UPS Podhradie

 

STANOVY

 

čl.1

NÁZOV SPOLOČNOSTI

 

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ, pozemkové spoločenstvo (ďalej len spoločenstvo)

 

čl. 2

SÍDLO SPOLOČNOSTI

 

Sídlom spoločnosti je obec Podhradie, PSČ 972 42, okres Prievidza, SR

 

čl. 3

VZNIK SPOLOČNOSTI

 

Pozemkové spoločenstvo založené vlastníkmi Spoločne obhospodarovaných nehnuteľností, na základe uzatvorenej Zmluvy 

o pozemkovom spoločenstve zo dňa 14.4.2014.  Spoločenstvo má právnu subjektivitu.

Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia spoločenstva ručia za záväzky spoločenstva

podľa veľkosti svojich podielov na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach.

 

čl. 4

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI

 

Spoločenstvo sa zrušuje :

a) nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaným nehnuteľnostiam jedným

 vlastníkom

b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť

c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, k zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje 

na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo 

zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku

d) rozhodnutím zhromaždenia

e) Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra

 

čl. 5

PREDMET ČINNOSTI, PÔSOBNOSŤ A CIELE SPOLOČENSTVA

 

Predmetom činnosti a cieľom spoločenstva je racionálne hospodárenie na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach.

Spoločne obhospodarovanými nehnuteľnosťami sú :

- urbársky majetok

- pozemky lesného spolku

- lesné pozemky súkromných vlastníkov

Spoločenstvo sa zameriava predovšetkým na :

- hospodárenie v lesoch na základe zákona

- ochranu a zveľaďovanie lesných porastov, ich udržiavanie v dobrom zdravotnom stave

- prijímanie účinných opatrení na zamedzenie nedovolenej ťažby dreva a krádeže dreva

- ochranu životného prostredia pri vykonávaní svojej hospodárskej činnosti

- ochranu vlastníkov všetkých členov spoločenstva

 

 

čl. 6

VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA V SPOLOČENSTVE

 

1)

Podmienkou prijatia za člena spoločenstva je preukázanie vlastníckeho vzťahu k podielu spoločne obhospodarovaných 

nehnuteľností, a to predložením právoplatného dokumentu o vlastníctve k nehnuteľnosti. Poverený člen výboru spoločenstva

 zaeviduje nového člena do databázy členov spoločenstva, poučí ho o jeho právach a povinnostiach. Členstvo v spoločenstve

 teda vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.

2)

Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva 

v rozsahu

 nadobúdaného podielu je povinný do dvoch mesiacoch odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k Zmluve 

o spoločenstve.

3)

Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva

v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.

 

čl. 7

ORGÁNY SPOLOČENSTVA

 

 

a) Zhromaždenie

b) Výbor

e) Dozorná rada

Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva, členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá 

nie je členom spoločenstva.

Volebné obdobie orgánov spoločenstva je najviac päť rokov.

 

 

čl. 8

ZHROMAŽDENIE

 

1)

Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie, ktoré sa skladá zo všetkých členov spoločenstva,

Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor Spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie

 zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov. Výbor najmenej 25 dní pred

 termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia na obvyklom mieste uverejnenia,

 ktorým je ...........

V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva,

 miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj , či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie 

Zhromaždenia, program

zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe

 splnomocnenia.Výbor je povinný informovať Obvodný lesný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa 

jeho konania.

2)

Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy

 predstavujú aspoň tretinu členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá 

zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvoláva termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí o zvolanie 

zasadnutie zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov 

spoločenstva Obvodný lesný úrad, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

3)

O priebehu rokovania zhromaždenia a prijatých záveroch poverený člen výboru vyhotovuje zápis, ktorého správnosť

 potvrdzujú svojím podpisom predseda, tajomník a dvaja overovatelia zhromaždenia, odsúhlasení týmto orgánom.

4)

Do pôsobnosti zhromaždenia patrí :

- schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny

- schvaľovať stanovy a ich zmeny

- voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva

- rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti

- rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných

 nehnuteľnostía nakladaní s majetkom spoločenstva

- schvaľovať ročnú účtovnú závierku

- rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty

- rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo  do družstva

- rozhodovať o zrušení spoločenstva

- rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva

5)

Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru 

účasti člena spoločenstva

6)

Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva v nasledovných prípadoch :

- schvaľovanie zmluvy o spoločenstve a jej zmeny

- schvaľovanie stanov a ich zmeny

- rozhodovanie o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti

- rozhodovanie o zrušení spoločenstva

V ostatných prípadoch.....

Prehlasovaní členovia spoločnosti majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

7)

Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzi, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú 

súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových

 schôdzi. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach.

8)

Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas

 šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov. Na

 mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva.

Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o nasledovných veciach :

- schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny

- schvaľovať stanovy a ich zmeny

- voliť a odvolávať členov spoločenstva

- rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti

- rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do

družstva

-rozhodovať o zrušení spoločenstva

Zhromaždenie môže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o nasledovných veciach:

- rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných 

nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva

- schvaľovať ročnú účtovnú závierku

- rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty

- rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva. ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva

9)

Úvodným bodom zasadania zhromaždenia je schválenie programu rokovania. Členovia majú právo podať návrhy na jeho 

doplnenie. O každom návrhu na doplnenie programu sa hlasuje osobitne.

V prípadoch riešenia majetkovo-právnych otázok spoločenstva sa pri hlasovaní uplatňuje zásada rovnosti hlasov všetkých 

členov spoločenstva, bez ohľadu na veľkosť podielov jednotlivých členov.

Zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina členov spoločenstva zapísaných v zozname.

Hlasovanie je verejné a vykoná sa zdvihnutím ruky. Na sčítavanie hlasov určí predseda skrutátorov, pričom sa osobitne 

sčítavajú hlasy za, proti a kto sa zdržal hlasovania. V prípade oprávnenej námietky o nesprávnom sčítaní hlasovania, sa 

hlasovanie zopakuje.

Predsedajúci vedie zasadanie zhromaždenia podľa schváleného programu a nepripusti. Aby sa na rokovaní preberali témy,

 ktoré nesúvisia so schváleným programom. Ak sa tak stane, predsedajúci upozorní na túto skutočnosť a ak diskutujúci na 

toto upozornenie nereaguje, odoberie mu predsedajúci slovo. Uvedené obmedzenia sa však netýkajú samostatného bodu 

rokovania - diskusie.

Účastníkom zhromaždenia udeľuje predsedajúci slovo v tom poradí, v akom sa prihlásili so svojou faktickou poznámkou 

k jednotlivým bodom programu, resp. do diskusie.

 

čl. 9

VÝBOR

 

Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, 

o ktorých to ustanovuje zákon o pozemkových spoločenstvách, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak 

rozhodne zhromaždenie.

Výbor sa sklá zo 7 členov v nasledovnom zložení :

- predseda

- tajomník

- hospodár

- pokladník

- traja členovia bez funkcie.

 

Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov, v jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený člen výboru zapísaný

 v registri. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie. Výbor 

zasadá podľa potreby, najmenej však 6 krát za rok.

 

Kompetencie výboru :

- zabezpečovať ochranu lesa pred poškodzovaním akéhokoľvek druhu, vykonáva prevenciu a prijíma opatrenia

 na zamedzenie krádeže drevnej hmoty

- určovať dni a hodiny vstupu do lesa za účelom ťažby dreva,

- vydávať kupujúcim termínové povolenie na ťažbu dreva a jeho odvoz, bez uvedeného povolenia je vstup do lesa

 s ťažobnou technikou zakázaný. V uvedenej oblasti spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy

- určovať rozpätie sadzobníka pre samovýrobu listnatých a ihličnatých drevín v súlade s nájomnými zmluvami

- prerokúvať otázky predaja, prevodu a výmeny pôdy, pričom vo svojom rozhodnutí výlučne vychádza z kritéria 

výhodnosti transakcie pre spoločenstvo. Prijať rozhodnutie v predmetnej oblasti je limitované do výmery 5 árov 

v každom jednotlivom prípade.

- pravidelne podávať správy o svojej činnosti zhromaždeniu, minimálne však 1x v roku

- uzatvárať zmluvy o prenájme pozemkov spoločenstva právnickým a fyzickým osobám

 

čl. 10

PREDSEDA VÝBORU

 

Zodpovedá za činnosť výboru a zabezpečenie všetkých povinností týkajúcich sa zhromaždenia v zmysle platných 

predpisov. Zabezpečuje plnenie uznesení prijatých zhromaždením. Ak zistí, že uznesenie je v rozpore s platnými 

právnymi predpismi, pozastaví jeho účinnosť a plnenie, o čom bez zbytočného odkladu informuje výbor.

Riadi a usmerňuje jednotlivých členov výboru, ktorí sú povinní informovať ho osvojej činnosti a realizovaných 

aktivitách. Zodpovedá za riadne a efektívne hospodárenie spoločenstva.

Pri riešení naliehavých otázok, ktoré neznesú odklad, prijíma rozhodnutia, ktoré inak spadajú do pôsobnosti

 výboru alebo zhromaždenia. Je však povinný podať v danom smere informáciu zodpovedajúcemu orgánu 

za účelom dodatočného schválenia prijatého rozhodnutia.

Má právo rozhodnúť o výdavkoch v sume do 350,- EUR v jednotlivom prípade, v ostatných prípadoch je povinný 

vyžiadať si súhlas výboru. V jeho neprítomnosti ho zastupuje poverený člen výboru, zapísaný v registri pozemkového

 spoločenstva.

 

čl. 11

HOSPODÁR

 

Hospodár spoločenstva zodpovedá za zabezpečenie viditeľného ohraničenia pozemkov spoločenstva a včasné

 opravenie poškodených hraničných značiek.

Ak výbor resp. zhromaždenie rozhodne o tom, že niektoré práce spoločenstva vykonajú členovia svojpomocne, 

organizuje výkon predmetných prác, eviduje účasť jednotlivých členov, ohodnocuje vykonanú prácu a navrhuje formu

 a výšku odmeny.

Spolu s pokladníkom a odborným zástupcom nájomcu, sleduje príjmy za odpredané drevo v samovýrobe listnatých a 

ihličnatých drevín.Kontroluje dodržiavanie dohodnutých ustanovení nájomných zmlúv zo strany nájomníkov. ktorým boli

 prenajaté pozemky spoločenstva. Dohliada na plnenie povinnosti hájnika v zmysle uzatvorenej dohody o vykonaní práce.

 

čl. 12

POKLADNÍK

 

Pokladník spoločenstva vykonáva všetky účtovné a finančné operácie súvisiace s predmetom činnosti spoločenstva. 

Prijíma platby od právnických a fyzických osôb v hotovosti do pokladne spoločenstva, uhrádza plnenia za vykonané práce

 a služby pre spoločenstvo a v tomto smere vedie potrebnú

evidenciu a dokumentáciu v zmysle platných právnych predpisov. O svojej činnosti a hospodárení spoločenstva pravidelne

 informuje predsedu a výbor, a to však, najmenej jeden krát za dva mesiace. V súčinnosti s hospodárom spoločenstva

 vypracováva návrh spôsobu prerozdelenia čistého zisku jednotlivým členom spoločenstva. Zodpovedá za evidenciu

a vyplácanie dividend jednotlivým členom v súlade s rozhodnutí zhromaždenia spoločenstva.

Vypláca členom spoločenstva odmenu za práce vykonané svojpomocne v zmysle rozhodnutia výboru spoločenstva.

Zodpovedá za to, že funkciu pokladníka bude zabezpečovať v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

čl. 13

TAJOMNÍK

 

Tajomník výboru spoločenstva vedie všetku písomnú agendu spoločenstva s výnimkou tej, ktorá z odborného hľadiska 

patrí do pôsobnosti iných členov výboru.

Komplexne zabezpečuje a vybavuje administratívu spoločenstva. Spracováva podklady na stanoviská spoločenstva, 

vybavovanie žiadostí a sťažností, a to tak voči fyzickým ako aj právnickým osobám. resp. orgánom štátnej správy 

a samosprávy. Sleduje aktuálne právne predpisy týkajúce sa predmetu činnosti spoločenstva. Spracováva písomný 

záznam zo zasadnutí výboru a zhromaždenia, ako i iných rokovaní s fyzickými a právnickými osobami, ktoré predkladá

 predsedovi a ostatným členom výboru.

 

čl. 14

DOZORNÁ RADA

 

Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov.

Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.

Dozorná rada má troch členov. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady, ktorého volí dozorná rada z členov dozornej rady.

Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.

Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku 

spoločenstva aleboak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona o pozemkovom spoločenstve alebo iných

 všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov.

Dozorná rada plní funkciu zmierovacej komisie v sporoch medzi členmi a spoločenstvom v zmysle stanov 

spoločenstva.

Dokumentáciu o činnosti dozornej rady eviduje tajomník spoločenstva.

 

čl. 15

VŠEOBECNÉ ZÁSADY ROKOVANIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

 

Všetky orgány spoločenstva na svojich rokovaniach sú povinne rešpektovať princíp demokracie.

Každý člen má právo predkladať orgánom spoločenstva svoje podnety, návrhy, odporučenia a sťažnosti, ktoré sa 

týkajú predmetučinnosti spoločenstva. Orgány spoločenstva sú povinné ich riešiť a v lehote do 30 dní informovať

 o výsledku riešenia dotyčného člena.

Člen, ktorý sa obrátil na príslušný orgán spoločenstva. má právo byť prítomný na zasadnutí orgánu, ktorý jeho 

podanie rieši. 

Definitívnym uzavretím prípadu je písomné uznesenie príslušného orgánu, s ktorým musí byť dotyčný člen 

oboznámený, a to písomnou formou. V prípade nesúhlasu s rozhodnutím orgánu má dotknutý člen právo obrátiť

 sa na príslušný orgán štátnej správy, resp. súd.

Komunikácia členov a orgánov spoločenstva je realizovaná tak písomnou, ako i ústnou formou.

 

čl. 16

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 

Spoločenstvo obhospodaruje iba nehnuteľnosti, ktoré mu zverili do správy jeho jednotliví členovia. Vlastnícky

 vzťah vyjadrený podielom k danej nehnuteľnosti preukazujú členovia spoločenstva právoplatným dokumentom

 o vlastníctve.

Do majetku spoločenstva patria aj finančné príjmy za predaj drevnej hmoty, nájomné za poľovné právo a pod. 

Všetky finančné zdroje spoločenstva sú podielovými majetkami jednotlivých členov, teda samotné spoločenstvo

 nevlastní nijaký majetok, či už v hnuteľnej alebo nehnuteľnej forme.

Zo získaných príjmov spoločenstvo uhrádza všetky náklady na svoju činnosť, a to predovšetkým na údržbu, rozvoj

 a ochranu majetku ako i schválené odmeny členom orgánom spoločenstva.

Na riešenie nepredvídaných udalostí spoločenstvo vytvára rezervný fond v sume 10 tis. EUR.

Časť čistého ročného výnosu je možné so súhlasom zhromaždenia použiť na kúpu pozemkov od súkromných

 vlastníkov susediacich s pozemkami spoločenstva.

Na základe rozhodnutia výboru je možné finančnú hotovosť vložiť do peňažného ústavu rešpektujúc zásadu

 efektívneho zhodnotenia a maximálnej eliminácie rizikovosti takéhoto postupu.

Členovia spoločenstva majú právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva a vyžiadať

 si na vlastné náklady ich kópie.

 

čl. 17

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV SPOLOČENSTVA

 

Členom spoločenstva môže byť každá osoba, ktorá sa preukáže právoplatným dokladom o vlastníctve podielov 

k majetku spravovaného spoločenstvom v katastrálnom území obce Podhradie. Podmienkou je písomná žiadosť

 o prijatie za člena spoločenstva. Členstvo je dobrovoľné.

Každý člen má právo zúčastňovať sa zasadnutí zhromaždenia, voliť a byť volený do orgánov spoločenstva. 

Taktiež má právo vyžadovať si relevantné informácie o hospodárení a celkovej činnosti spoločenstva.

Člen je povinný dodržiavať stanovy spoločenstva a aktívne sa zúčastňovať na prácach týkajúcich sa spoločného

 majetku, podľa pokynov a rozhodnutí príslušných orgánov spoločenstva.

Svojou činnosťou má člen prispievať k zveľaďovaniu a ochrane majetku spoločenstva.

 

čl. 18

ZÁPIS SPOLOČENSTVA DO REGISTRA

 

V zmysle zák. č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, je spoločenstvo povinné podať návrh na zápis do

 registra vedeného na Obvodnom lesnom úrade v Prievidzi, v rozsahu údajov stanovených uvedeným 

zákonom, a to najneskôr do 28. februára 2014.

Do registra je spoločenstvo povinné podať i návrh na zápis zmeny údajov evidovaných v registri.

Návrh na zápis podáva predseda spoločenstva a aspoň jeden člen výboru.

 

čl. 19

ZMENA STANOV SPOLOČENSTVA

 

Stanovy spoločenstva je možné zmeniť a doplniť iba rozhodnutím zhromaždenia. Dokladom o zmene stanov 

je overená zápisnica a schválené uznesenie z príslušného rokovania zhromaždenia. Predseda zhromaždenia

 a poverený člen výboru podajú návrh na zápis zmeny stanov do registra vedeného na Obvodnom lesnom úrade

 v Prievidzi.

 

čl. 20

PRECHODNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

 

Ak v týchto stanovách nie sú upravené ďalšie záležitosti týkajúce sa spoločenstva, platia jednotlivé ustanovenia 

zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, ako i ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Stanovy boli prerokované a schválené na zhromaždení spoločenstva dňa 28.2.2014