Uznesenie

Uznesenie z 23. valného zhromaždenia Urbárskei spoločnosti Podhradie,

pozemkové spoločenstvo konané 21.2.2015 v Dome kultúry Podhradie

 

 

 

Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo

 

 

A. Berie na vedomie :

 

1. Správu O činnosti US Podhradie, pozemkové spoločenstvo za rok 2014

2. Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2014

3. Správu o činnosti dozornej rady za rok 2014

4. Diskusné príspevky, ktoré boli zodpovedané na Valnom zhromaždení

 

B. Schvaľuje :

 

1. Voľbu členov dozomej rady US Podhradie na roky 2015 - 2020 V zložení:

   Michalovič Ľudovít

   Bobok Dušan

   Dinga Ján

 

2. Voľbu členov výboru US Podhradie na roky 2015 - 2020 v zložení:

    Daňo Ján

    Moravčíková Katarína

   Ing. Topoľská Kamila

   Mokrý Anton

   Bobok Viliam

   Michalovičová Štefánia

   Bobok Štefan

 

 3. Vyplatenie podielov podielnikom za rok 2014

 

4. Plán práce výboru na rok 2015

 

5.      Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Hájovská Ľubica

Okajček Viliam

Šnirc Jozef

Mokrý Anton

Dinga Ján

6.      Volebnú komisiu v zložení:

Michalovič Róbert

Bobok Miroslav

Lutring Eduard

Dudáš Milan

Michalovičová Mária

7.      Zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

Moravčíková Katarína — zapisovateľka

overovatelia: Daňo Ján

                     Šnirc Jozef

                     Ing. Kamila Topoľská

8.      Dar Jednote dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia č.33 v sume 100,- €

9.      Dar Dobrovoľnému hasičskému zboru Podhradie v sume 100,- €

10. Vytvorenie webovej stránky US Podhradie

11. Zmenu stanov spoločnosti: doplniť v čl. 8 bod 9 text „ volebná kandidátka sa

uzatvorí 14 dní pred termínom konania volieb.

 

Výbor pred voľbami do orgánov US Podhradie napíše na pozvánku termín uzavretia kandidátskej

 listiny, v zmysle zmeny v stanovách.

 

 

C. Ukladá:

 

1. Všetkým podielnikom vo vlastnom záujme doručiť výboru všetky dostupné

dokumenty, preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnosti US Podhradie

2. Výboru vypracovať volebný poriadok volieb do orgánov spoločnosti a predložiť

na schválenie na najbližšom Valnom zhromaždení.

 

 Návrh na uznesenie bol schválený.

 

V Podhradí 21. februára 2015