Správa o činnosti UPS za rok 2019

Výročná správa Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové

spoločenstvo za rok 2019.

Valné zhromaždenie dňa 22.2.2020.

 

 

Vážené podieľničky,vážení podieľnici,vážení hostia.Dovoľte,aby som Vás ešte raz privítal na dnešnom už 28.Valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo.

Na dnešnom Valnom zhromaždení Vám chcem predniesť správu o práci našej Urbárskej spoločnosti od posledného Valného zhromaždenia ktoré sa konalo dňa 13.4.2019.

V mesiaci Apríľ bola rezaná cesta v poraste 4411 na Michaleje boku.Táto cesta bude do budúcna slúžiť na ťažbu a približovanie dreva nakoľko tento porast nebol s prístupnený.

V mesiaci máj bola brigáda na hornej rozbitej kde bola uhadzovaná smreková haluzina na kopy po kalamite.Na tejto brigade sa zúčastnili členovia výboru UPS ako aj Dozornej rady :Ján Daňo,Anton Mokrý,Dušan Bobok,Ján Dinga,Ľudovít Michalovič ako aj niektorý naši podieľnici ale aj nepodieľnici:Ľubomír Dudáš, Štefan Zaťko,Jozef Bobok,Peter Oršula,Peter Michalovič,Viliam Ľachký,Zdeno Tadiaľ.

V mesiaci Máj boli opravované úseky ciest s merom od

Tŕstia po Maťoviech sekaninu.Ďaľší úsek cesty bol opravený na Maťoviech sekanine.

Ďalej bol opravený úsek cesty dolu Haľamovou až do potoka na Dražeje sekaninu.

Ďaľší úsek cesty bol opravený smerom s Buckova do potoka kde sa táto cesta spája s novou cestou v porasre 4487b ktorá bola nanovo robená v v mesiaci December 2018.

Ďaľší úsek cesty bol opravený smerom z hornej rozbitej dolu po železný posed.Tento úsek cesty sa nám nepodarilo opraviť k našej spokojnosti nakoľko tam sú veľké skaly s ktorými si nemohol bulldozer poradiť.

Ďaľej bol opravený úsek cesty u Ľachkých smerom do Uhliska a z Uhliska smerom nad Englišov lom do farskej hory.

Posledný úsek cesty bol opravený smerom od Ľachkých  lazov dolu na Macké košiere.

Všetky tieto úseky ciest nám opravila firma Priemstav Nováky začo im patrí poďakovanie.

Tak ako po iné roky aj v roku 2019 Naša Urbárska spoločnosť za spolupráce s Telovýchovnou jednotou Slovan Podhradie zabezpečila a doviezla máj do našej obce,ktorý bol následne postavený v strede našej obce za spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom a našich spoluobčanou.

Máj bol dovezený z lokality Dražeje sekanina.

Firma Boise nás taktiež požiadala o dovezenie mája ktorý bol taktiež postavený pred penziónom Sivý Kameň.V mesiaci máj naša Urbárska spoločnosť poskytla drevo na vatru ktorá bola postavená a palená v priestoroch udola.

Dňa 21.mája 2019 sa konal v Lehote pod Vtáčnikom protokol ohľadom vyhotovenia nového plánu starostlivosti o les pre lesný celok Kamenec pod Vtáčnikom.Na tomto jednaní boli prítomný zástupcovia Urbárskych spoločností,zástupcovia životného prostredia z Trenčína,zástupcovia z okresného úradu Prievidza odbor starostlivosti o životné prostredie,úsek štátnej vodnej správy,zástupca Euroforestu,zástupcovia ŠLSR závod Prievidza a zástupcovia ŠLSR lesná správa Partizánske.

V mesiaci jún naša Urbárska spoločnosť pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovala 15.ročník podujatia pod názvom,,poznaj krásu svojho okolia”

Naše deti absolvovali pochod v prírode po vytýčenej trase,ktorý zakončili na asfaltovom ihrisku hostinca pod hradom,kde boli pre nich za spolupráce s komisiou kultúry a športu pripravené rôzne hry a súťaže.

Členovia výboru a Dozornej rady im za podpory Poľovného združenia ,,Sivý Kameň”a pána Štefana Belaňa uvarili chutný guláš.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať firme Lesy Vtáčnik Marianovi Pastierikovi a firme Boise Jozefovi Bobokovi mladšiemu ktorý nám finančne prispeli na zakúpenie sladkostí pre naše deti.

Pri tejto príležitosti členovia policajného zboru Slovenskej republiky a profesionálny hasiči Prievidza predviedli ukážky zo svojou technikou kde si deti mohli vyskúšať striekanie ako aj nepriestrelné vesty alebo nasadzovanie pút.

V mesiaci jún som bol požiadaný pani Ruženou Bobokovov o odvoz našich seniorov na piesky ku chate pani Marty Spriegel,kde mali naši seniory pekné posedenie pri guláši a opekanie.Som rád že môžeme byť aj takouto formou nápomocný nakoľko nie všetci naši seniori sú plne mobilný.Je veľmi pekné že naši seniori aj napriek svojmu horšiemu zdravotnému stavu sú ochotný sa takto stretávať.Teším sa na ďaľšiu spoluprácu s nimy hoci aj iným spôsobom.

V mesiaci jún bola opakovaná brigáda v priestoroch Hornej rozbitej kde bola po kalamite uhadzovaná smreková haluzina na kopy.

Túto brigádu po podpísaní dohody vykonali členovia  Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci.Za odvedenú prácu im taktiež patrí poďakovanie.

Naša Urbárska spoločnosť sa každoročne zúčastňuje na oslavách pri kladení vencou pri príležitosti osláv výťazstva nad fašizmom ako aj na oslavách SNP.

Počas roku 2019 bolo vykonaných niekoľko brigád ako vykášanie trávy a vystrihovanie kríkov.

Na týchto brigádach sa zúčastňovali členovia výboru ako aj naši podieľnici aj nepodieľnici: Ján Daňo,Anton Mokrý,Dušan Bobok,Ján Dinga,Jozef Bobok.

V mesiaci September Naša Urbárska spoločnosť zakúpila 10m3dubovej guľatiny ktorá bola následne prerezávaná na 2,5m kusy,ktoré boli potom štiepané na koly.

Na týchto brigádach sa zúčastnili:Ján Daňo,Anton Mokrý,Dušan Bobok,Ján Dinga,Tibor Dražo,Michal Michalovič,Ján Michalovič,Ľubomír Dudáš,Jozef Bobok,Štefan Zaťko.

Začiatkom októbra bolo zakúpené pletivo na výstavbu oplôtka.

13 októbra 2019 členovia poľovného združenia Sivý Kameň vybudovali oplôtok v priestoroch Hornej rozbitej kde následne firma Lesoplan Veľké Uherce vysadila 2000 kusov sadeníc z toho: 1200 kusov sadeníc buk,400 kusov sadeníc smrek a 400 kusov sadeníc červený smrek.

Koncom októbra 2019 Naša Urbárska spoločnosť poskytla dva balíky pletiva, 40kusov kolov a 100 kusov sadeníc smreku Obecnému úradu v Podhradí.

Následne bola oplotená pravá strana nového cintorína kde boli vysadené sadenice smreku,ktoré by mali do budúcna skrášliť okolie cintorína ale hlavne znížiť prašnosť z cesty  ktorá vedie do lomu AKE.

Na tejto brigáde sa zúčastnili členovia výboru Urbárskej spoločnosti:Ján Daňo,Anton Mokrý,Ján Dinga,Ľudovít Michalovič, ako aj niektorý naši spoluobčania:starosta obce Ľudovít Michalovič,Ružena Boboková,Eva Dudášová,Katarína Vidová,Daniela Boboková,Milena Šnircová,Jozef Šnirc starší,Jozef Šnirc mladší,Radko Trgiňa,Jozef Bakus.

V mesiaci December naša Urbárska spoločnosť doviezla a následne postavila vianočný stromček v strede našej obce,ktorý bol rozsvietený pri príležitosti výtania Mikuláša našimi najmenšími ratolesťami.

Naša urbárska spoločnosť zakúpila vianočný stromček do nášho kostola.

Na základe končenia platnosti Plánu starostlivosti o lesy bolo potrebné vykonať prerezávku na ploche 15ha.

Ohľadom na to,že naše lesné pozemky mali pred tým v prenájme Štátne lesy Slovenskej Republiky a tieto prerezávky neboli robené museli sme sa s týmto problémom zaoberať nakoľko je to jeden z hlavných ukazovateľov plánu starostlivosti o lesy.

Tieto prerezávky robila firma Lesoplan Veľké Uherce

Ktoré boli spravené na ploche 13,25ha.

V jesených mesiacoch boli robené ochranné nátery náterom cervakol a pelakol.

V priestoroch Baníckeho vrchu došlo k veľkému poškodeniu bukového porastu ohryzom zverov.

Poškodené stromy boli zatierané ochranným náterom pelacol.

Počas celého roku 2019 prišlo na našu Urbársku spoločnosť niekoľko žiadostí a oznámení.

Firma Kamenta Zdenko Ducký nám poslalala žiadosť o opakované zníženie ročného nájomného k dodatku č.2 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov v lome Rúbanisko.

Výbor Urbárskej spoločnosti sa touto žiadosťou zaoberal a po určitých zváženiach sa zhodol,že je pre nás výhodnejšie upustiť jednu splátku 5000euro ako vypovedať nájomnú zmluvu.

Podľa článku lll.predmetnej nájomnej zmluvy môže nájomca vypovedať nájomnú zmluvu ak sa ukáže ako neperspektívna.

Táto žiadosť bola schválená.

Telovýchovná jednota Slovan Podhradie nám poslala žiadosť o 2 percentá nami uhradenej dane.

Výbor Urbárskej spoločnosti túto žiadosť schválil.

Pani Altúchová z Dolného Kubína nám poslala žiadosť o potvrdenie,že evidujeme nebohú Katarínu Michalovičovú ako neznámu spoluvlastníčku na našich listoch vlastníctva,za účelom obnovenia dedičského konania po nebohej Kataríne Michalovičovej.

Toto potvrdenie bolo vydané a poslané pani Altúchovej poštov na jej uvedenú adresu.

Okresný úrad Trenčín odbor oprávnených prostriedkov nám poslalodsúhlasenie hospodárskych opatrení v tomto znení:

Okresný úrad Trečín,odbor oprávnených prostriedkov,referát lesného hospodárstva,ako príslušný organ štátnej správy lesného hospodárstva na vykonávanie úloh súvisiacich so zabezpečením a s organizáciou vyhotovenia program starostlivosti a jeho s chvaľovaním,v zmysle §59písmena i)zákona č.326/2005 Z.z.o lesoch v znení neskorších predpisov podľa § 41 odsek 15 zákona o lesoch odsúhlasuje hospodárske opatrenia v období od skončenia platnosti program starostlivosti (t.j.od 1.1.2020) do schválenia návrhu programu starostlivosti pre lesný celok Kamenec pod Vtáčnikom na obdobie 2020 – 2029,po prerokovaní s obhospodarovateľom lesov a s dotknutými orgánmi štátnej správy takto:

Odsúhlasuje hospodárske opatrenia navrhnuté vyhotovateľom programu  starostlivosti na lesnom celku Kamenec pod Vtáčnikom: Euroforest s.r.o. Topoľová 26,Zvolen,pre obhospodarovateľa lesa: Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo v porastoch tak ako sú uvedené v prílohe.

Porasty 4408,4507,4494 B,4503,4495B,a 4506 sa nachádzajú v ochranom pásme ll.stupňa vodárenských zdrojov v k.ú. Podhradie.Upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie opatrení a postupov pri lesohospodárskej činnosti na zabezpečenie ich ochrany v súvislosti so zákonom č.364/2004 Z.z.o vodách v znení neskorších predpisov.

Ďaľšiu žiadosť nám poslal pán Mjartan s Cigľa kde nás žiadal o povolenie výrubu 6 ks stromov z dôvodu veľkého ohrozovania jeho chaty nakoľko sú veľmi naklonené a ohrozujú aj turistov.

Táto žiadosť bola schválená s tým že všetky náklady spojené z výrubom spomínaných stromov znáša žiadateľ kde budú dodržané bezpečnostné predpisy a všetka činnosť je na jeho vlastnú zodpovednosť.

Spomínané stromy sa nachádzali v poraste 4402 ktorý je v tesnej blízkosti s pomínanej chaty.Pred vydaním súhlasu bola najprv spravená obhliatka danej lokality na ktorej sa zúčastnil Ján Daňo a Anton Mokrý.

Firma AKE s.r.o. nám poslala žiadosť o súhlasné stanovisko ohľadom výkopových prác kde by bol vložený kábeľ vysokého napätia za účelom vybudovania obaľovačky asfaltových zmesí.Členovia výboru túto žiadosť neodsúhlasili a napokon firma AKE od svojho zámeru upustila čo nás v šetkých potešilo ako aj občanov v susednej obci v Lehote pod Vtáčnikom.

Obecný úrad Podhradie v zastúpení starostu obce pánom Ľudovítom Michalovičom nám poslal žiadosť o odčlenenie spoločnej nehnuteľnosti v tomto znení:

Obec Podhradie sa dlhodobo snaží o majetkové usporiadanie pozemkové v prospech obce pod stavbami a verejnýmipriestranstvami.Stavby prešli do vlastníctva obce podľa osobitných predpisov,vrátane priľahlej plochy,ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neodeliteľný celok so stavbov.

Za týmto účelom žiadame Urbársku spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo o oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti podľa §8odsek 2 zákona č.97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách,ako aj prijať rozhodnutie vlastníkov na Valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti Podhradie,že oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti prestáva byť spoločne obhospodarovanov nehnuteľnosťou.Jedná sa o tieto parcel evidované na LV č.750:

Parcela č.558 EKN –TTP o výmere 4639m2,predstavuje časť starého cintorína vrátane priľahlej plochy.

Parcela č.727/1 EKN – TTP o výmere 1456m2,predstavuje miestnu komunikáciu Brezinka vrátane verejného priestranstva v okolí dolnej autobusovej zástavky a priestor  vedľa cesty lll/1791 pod rodinným domom č.11

Parcela č.727/2 EKN – TTP o výmere 41 m2,taktiež v priestore vedľa cesty lll/1791,susediaca s parcelov č.727/1.

Obec uvedené parcely dlhodobo užíva a zveľaďuje ako verejné priestranstvá,preto veríme že naša žiadosť bude kladne vybavená k spokojnosti oboch strán.

Výbor Urbárskej spoločnosti sa touto žiadosťou zaoberal na svojom zasadnutí dňa 8.2.2020 kde boli znesené určité námietky od niektorých členou výboru,kde bolo navrhované pozemky zameniť v adekvátnej výmere oproti spomínaným pozemkom.

Dňa 12.11.2019 sa v Nitre konalo školenie, kde boli vysvetľované určité veci ohľadom Urbárskych spoločnosťí a obcí.Urbárska spoločnosť nemôže zamieňať pozemky.Na tomto školení sa zúčastnili :Ján Daňo za Urbársku spoločnosť a starosta obce pán Ľudovít Michalovič za obec.

Po mojom telefonickom rozhovore zo zástupcom Slovenského pozemkového fondu s ing.Zdenkom Židekom Urbárska spoločnosť môže oddeliť časť spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti kde spomínané parcely budú zapísané na katastrálnom úrade v Prievidzi na nové číslo Listu vlastníctva.Na tomto liste vlastníctva budú zapísaný všetci podieľnici ktorý sú teraz zapísaný na liste vlastníctva č.750.Oddelená časť prestane byť spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou.

Na odsúhlasenie oddelenia spoločnej nehnuteľnosti je potrebné schválenie nadpolovičnou večšinou známich spolupodieľnikov na Valnom Zhromaždení zapísaných na LV 750.

Počas celého roku 2019 bolo spolu vyťažené 1720m3drevnej hmoty.z toho náhodná ťažba 451m3.

Podľa drevín bolo vyťažené:

1280m3 - drevnej hmoty buk

412m3 – drevnej hmoty smrek

28m3 – drevnej hmoty smrekovec

Ťažba podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa bola následovná:porast 4411 – 107m3buk,porast 4428 – 41m3 smrek,porast 4433 – 61m3 buk,porast 4433 – 169m3buk,porast 4489 – 17m317m3buk,34m3smrek,9m3 smrekovec,porast – 4489 – 54m3smrek,porast – 4492 – 24m3buk,16m3smrek,porast – 4499B 7m3smrek,porast – 4500 – 253m3buk,porast – 4506 – 644m3buk,porast – 4549 – 221m3smrek,porast – 4553 – 39m3smrek,19m3smrekovec.

Prakticky 85 % smrekovej hmoty bolo vyťažené po kalamite alebo napadnutím lykožrútom.

Zo zákona sme povinný podľa percentového zastúpenie neznámich vlastníkov v Urbárskej hore čo sú listy vlastníctva 750,3889,2986 vyplatiť podiel Slovenskému pozemkovému fondu,ktorý zastupuje neznámich vlastníkov podľa výšky schválenej ceny podieľnikmi na Valnom Zhromaždení za príslušný rok.

V súkromnej hore zastupujú neznámich vlastníkov lesy Slovenskej Republiky,kde sa cena za neznámych ráta 9 euro za vyťažený kubík drevnej hmoty podľa percenta zastúpenia neznámych vlastníkov JPRL.

Vážený podieľnicia podieľničky preto Vás chcem touto cestou vyzvať aby ste si čo najväčšom počte obnovili dedičské rozhodnutia po vašich príbuzných ktorý sú vedený na listoch vlastníctva ako neznámi spolupodieľnici.

Na základe týchto skutočností sa vyplácala nižšia suma paňazí,lebo čím vyššiu sumu dame schváliť na rozdelnie oto vyššiu sumu musíme vyplatiť SPF a ŠLSR za neznámich spoluvlastníkov.

Pri tejto príležitosti Vás chcem všetkých poprosiť, ktorý máte alebo budete mať záujem odpredať svoj spoluvlastnícky podiel a budete požiadaný písomne firmou Poľno Vtáčnik Lehota pod Vtáčnikom v zastúpení Danielom Frauenschuhom nepredávajte  mu svoje podiely.Je veľmi zarážajúce a s mojho pohľadu veľmi smutné že sa predávajú podiely práve spomínanej firme.Všetci sme dedili po svojich rodičoch alebo príbuzných alebo ste si viacerý obnovili dedičské rozhodnutia.Keď sa úprimne zamyslíme,

 že naši predkovia žili  v neskutočnej biede treli chudobu keď vychovali kravu a následne predali len preto aby si mohli kúpiť kúsok hory alebo ornej pôdy a my ich potomkovia to bez uváženia predáme prakticky do zahraničia,lebo zástupca Poľno Vtáčnika je Rakúšan.Mnohý si asi neuvedomujete aké to môže mať do budúcna pre nás všetkých následky.Bolo by neskutočne zarážajúce aby nás tu niekto do budúcna oplotil a aby nám tu na našej vlastnej pôde ktorú vydreli naši predkovia pre nás všetkých potomkov rozkazoval nejaký cudzí štátny príslušník alebo zahraničný subjekt.

Aj medzi nami sú spolupodieľnici ktorý bez problémov  odkúpia podiel od vás ktorý budete chcieť predať svoj spoluvlastnícky podiel.

Nakoľko končí volebné obdobie 2015 – 2020 tak sa chcem poďakovať všetkým členom výboru Urbárskej spoločnosti ako aj členom dozornej rady za dobrú spoluprácu počas piatich rokov.Nie vždy sme našli spoločnú reč pri rozhodovaniach nakoľko všetci nezdieľame rovnaké názory.

Po druhej strane som neskutočne hrdý na to,že sa nám podarilo dotiahnuť do úspešného konca odovzadnie urbárskych a súkromných lesných pozemkov,čo vyžadovalo veľké odhodlanie a drinu ktorá po tri a pol roku bola dotiahnutá do úspešného konca.

Pri tejto príležitosti sa chcem osobne poďakovať pani Štefánii Michalovičovej a pánovi Viliamovi Bobokovi za ich viac ako 20 ročnú prácu vo výbore Urbárskej spoločnosti.

Na záver mojej správy sa chcem poďakovať Obecnému úradu v Podhradí v zastúpení starostu obce pánovi Ľudovítovi Michalovičovi za jeho ochotu si navzájom pomáhať pri riešení rôznych problémov.Taktiež sa chcem poďakovať komisii kultúry a športu pri obecnom zastupiteľstve v Podhradí za dobrú spoluprácu pri organizovaní rôznych hier a súťaží pri príležitosti MDD.

Ďalej sa chcem poďakovať Telovýchovnej jednote Slovan Podhradie v zastúpení predsedu Milanovi Dudášovi za jeho ochotu snami spolupracovať pri všetkom  o čo sa navzájom požiadame.

Moje najväčšie poďakovanie patrí poľovnému združeniu ,,Sivý Kameň” jeho predsedovi Dávidovi Michalovičovi za veľkú ochotu nám pomáhať pri budovaní oplôtku,na brigádach pri uhadzovaní smrekových konárov po ťažbe čo bolo dosť náročné ako aj pri odstraňovaní vzniknutých škôd spôsobených lesnov zverov.Je veľmi pekné že pri ich 45 členej základni aktívnych členov sú medzi nimi aj taký vytálny sedemdesiatnici ktorý majú záujem o dosť náročnú prácu.

Moje poďakovanie patrí aj dobrovoľnému hasičskému zboru v Podhradí za ochotu s nami spolupracovať a pri včasných zásahoch pri požiaroch.

Moje posledné poďakovanie patrí všetkým tým, ktorý sa zúčastňovali na brigádach či to už organizovala Urbárska spoločnosť alebo obec.

Na záver Vám všetkým prajem veľa zdravia a šťastia.

Ďakujem Vám všetkým za pozornosť.

 

 

Ján Daňo predseda UPS Podhradie