Správa o činnosti UPS Podhradie za rok 2021

 

Vážené podieľničky ,vážený podieľnici dovoľte, aby som Vás privítal na korenšpondenčnom Valnom zhromaždení za rok 2021.

Predkladám Vám správu o činnosti  Urbárskej spoločnosti za rok 2021.

Na základe už spomenutých prijatých opatrení sa členovia výboru UPS ako aj členovia DR zhodli na zvolávaní výboru ohľadom riešenia neodkladných záležitostí a hlasovaní, že výbor UPS bude pracovať formou per rollam pokiaľ si to bude uvedená situácia vyžadovať.

Tak ako po iné roky, tak aj v Máji 2021  Urbárska spoločnosť zabezpečila a postavila máj v strede našej obce.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným spoluobčanom pri stavaní mája.Moje poďakovanie patrí aj členom výboru UPS ako aj členom TJ Slovan Podhradie, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili.

Urbárska spoločnosť taktiež zabezpečila a postavila máj pred penziónom Sivý Kameň.

Tak ako po iné roky , Urbárska spoločnosť zorganizovala v roku 2021 ďaľší ročník pri príležitosti MDD pod názvom ,,Poznaj krásu svojho okolia”

Naše deti išli na vychádzku po vopred určenej trase v prírode, ktorú ukončili na asfaltovom ihrisku Hostinca pod hradom.Tu boli pre deti pripravené rôzne hry a súťaže. Členovia Policajného zboru Slovenskej republiky deťom pripravili rôzne ukážky, čo sa deťom veľmi páčilo. Deťom prišli spraviť ukážky profesionálni hasiči z Prievidze, ktoré mali z toho všetkého velkú radosť.

Členovia výboru UPS ako aj členovia DR uvarili pre všetkých zúčastnených chutný guláš. Po ukončení všetkých súťaží a hier boli všetky zúčastnené deti odmenené sladkosťami.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať firme BOISE Jozefovi Bobokovi mladšiemu ako aj firme lesy Vtáčnik s.r.o. Marianovi Pastierikovi za sponzorovanie tejto veľmi peknej akcie.

Moje poďakovanie patrí aj Poľovnému združeniu Sivý Kameň, ktoré nám poskytlo mäso na chutný guláš.Tak isto sa chcem poďakovať členom komisie kultúry a športu pri obecnom úrade v Podhradí,ktorí pre naše deti pripravili rôzne hry a súťaže.

V roku 2021 sa Urbárska spoločnosť nepodieľala na poskytnutí a postavení vianočného stromčeka v strede obce. Stromček bol našej obci poskytnutý zo súkromného sektoru. Stromček bol rozsvietený našimi malými ratolesťami pri príležitosti vítania Mikuláša.

Urbárska spoločnosť taktiež zakúpila veľmi krásny vianočný stromček do kostola, nakoľko v našich lesných porastoch je veľký problém vybrať smrek z dôvodu ich veľkosti.

Počas roku 20201 boli štiepkované konáre na zadnom Buckove.

Počas roku 2021 boli na našu Urbársku spoločnosť doručené žiadosti.

Boli vystavené potvrdenia, kde nás niektorí podieľnici, ako aj notári žiadali o potvrdenie, že evidujeme neznámich vlastníkov v našej Urbárskej spoločnosti za účelom vybavovania dodatočného dedičského konania.

Základňa stacionárnych KIS Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín armada Slovenskej reoubliky poslala na našu Urbársku spoločnosť žiadosť o povolenie prístupu k objektu PS 69 stanica Jarabá skala.

Urbárska spoločnosť Podhradie vydala k tejto žiadosti súhlasné stanovisko. Súhlas sa týka prístupu k objektu ktorý má v prenájme O2 Slovakia s.r.o. parcela 1892/221 LV1201, kde chce vybudovať retranslačnú stanicu. Ktomuto objektu sú prístupové cesty bez údržbové.

 

Na začiatku jarného obdobia bolo do našich smrekových lesných porastov osadených 7 kusuv lapačov Rider na odchyt lykožrúta, do ktorých boli pravidelne umiestňované a menené feromóny.

Počas celého roku boli prečisťované priepusty popod cestu a čistené odrážky. Ďalej počas celého roku boli kontrolované lesné porasty ako aj práce vykononávané v našich lesných porastoch, ako sú prebierky do 50 a nad 50 rokov a doruby v našich lesných porastoch. Pri týchto kontrolách boli zistené nedostatky ohľadom sprístupnenia ciest a zvážnic po našich porastoch.V najbliššej dobe bude nevyhnutné naplánovať a spravyť zárezy alebo nové cesty pre uľachčenie prístupu k porastom ohľadom prebierkových činností, ktoré sú nevyhnutné a sú hlavným ukazovateľom pri pestebnej činnosti.

Bude veľmi potrebné tieto veci naplánovať a vykonať, kde následne sa toto odzrkadlí na znížení nákladov týkajúcich sa približovania dreva na odvozné miesto.

V roku 2021 bola Poľnohospodárskou platobnou agentúrou vyhlásená výzva na poskytnutie dotácií .

Naša Urbárska spoločnosť sa touto výzvou zaoberala a po zvážení všetkých potrebných vecí sme do tejto výzvy nešli, nakoľko bola zanedbateľná šanca na jej získanie. Hlavne bolo potrebné dopredu uhradiť vyšiu sumu peňazí a získanie tejto dotácie bolo mizivé.

V jesených mesiacoch bola ukončená ťažba smrekovej drevnej hmoty v JPRL 4428.

Následne po ukončení týchto ťažobných prác bolo potrebné v mesiacoch november a december všetku túto smrekovú haluzinu uhádzať na kopy a do pásov.

Tieto práce boli veľmi namáhavé ohľadom nepriaznivého a chladného počasia.

Za vykonanie týchto prác sa chcem poďakovať firme Lesy Vtáčnik s.r.o.

V mesiacoch november a december bol vykonaný ochranný náter kremičitou disperziou Cervacol mladých porastov proti ohryzu zverou.

Plán práce na rok 2021 bol následovný:

1.dovezenie a postavenie mája

2.MDD pod názvom poznaj krásu svojho okolia

3.zabezpečiť a postaviť stromček v strede našej obce

4.zakúpiť vianočný stromček do kostola

5.čistiť priepusty a odrážky

6.osadenie lapačov a výmena feromónov

7.ochranný náter cervacol

8.prerezávky

9.prebierky

Plán práce bol splnený okrem prerezávok.Tieto boli presunuté na rok 2022 a 2023.

Podľa plánu na rok 2021 sme mali vyťažiť 2881m3drevnej hmoty.

Skutočnosti sme vyťažili 1984,25m3 drevnej hmoty.

Z toho bolo vyťažené :

1583,67m3 = buk

386,58m3 = Smrek

14m3 = Smrekovec.

Tieto ťažobné práce prebiehali počas celého roka v týchto lesných porastoch:

JPRL 4428,JPRL 4429,JPRL 4489,JPRL 4493,JPRL 4494,JPRL 4495,JPRL 4497,JPRL4503,JPRL4506,JPRL4549.

Podľa Listov Vlastníctva tieto práce boli vykonané na

LV 750 urbár = 908,25m3

LV 726 jednotlivská hora = 763m3

LV 823 súkromná hora = 313m3

Podľa LV bude prerozdelený vyčlenený zisk, kde sú zahrnutý aj neznámi vlastníci, ktorých zastupuje SPF a ŠLSR.

Na koniec mojej správy sa chcem poďakovať všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom nám ochotne pomôcť, keď sme ich o to požiadali.

Na záver Vám prajem hlavne veľa zdravia, ktoré je v tejto dobe to najhlavnejšie čo všetci potrebujeme.

Celkom na záver Vám chcem povedať, že Valné Zhromaždenie v roku 2023 bude vykonané klasickou formou .

Ďakujem Vám všetkým za pozornosť a porozumenie.