Uznesenie

Valné zhromaždenie UPS Podhradie 22.02.2020

 

Návrh na uznesenie

 

 

Valné zhromaždenie berie na vedomie:

 1. správu o činnosti za rok 2019
 2. správu o hospodárení za rok 2019
 3. správu mandátovej komisie o účasti na valnom zhromaždení
 4. výročnú správu dozornej rady za rok 2019

výsledky volieb členov výboru v zložení: Ján Daňo

                                   Milan Dudáš

                                   Anton Mokrý

                                   Miroslav Bobok

                                   Jozef Bakus

                                   Ing. Kamila Topoľská

                                   Marián Pastierik

           

 1. výsledky volieb členov dozornej rady v zložení: Ing. Róbert Rizman

                                                                              Dušan Bobok

                                                                              Ján Dinga

 

 

Valné zhromaždenie schvaľuje:

           

 1. program Valného zhromaždenia podľa pozvánky

mandátovú a návrhovú komisiu v zložení:                Milan Dudáš,

 Róbert Michalovič

Alexandra Boboková

Veronika Hardy

 

volebnú komisiu v zložení:                                               Katarína Moravčíková

                                                                                   Viliam Okajček

                                                                                   Eduard Lutring

                                                                                   Jozef Šnirc ml.

 

 1. zapisovateľa zápisnice: Ing. Kamila Topoľská

 

 1. overovateľa zápisnice:  Štefánia Michalovičová

 

 1. plán hospodárenia na rok 2020

 

 1. hospodársky výsledok za rok 2019 v sume 10 682,14 €

 

 1.  rozdelenie hospodársky zisk na výplatu podielnikom v sume    10 682,14 €

 

 1. zásady odmeňovania členov výboru a členov dozornej rady US Podhradie

 

 1. oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods.2 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách parcela č. 558 EKN-TTP o výmere 4639 m2, parcela č. 727/1 EKN-TTP o výmere 1456 m2 a parcela č. 727/2 EKN-TTP o výmere 41 m2 a nebudú spoločne obhospodarované.

 

 

 

 

Uznesenie bolo schválené dňa 22.02.2020  v znení návrhu.