,ktoré si 

zamestnanec ŠLSR pán Jozef Palo stiahol do PC.

 

K bodu 5:

V diskusii sa členovia výboru opätovne zaoberali o hospodárení na lesných pozemkoch.

 

K bodu 6 :

Záver

 

 

v Podhradí dňa 7.3.2018

 

Zápis vyhotovil  : ing. Kamila Topoľská

 

Overovateľ zápisnice : Anton Mokrý

 

Razítko a podpis predsedu UPS :