Uznesenie

Uznesenie z 24. Valného zhromaždenia Urbárskej spoloënosti Podhradie, pozemkové spoloëenstvo konané 09.04.2016 v Dome kultúry Podhradie

 

Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo:

 

A.    Berie na vedomie

 

 l.  Správu o činnosti US Podhradie, pozemkové spoločenstvo za rok 2015

2.  Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2015

3.  Správu o činnosti dozornej rady za rok 2015

4.  Správu mandátovej komisie o účasti na Valnom zhromaždení

5.  Diskusné príspevky, ktoré boli zodpovedané na Valnom zhromaždení

 

B.     Schval'uje :

 

1. Mandátovú komisiu v zložení:

    Ing. Hájovská Ľubica

    Moravčíková Katarína

    Mokrý Anton

 

2. Návrhovú komisiu v zložení:

 

    Bobok Stefan

    Bobok Viliam

    Michalovič Milan

 

3. Zapisovatel'a a overovatel'a zápisnice: 

         Ing. Kamila Topol'ská - zapisovatel'ka 

            Bobok Viliam - overovateľ