Správa o činnosti za rok 2016

Výročná správa Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo

za rok 2016.  VZ 8.4.2017.

 

Vážené podielničky, vážení podielnici, vážení hostia. Dovoľte, aby som Vás ešte raz privítal na dnešnom Valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti Podhradie.

Na dnešnom Valnom zhromaždení Vám chcem predniesť správu o práci našej Urbárskej spoločnosti od posledného Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 9.4.2016.

V apríli 2016 členovia výboru Urbárskej spoločnosti odpílili smrek v priestoroch kostola ,ktorý ohrozoval kaplnku. Na túto prácu mal obecný úrad vybavené povolenie.

V mesiacoch apríl a máj boli vykonané tri brigády v priestoroch Agáčov , kde bola pokosená tráva a vystrihané zostatky starých kríkov. Na týchto brigádach sa zúčastnili členovia výboru a dozornej rady: Ján Daňo, Ľudovít Michalovič, Anton Mokrý, Viliam Bobok, Dušan Bobok ,ako aj niektorý naši podieľnici a aj nepodielnici Štefan Zaťko, Lukáš Michalovič, Ján Michalovič,  za čo im patrí poďakovanie.

V máji bola brigáda v priestoroch Udola, kde bola pokosená tráva a tento pozemok bol vyčistený. V týchto priestoroch sa každý rok koná pálenie vatry. Je smutné, že niektorí naši spoluobčania si tieto priestory mýlia so smetiskom a vyvážajú tam odpad.

Tak , ako po iné roky, aj v roku 2016 naša Urbárska spoločnosť za spolupráce s Telovýchovnou Jednotou Slovan Podhradie zabezpečila a doviezla máj do našej obce a za spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom a pomoci našich spoluobčanov aj postavila. Máj bol dovezený z lokality Dieliky.

V mesiaci jún, naša Urbárska spoločnosť pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovala 12 ročník podujatia pod názvom ,,Poznaj krásu svojho okolia“. Naše deti absolvovali turistický pochod v prírode, ktorý zakončili na asfaltovom ihrisku Hostinca pod Hradom, kde boli pre nich za spolupráce s Komisiou kultúry a športu pripravené rôzne hry a súťaže. Deti mali súťaž v streľbe zo vzduchovky, ktorú im pripravil Ing.Jozef Bobok a Ing.Katrína Boboková. Celé toto podujatie moderovala bývalá starostka pani Ružena Boboková. Členovia výboru a Dozornej rady im za podpory pána Štefana Belaňa a Poľovného združenia Sivý Kameň pripravili chutný guláš. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať firme Lesy Vtáčnik Marian Pastierik a firme KAMENTA Zdenko Ducký, ktorí nám finančne prispeli na zakúpenie sladkostí pre naše deti.

Pani Anna Zimová nás požiadala o vyrobenie tabule na oznamy. Požiadali sme firmu Kovometal Peter Bobok, ktorý nám túto tabuľu dal vyrobiť.

V mesiaci jún, túto tabuľu pred náš vynovený kostol osadili

Ján Daňo a Ján Chalmovský. V septembri bola ďalšia brigáda v Agáčoch, kde bola pokosená tráva. V októbri bola brigáda v priestoroch starého cintorína, kde boli vypílené stromy, vystrihané kríky a pokosená tráva. Na tejto brigáde sa zúčastnili Ján Daňo a Ľudovít Michalovič.

Potešiteľné je , že v minulom roku nevzniklo väčšie množstvo požiarov čím nevznikli väčšie škody na našom majetku a požiare, ktoré vznikli boli včas spozorované a uhasené za spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom v Podhradí a našich spoluobčanov, za čo im patrí veľké poďakovanie.

V mesiaci december naša Urbárska spoločnosť doviezla a následne postavila vianočný stromček v strede našej obce ,ktorý bol rozsvietený pri príležitosti vítania Mikuláša našimi najmenšími ratolesťami.

Naša Urbárska spoločnosť zabezpečila tri vianočné stromčeky do nášho kostola a pomohla z ich výzdobou.

Počas celého roku 2016 bolo vykonaných trinásť kontrolných dní našich lesných porastov s odborným lesným hospodárom pánom Mariánom Hlavienkom a predsedom UPS, kde bolo vyznačené drevo našim podielnikom formou samovýroby.

Pri týchto kontrolných dňoch boli zistené nedostatky zo strany ťažbárov zo Žarnovice, kde robili ťažbu.

Po ukončení ťažby ostali po nich pospiľované a pozavesované stromy. Cesty kade ťahali vyťaženú drevnú hmotu ostali po nich neupravené a na niektorých úsekoch neprejazdné.

Stromy, na ktorých je olúpaná kôra ostali bez ochranného náteru. Z nášho pohľadu je to hrubé porušenie nájomných zmlúv.

V priebehu roka 2016 prišlo na našu Urbársku spoločnosť niekoľko žiadostí:

Spoločnosť VIA MAGNA ARCHEOLOGIA poslala dňa 24.3.2016 žiadosť o súhlas z archeologickým výskumom na archeologickej lokalite Podhradie-Erdegovo k.ú.Podhradie LV750 par.č.E 501,E 505 na obdobie troch rokov. Cieľom projektu je archeologický výskum formou nedeštruktívnej prospekcie, detektorového prieskumu a mikrosondáže alebo podľa potreby sondáže za účelom definovania časového a kultúrneho zaradenia archeologickej lokality hradiska.

Výbor na svojom zasadnutí vydal k tejto žiadosti súhlasné stanovisko v tomto znení:

Počas vášho výskumu nebude dochádzať k znečisťovaniu životného prostredia a po ukončení výskumných prác bude terén upravený do pôvodného stavu.

Tieto pozemky má od nás prenajaté Poľno Vtáčnik a.s.Lehota pod Vtáčnikom v zastúpení ing.Daniel Frauenschuh predseda predstavenstva. Preto by bolo vhodné ich o vašom zámere informovať.

Obvodný Banský Úrad v Prievidzi nám poslal oznámenie o začatí ústneho pojednávania vo veci povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom – likvidácia lomu ,,U ĽACHKÝCH LAZOV“ v katastrálnom území Podhradie.

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA pozemkový a lesný odbor nám poslal plán likvidácie lomu,,U ĽACHKÝCH LAZOV“ na pozemku par.č.1471/2 k.ú.Podradie LV 750.Okresný úrad Prievidza pozemkový a lesný odbor vydal súhlasné stanovisko k predloženému plánu likvidácie lomu u ľachkých lazov na lesnom pozemku 1471/2 k.ú.Podhradie,ktorý vypracoval projektant prípravy a dobývania ing.Jozef Beck osvedčenie OBÚ Prievidza č.1135-2981/2010.

K tomu nám Firma KAMENTA Zdenko Ducký poslala žiadosť k vyjadreniu uzatvorenia lomu ,,U Ľachkých Lazov k.ú.Podhradie.

Výbor Urbárskej spoločnosti vydal k tejto žiadosti súhlasné stanovisko.

Následne bol na tomto pozemku vybudovaný oplôtok, ktorý vybudovali členovia poľovníckeho združenie Sivý Kameň začo im patrí veľké poďakovanie. Potom boli na tomto pozemku vysadené sadenice 500kusov buku a 300 kusov bôry čiernej, tieto sadenice vysadila súkromná firma s Partizánskeho začo im tiež patrí poďakovanie.

Po vzájomnej dohode bola prevedená kontrola lomu u Ľachkých lazov bola skontrolovaná rekultivačná činnosť a prevedená výsadba.

Na tejto kontrole boli prítomný traja zamestnanci Obvodného Banského Úradu Prievidza, dvaja zamestnanci Ministerstva životného prostredia z Bratislavy pán Zdenko Ducký, konateľ firmy KAMENTA, ktorá mala tento lom v prenájme a za našu Urbársku spoločnosť predseda Ján Daňo.

Ďalšie, žiadosť nám poslal Róbert Matejovič, kde nás žiadal o vyplatenie podielu zo zisku nakoľko si vybavil dodatočné dedičské rozhodnutie po nebohom Ondrejovi Vidovi.

Výbor Urbárskej spoločnosti túto žiadosť zamietol z dôvodu: nebohý Ondrej Vida bol vedený ako neznámy vlastník a neznámych vlastníkov zastupuje SPF. Podiel zo zisku z vyťaženej drevnej hmoty za neznámych ostáva v depozite ŠLSR.

Menovaný Róbert Matejovič sa stáva podielovým spoluvlastníkom na uvedených parcelách uvádzaných na dodatočnom dedičskom konaní, dňom zápisu do katastra nehnuteľností.

Túto žiadosľ som telefonicky konzultoval zo zástupcom SPF ing.Židekom.

Ďalšiu žiadosť nám poslala mgr.Katarína Šnircová a Anna Pastieriková, kde nás žiadali o zmenu podielov po dodatočnom dedičskom konaní po nebohom Michalovi Šnircovi.  Mgr.Kataríne Šnircovej a Anne Pastierikovej bola napísaná tá istá odpoveď ako Róbertovi Matejovičovi.

Z nášho pohľadu je to smutné, aké chyby robia notári pri spisovaní dedičstva ale Urbárska spoločnosť za to nemá zodpovednosť.

Peter Mjartan z Cigľa nám poslal žiadosť o výrub stromov v k.ú. Podhradie, lokalita Sekaniny par.č.1740. Žiadal nás o povolenie výrubu stromov z bezpečnostných dôvodov, nakoľko tieto stromy ohrozujú chatu a blízke okolie.

Predseda Ján Daňo a hospodár Anton Mokrý vykonali obhliadku uvádzanej chaty a jej okolia. Zhodli sa, že výrub stromov je potrebný za použitia lesného traktora. Táto vec bola prejednaná na výbore a bude dané k žiadosti kladné stanovisko.

Poľovnícke združenie Sivý Kameň nám poslalo žiadosť k vyjadreniu prijatia za členov a kandidátov do poľovného združenia.

Výbor Urbárskej spoločnosti prijatie za členov a kandidátov schválil. K Lukášovi Vidovi bola daná pripomienka, aby si doriešil prevod podielov po starom otcovi, ktoré má v štádiu riešenia.

Poľovnícke združenie Sivý Kameň nám poslalo žiadosť, kde nás žiadajú o povolenie vybudovania kazateľnicového posedu v katastrálnom území Podhradie par.č.340 E LV 750.

Výbor túto žiadosť schválil.

Poľovnícke združenie Sivý kameň nám poslalo zoznam nových štatutárnych zástupcov poľovného združenia:

Dávid Michalovič – predseda PZ

Mgr.Vladimír Cipov – tajomník PZ

Valent Beliansky – Poľovný hospodár

Ing.Róbert Rizman – finančný hospodár PZ

Firma Boise s.r.o. Konečná 1058/57 Lehota pod Vtáčnikom, nám poslala žiadosť o poskytnutie existujúcich cyklotrás, ktoré sú na mapách pre účel horskej cykloturistiky. Zároveň nás žiadajú o povolenie úprav respektíve čiastočné zrekonštruovanie týchto ciest a príľahlých horských bystrín a odpočívadiel.

Zdôrazňujú, že cyklotrasy budú využívané výlučne len na horskú cykloturistiku, nie motorovými vozidlami, štvorkolkami, motorkami a džípmi.

Výbor túto žiadosť schválil.

Telovýchovná Jednota Slovan MNV Podhradie nás žiadala o finančnú podporu formou poukázania 2% nami zaplatenej dane z príjmov v roku 2016.

Výbor UPS túto žiadosť jednoznačne schválil.

V novembri členovia výboru vyplácali podiely našim podielnikom. Na podiely bolo prerozdelené 10 000 eur. Táto suma bola schválená na Valnom zhromaždení 9.apríla 2016. Podielnici, ktorí si nevyzdvihli peniaze osobne, boli im poslané poštovými poukážkami.

Pri tejto príležitosti vás chcem poprosiť, kto nemáte prehlásenú adresu v katastri nehnuteľností v Prievidzi, aby ste tak spravili. Z tohto dôvodu sa nám vracajú aj pozvánky na VZ, ktoré sa zbytočne platia.

 

V marci a apríli tohto roku boli dve brigády v priestoroch Tarházu, kde boli vypílené staré stromy vystrihané kríky a pokosená tráva. Následne boli na tomto pozemku vysadené stromčeky smreku. Na týchto brigádach sa zúčastnili: Ján Daňo, Ľudovít Michalovič, Dušan Bobok, Anton Mokrý, Ján Dinga, Lukáš Michalovič, Ján Michalovič, Ľubomír Dudáš.

Naša Urbárska spoločnosť poskytla 20 kusov sadeníc čiernej bôry a 25 kusov sadeníc smreku obecnému úradu, ktoré zamestnanci obecného úradu vysadili okolo cesty pri novom cintoríne.

Ťažba dreva v roku 2016 v Urbárskej hore predstavovala 557,37m3drevnej hmoty z čoho nám bolo vyplatené za 509,19m3drevnej hmoty za známych vlastníkov. Za neznámych vlastníkov podiel zo zisku ostáva na depozitnom účte ŠLSR.

V súkromnej a jednotlivskej hore bolo v roku 2016 vyťažené 2888,7m3drevnej hmoty.  Z toho nám bolo vyplatené za známych vlastníkov za1778,4m3drevnej hmoty. Tak isto podiel zo zisku za neznámych ostáva na depozitnom účte ŠLSR.

Chcem sa poďakovať komisii kultúry a športu pri obecnom úrade v Podhradí za spoluprácu pri organizovaní MDD a teším sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

Ďalej sa chcem poďakovať TJ Slovan Podhradie jej predsedovi Milanovi Dudášovi,  DHZ v Podhradí za dobrú spoluprácu pri dovoze a stavaní mája v strede našej obce. Toto poďakovanie patrí aj ostatným spoluobčanom ,ktorí sa na tejto peknej akcii každoročne zúčastňujú.

Moje veľké poďakovanie patrí poľovníckemu združeniu Sivý kameň, jeho novému predsedovi Dávidovi Michalovičovi  za ich ochotu nám pomôcť, keď ich o to požiadame a teším sa na ďalšiu spoluprácu s nimi. Novému výboru PZ prajem veľa úspechov v ich práci.

Na záver mojej správy sa chcem poďakovať celému výboru UPS, ako aj členom Dozornej rady za dobrú spoluprácu v roku 2016.

Prajem im ako aj Vám všetkým veľa zdravia a šťastia.

Ďakujem Vám všetkým za pozornosť.

 

 

Moje posledné a o to väčšie poďakovanie patrí už bývalému predsedovi poľovného združenia Sivý Kameň pánovi Jozefovi Vidovi ,v ktorom bol predsedom od založenia nového poľovného združenia od roku 1992. Celkovo pracoval v poľovnom združení ako predseda 27rokov. Chcem sa mu poďakovať za jeho ochotu pri všetkom, kedy ho naša Urbárska spoločnosť oslovila či to bolo varenie gulášu na Valné zhromaždenie aj keď ho oslovili zástupcovia obce pri výročných oslavách ako aj pri budovaní oplotkov. Ďakujem.