Uznesenie

 

 

 

 

Valné zhromaždenie UPS Podhradie 13.4.2019
Návrh na uznesenie

 

Valné zhromaždenie berie na vedomie:

1.      správu o činnosti za rok 2018

2.      správu o hospodárení za rok 2018

3.      správu mandátovej komisie o účasti na valnom zhromaždení

4.      výročnú správu dozornej rady za rok 2018

Valné zhromaždenie schval'uje:

1.      mandátovú komisiu v zložení: Moravčiková Katarína, Milan Dudáš, Róbert Michalovič

2.      návrhovú komisiu v zložení: Bobok Stefan, Milan Michalovič, Anton Mokrý

3.      zapisovateľa zápisnice: Kamila Topoľská

4.      overovateľa zápisnice: Ľudovít Michalovič, Ján Dinga

5.      plán hospodárenia na rok 2019

6.      rozpočet hospodárenia na rok 2019

7.      hospodársky výsledok za rok 2018 v sume 31 285,63 €

8.      rozdelenie hospodársky zisk na výplatu podielnikom v sume 11 285,63 € a do rezervný fond na budáce investície v sume 20 000,00 €

9.      uzatvorenie nájomnej zmluvy s PZ Sivý Kameň na d'aľšie obdohie

10.  úpravu spoločenskej zmluvy v zmysle zákona 110/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺria zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z.z.za ktorým sa menia a dopiňajú d'aľšie zákony

 

Uznesenie bolo schválené dňa 13.4.2019 v znení návrhu.