Správa o činnosti za rok 2014

 

Správa

Urbárskej spoločnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo 972 42 Podhradie,

za rok 2014.

 

  Vážené podielničky, vážení podielnici, vážení hostia. Dovoľte, aby som Vás aj ja privítal na dnešnom Valnom 

zhromaždení Urbárskej spolčnosti Podhradie, pozemkové spoločenstvo.

Osobne vítam medzi nami nášho nového pána starostu obce pána Ľudovíta Michaloviča, predsedu TJ Slovan 

Podhradie pána Milana Dudáša, predsedu DHZ v Podhradí pána Miroslava Ľachkého, predsedu Jednoty SD 

v Podhradí pani Annu Zimovú,  nášho OLH pána Mariana Hlavienku a predsedu Poľovného združenia Sivý Kameň, 

pána Jozefa Vidu. Na dnešnom VZ Vás chcem informovať o práci našej Urbárskej spoločnosti od posledného 

Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 22.2.2014.

Terajší výbor bol doplnený o nových členov:

Katarínu Moravčíkovú, ing Kamilu Topoľskú.

Dňa28.2.2014.sa Róbert Michalovič vzdal funkcie predsedu Urbárskej spoločnosti Podhradie. Výbor na svojom 

ďalšom zasadnutí, ktoré sa konalo 8.3.2014 zvolil nového predsedu Urbárskej spoločnosti Podhradie Jána Daňu .

 

Výbor Urbárskej spoločnosti rokoval O neodkladných záležitostiach, ktoré bolo treba vyriešiť čo v najkratšom čase. 

Ďalšie záležitosti a žiadosti sa riešili postupne tak, ako prichádzali.

Tak ako po minulé roky, tak aj v roku 2014 nás neobišlo nezodpovedné konanie niektorých jednotlivcov pri vypaľovaní 

suchej trávy. Vďaka včasnému spozorovaniu a zasiahnutiu Dobrovoľného hasičského zboru v Podhradí, ako aj 

ostatných spoluobčanov nevznikli väčšie škody. V dňoch 22,27a29.3.2014.boli vykonané brigády v priestoroch Lipín 

pri vstupe do našej obce. Bola vypálená tráva, vypílené stromy, vystrihané kríky a vytrhované pletivo. Na týchto

brigádach sa zúčastnili členovia výboru a dozornej rady: Ján Daňo, Ľudovít Michalovič, Viliam Bobok, Anton Mokrý, 

Dušan Bobok, Ján Dinga, Jozef Šnirc, ing.Jozef Šnirc ako aj niektorí naši podielnici aj nepodielnici Štefan Zaťko, 

Jozef Bobok, Lukáš Michalovič, Ján Michalovič, začo im patrí poďakovanie.

Dňa 14.4.2014.sa konalo čiastkové Valné Zhromaždenie v Senici za prítomnosti Slovenského pozemkového fondu

 ktorý zastupoval ing.Zdenko Židek. Našu urbársku spoločnosť zastupoval predseda Ján Daňo predseda 

Dozornej rady Ľudovít Michalovič a ako zapisovatel' bol prítomný bývalý predseda Róbert Michalovič.

Bola prejednaná a schválená zakladacia zmluva a schválené stanovy našej Urbárskej spoločnosti.

19.4.2014.bola vykonaná brigáda na pozemku UPS v priestoroch Údola, kde sa každoročne koná pálenie vatry. 

Boli vystrihané a vypílené kríky, pokosená tráva a vyčistené okolie nakol'ko tam občania vyvážajú odpad. 

24.4.2014 bola prevedená zmena údajov do registra pozemkových spoločenstiev na Okresnom úrade v Prievidzi

 pozemkový a lesný odbor, nakoľko bola naša Urbárska spoločnosť neplatne registrovaná od roku 2010.

Za zmenu zápisu do registra bol uhradený právny poplatok formou zakúpenia kolku v hodnote 65€. Dňa 15.4.2014 bol

 vykonaný kontrolný deň lesných porastov našej spoločnosti z OLH pánom Mariánom Hlavienkom a predsedom 

Jánom Daňom. Bolo vyznačené drevo určené na samovýrobu občanom, ktorým boli vydané lístky na palivové drevo. 

Spolu bolo vykonaných 12 kontrolných dní našich porastov, kde bolo zistené, že niektorí naši podielnici sú tak 

pohodlní, že namiesto toho aby prehodili drevo 3m, tak radšej odpília strom na koreni. Rok 2014 bol s ohl'adom 

na ťažbu dreva taký aký bol. To že sa ťažilo drevo v horšom teréne nemôžu mať všetci podielnici drevo na rovine 

ako by chceli. Niektorí podielnici si prídu pre lístok a potom povedia že či ich máme na posmech že oni drevo 

zhadzovať nebudú. Na druhej strane sú aj takí, ktorý nemajú problém drevo pozhadzovať alebo si zaplatia 

traktor ktorý im to drevo povyťahuje. Takým občanom môžem len poďakovať.

Tak ako po iné roky aj v roku 2014 naša Urbárska spoločnosť za spolupráce z Telovýchovnou Jednotou Podhradie 

zabezpečila a doviezla do našej obce Máj a za spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom a ostatných

 spoluobčanov aj postavila. Výbor Urbárskej spoločnosti prehodnotil zmluvu z Lesmi Slovenskej Republiky, 

kde bolo dohodnuté prejednanie nájomnej zmluvy, ktoré sa uskutočnilo 5.6.2014, kde za Lesy Slovenskej 

republiky ,štátny podnik , odštepný závod Prievidza bol prítomný riaditel' ing. Ján Mokrý a referent pre 

plánovanie a štatistiku ing.Branislav Fašánek.Našu Urbársku spoločnosť zastupoval predseda Ján Daňo 

a ing.Kamila Topol'ská. Po prehodnotení a zvážení určitých vecí sa výbor UPS zhodol na tom že by nebolo 

vhodné odstúpiť od zmluvy, ktorú máme uzavretú z Lesmi Slovenskej Republiky.

V mesiaci jún Naša Urbárska spočnosť pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovala už 10.ročník

 podujatia pod názvom„Poznaj krásu svojho okolia." Naše deti absolvovali turistický pochod v prírode, ktorý 

zakončili na asfaltovom ihrisku hostinca pod hradom, kde boli pre nich za spolupráce s komisiou kultúry

 a športu pri obecnom zastupiteľstve v Podhradí pripravené rôzne súťaže. Členovia výboru im za podpory 

Pol'ovného združenia pripravili chutný guláš. 

V priebehu mesiacov júl, august prebehli tri jednania s Poľno Vtáčnik, za účelom prehodnotenia nájomnej 

zmluvy. Výbor Urbárskej spoločnosti sa zhodol na tom, že finančné podmienky nájomnej zmluvy sú vzhl'adom

 k prenajímaným trávnatým porastom dosť nízke, t.j.2, 69 Eura za 1 ha TTP. Urbársku spoločnosť zastupovali 

predseda Ján Daňo, predseda dozornej rady Ľudovít Michalovič a členka výboru ing.Kamila Topol'ská. 

Za Poľno Vtáčnik bol prítomný ing.Daniel Frauenschuh a ing.Šujanová.  23.septembra bola podpísaná 

nová nájomná zmluva kde bola upravená výmera prenajímaných trávnatých pozemkov a bolanavýšená 

cena na 25 Euroza 1 ha TTP čo je za 98,2853ha 2457,13 Eur ročne.

V mesiaci september,  členovia Poľovnickeho združenia Sivý Kameň uvarili guláš pre našich občanov 

pri príležitosti vysviacky vynoveného kostola. V dňoch 17,18,19.oktobra boli vyplácané podiely podielnikom.

 Podielnici, ktorí si neprevzali peniaze osobne, boli následne zaslané poštovou poukážkou. Pri vyplácaní 

podielov sa zistilo, že niektorí podielnici majú značné rozdiely vo výmere oproti tomu, ako im to vychádza

 z DR, kvôli čomu bolo dosť podielnikov sklamaných. Bola zaslaná žiadosť na katastrálny úrad v Prievidzi

 na prekontrolovanie týchto rozdielov. Na vyriešenie tohto problému bude treba dlhší čas a je to na Vás

 podielnikoch, či si tieto rozdiely bude riešiť každý osobne alebo to bude riešiť výbor UPS, čo isto nebude

 nič jednoduché. Začiatkom decembra zabezpečila naša spoločnosť vianočný stromček v strede obce, 

ktorý spríjemňoval vianočnú výzdobu obce. Boli zabezpečené 3 vianočné stromčeky do nášho vynoveného 

kostola, kde niektorí členovia výboru pomohli aj s ich výzdobou.

Koncom roku 2014 boli opravené 2 hraničné kopce v priestoroch Banícky vrch a odtiaľ smerom 

k vykrývaču O2 na Trstí.

Na našu Urbársku spoločnosť bolo v priebehu roka 2014 poslaných niekoľko žiadostí. Poľovné združenie

 poslalo žiadosť ohľadom preloženia veľkoobjemového zásobníka na krmivo, ktorý bol na Mackých košiaroch

 a bol preložený do priestorov na Malom.

Firma EURO AGRO DRUŽSTVO TREND ZVOLEN poslala žiadosť o prenájom našich lesných pozemkov. 

Výbor UPS túto žiadosť zamietol a bola zaslaná odpoveď. Na naše prekvapenie sa nám táto odpoveď vrátila

 ako neprebratá pošta.

Dobrovoľný hasičský zbor v Podhradí nás žiadal o finančný príspevok 200 Euro pri príležitosti 90výročia 

jeho vzniku. Výbor UPS schválil príspevok v hodnote 100 Euro(  táto čiastka bola poslaná na účet DHZ).

Jednota dôchodcov žiadala o finančný príspevok. Výbor UPS túto žiadosť zamietol.

Ing.Jozef Šnirc poslal žiadosť, v ktorej nás žiadal o povolenie vyvŕtanía studne, ktorá bude slúžiť na 

zavlažovanie ovocného sadu.Výbor UPS zaujal k tejto žiadosti kladné stanovisko a vývrt studne už bol aj

 z realizovaný. Ing.Jozef Šnirc poslal ďalšiu žiadosť, kde nás žiadal o prenájom parcely č:972, na rozšírenie

 už existujúceho ovocného sadu. Táto žiadosť bola vybavená kladne. Po úpravách, aké tam dal spraviť,

 pozemok vyzerá kultúrnejšie oproti tomu ako to bolo pred tým. DHZ nás žiadal o vybudovanie altánku 

v priestoroch Hôrky. Táto žiadosť bola zamietnutá z dôvodu: pozemok sa nachádza v blízkosti obce

 a mohlo by dochádzať k rušeniu nočného kl'udu, čo by viedlo k sťažnostiam, hlavne našich starších 

spoluobčanov. Bol poskytnutý náhradný pozemok v priestoroch Udola, ktorý bol odmietnutý. Telovýchovná 

jednota žiadala o príspevok 2% z dane .

Výbor UPS túto žiadosť jednoznačne schválil, nakol'ko v obci nie je druhá organizácia, ktorej by sme 

mohli tieto 2% z dane poskytnúť. Ja viem , že niektoré organizácie boli sklamané kvôli tomu, že sme im 

neposkytli finančný príspevok. Musia si však uvedomiť, že tieto žiadosti treba písomne predložiť  Valnému 

zhromaždeniu a musia to schváliť všetci podielnici. 

To sú financie všetkých podielnikov a nie členov výboru. Všetky príjmy Urbárskej spoločnosti podliehajú 

zdaneniu. Nie je to ako v predchádzajúcom období,  ked' sme neboli právny subjekt. Urbárska spoločnosť

 platí priemerne ročne 6000€ daň. 

Predpokladaný plán ťažby na rok 2014 bo13430m3. V skutočnosti sa vyťažilo 1906,09m3 drevnej hmoty, 

z toho 1209,05m3 v súkromnej hore a 697,04m3 v urbárskej hore. Ochranný náter bol spravený na ploche

 4,95ha, výžin na ploche 4,56ha a oplôtok na ploche 1ha.

Predpokladaný plán ťažby na rok 2015 je 2399m3 drevnej hmoty, výžin na ploche 4,56ha,ochranný náter 

na ploche 3,45ha, prerezávka na ploche 9ha. 

Plán práce ktorý si výbor Urbárskej spoločnosti dal na rok 2014 bol splnený začo všetkým členom osobne 

ďakujem a tak isto členom Dozornej rady. Chcem sa osobne poďakovať predsedovi Dozornej rady 

Ľudovítovi Michalovičovi, zato, že mi bol najviac nápomocný pri všetkom, čo sa v roku 2014 spravilo.

Chcem sa poďakovať komisii kultúry a športu pri OÚ v Podhradí za spoluprácu pri organizovaní MDD

 a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďalej sa chcem poďakovať TJ Slovan Podhradie a DHZ v Podhradí 

za dobrú spoluprácu pri dovoze a stavaní mája v strede našej obce. Toto poďakovanie patrí aj ostatným

 spoluobčanom, ktorí sa na tejto peknej akcii každoročne zúčastňujú.

Veľké moje poďakovanie patrí Pol'ovníckemu združeniu Sivý Kameň, jeho predsedovi Jozefovi Vidoví, za 

ich veľkú ochotu byť nám vždy nápomocný, keď ich o to požiadame a teším sa tiež na ďalšiu spoluprácu.

Ďalej sa chcem poďakovať nášmu Odbornému lesnému hospodárovi pánovi Marianovi Hlavienkovi za

 jeho odvedenú prácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Na záver mojej správy sa chcem poďakovať celému výboru a členom dozornej rady, za spoluprácu v roku 2014

 a dúfam že v novom volebnom období 2015-až 2020 bude spolupráca ešte lepšia.  Verím, že členovia výboru 

spravia maximum na odstránenie zistených problémov ,čo sa týka nezrovnalosti dedičských rozhodnutí, v porovnaní 

so zápisom v katastri, kde Kataster má vykonávať zápis na základe predloženia DR.

Ďakujem Vám všetkým za pozornosť.