Správa o činnosti UPS Podhradie za rok 2018

Výročná správa Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo

za rok 2018.

                               

Vážené podielničky,vážení podieľnici,vážení hostia, dovoľte,aby som Vás ešte raz privítal na dnešnom už 27.Valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti Podhradie,pozemkové spoločenstvo.

Na dnešnom Valnom zhromaždení Vám chcem predniesť správu o práci našej Urbárskej spoločnosti od posledného Valného zhromaždenia ktoré sa konalo dňa 14.4.2018.

V mesiacoch máj,jún boli vykonané brigády v priestoroch Agáčov,kde bola pokosená tráva a vystrihané kríky.

Na týchto brigádach sa zúčastnili členovia výboru a Dozornej rady:Ján Daňo,Ľudovít Michalovič,Anton Mokrý,Viliam Bobok,Dušan Bobok,ako aj niektorý naši podieľnici a aj nepodieľnici začo im patrí poďakovanie.

Vmesiaci jún bola brigáda v priestoroch tarházu a v priestoroch za zámkom kde bola zrovnaná plocha smetiska nakoľko tam naši občania aj občania z okolitých obcí opakovane vyvážajú rôzny odpad.

Túto brigádu vykonal Ján Daňo zo strojom Orenštajn Kopel 35 ktorý mal zapožičaný od firmy Dopravex Príbovce.

Tak ako po iné roky aj v roku 2018 naša Urbárska spoločnosť za spolupráce s Telovýchovnou jednotou Slovan Podhradie zabezpečila a doviezla máj do našej obce a za spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom a za pomoci našich spoluobčanov aj postavila.Máj bol dovezený z lokality Dražeje sekanina.

Firma BOISE nás taktiež požiadala o dovezenie mája ktorý bol taktiež postavený pred penziónom Sivý Kameň.

V mesiaci jún naša Urbárska spoločnosť pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovala 14.ročník podujatia pod názvom ,, Poznaj krásu svojho okolia”

Naše deti absolvovali pochod v prírode po vytýčenej trase,ktorý zakončili na asfaltovom ihrisku hostinca pod hradom,kde boli pre nich za spolupráce s komisiou kultúry a športu pripravené rôzne hry a súťaže.

Celé toto podujatie moderovala pani Ružena Boboková začo jej patrí veľké poďakovanie.

Členovia výboru a Dozornej rady im za podpory Poľovného združenia ,,Sivý Kameň a pána Štefana Belaňa uvarili chutný guláš.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať firme lesy Vtáčnik Marianovi Pastierikovi a firme BOISE Jozefovi Bobokovi mladšiemu ktorý nám finančne prispeli na zakúpenie sladkostí pre naše deti.

V mesiaci jún bola brigáda v priestoroch Dražeje sekaniny kde bola upravená cesta nad potokom nakoľko tam hrozilo prevrátenie.

Táto úprava bola z realizovaná zo strojom Orenštajn Kopel 35 ,ktorý bol zapožičaný od firmy Dopravex Príbovce.Na tejto brigade sa zúčastnili Ján Daňo a Anton Mokrý.

V mesiaci Júl bol navozený štrk na cestu v priestoroch bývalej strelnice a následne bol rozložený a zrovnaný strojom Orenštajn Kopel 35.

Tatra 815 a nakladač boli požičané od firmy Dopravex Príbovce.

Na tejto brigade sa zúčastnil Ján Daňo a Štefan Bobok.

V mesiaci August bola brigáda v priestoroch buckova kde bola upravená cesta ktorá bola poškodená zosuvom pri ťažbe.

Táto cesta bola upravená strojom Newholand 385,ktorý bol zapožičaný od firmy Dopravex Príbovce.

Na tejto brigade sa zúčastnil Ján Daňo a Anton Mokrý.

V mesiaci október bola v priestoroch buckova robená prerezávka.

Táto prerezávka bola vykonaná svojpomocne formou brigády.Zúčastnili sa na nej Ján Daňo,Anton Mokrý,Ján Dinga,Ján Michalovič a Michal Michalovič.

V mesiacoch Október,November a začiatkom Decembra boli robené ochranné nátery  v priestoroch Buckova a Baníckeho vrchu proti ohryzu zverov.

Nátery boli robené ochranným náterom Cervacol a ochranným náterom Pelacol.

V priestoroch Baníckeho vrchu boli približne na ploche piatich hektárov ohryzené buky zverov.

Tieto ochranné nátery vykonal Ján Daňo.

Počas celého roku 2018 boli robené kontroly našich lesných porastov.Pri týchto kontrolách sa zistilo že s priestorov hrebeňa a suchej bystrice nám mizne drevo.

Na zabránenie respektívne poníženie tejto činnosti bola v mesiaci December zakúpená fotopasca ktorá bude v týchto priestoroch osadená.

Potešiteľné je že počas celého roku 2018 nevzniklo večšie množstvo požiarov čím nevznikli večšie škody na našom majetku a požiare ktoré vznikli boli včas s pozorované a uhasené za spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom v Podhradí a našich spoluobčanov začo im patrí veľké poďakovanie.

V mesiaci December naša Urbárska spoločnosť doviezla a následne postavila vianočný stromček v strede našej obce,ktorý bol rozsvietený pri príležitosti výtania Mikuláša našimi najmenšími ratolesťami.

Naša Urbárska spoločnosť zabezpečila  tri vianočné stromčeky do nášho kostola a pomohla z ich výzdobou.

Priebehu roka 2018 prišlo na našu Urbársku spoločnosť niekoľko žiadosti.

Firma Kamenta Zdenko Ducký nám poslala žiadosť o opakované zníženie ročného nájomného k dodatku č.2 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov.

Z odbytných dôvodov v roku 2016,2017  a za predpokladov,že ani v roku 2018 nebola a ani nebude na predmetnom lome Rúbanisko vykonávaná žiadna ťažba platničkového kameňa.

Podľa článku lll.predmetnej nájomnej zmluvy môže nájomca vypovedať nájomnú zmluvu ak sa ukáže ako neperspektívna.

Výbor Urbárskej spoločnosti sa touto žiadosťou zaoberal a po určitých zváženiach sa zhodol,že je pre nás výhodnejšie upustiť jednu splátku vo výške 5000euro ako vypovedať nájomnú zmluvu.

Z tejto nájomnej zmluvy máme ročne 10 000euro.

Táto žiadosť bola schválená.

Obecný úrad v Podhradí spolu s Telovýchovnou jednotou SLovan Podhradie nám poslal žiadosť o povolenie výkopových prác v priestoroch za starým cintorínom.

Do týchto výkopov bude položené polyetylénové potrubie,ktoré bude slúžiť na zavlažovanie respektívne polievanie futbalového ihriska.

Výbor urbárskej spoločnosti túto žiadosť schválil s tým, že po položení polyetylénového potrubia bude terén spátky upravený.

Telovýchovná jednota Slovan Podhradie nám poslala žiadosť o 2 percentá nami uhradenej dane.

Výbor urbárskej spoločnosti túto žiadosť schválil.

Pán Koloman Kertész z Nových zámkov nám poslal žiadosť o povolonie výrubu stromov pri jeho chate na sekaninách ktoré mu túto stavbu ohrozujú.

Po mojom osobnom stretnutí s pánom Kertészom som od neho žiadal aby sa preukázal stavebným povolením.

Toto povolenie my nepredložil.Po konzultácii s pracovníkom Štátnych lesov  s pánom Jozefom Palom a po prezretí mapy a kontrolov GPS na tvare miesta sme sa zhodli že uvedené stormy sa nachádzajú na súkromnej parcele.Urbárska spoločnosť na tento výrub povolenie nedala nakoľko tam je aj ochranné pásmo 50m.

Okresný úrad Trenčín,odbor oprávnených prostriedkov,referát lesného hospodárstva ako konajúci orgán štátnej správy lesného hospodárstva z vlastného podnetu poslal rozhodnutie vo veci určenia lesného celku Kamenec pod Vtáčnikom,ako územne ucelenej časti lesov,pre ktorú vybraný vyhotovovateľ vyhotoví program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2020 – 2029,v zmysle § 33 ods.2 zákona č.71/1967 ZB.

Ako všetci dobre viete v roku 2017 nám boli odovzdané spátky lesné pozemky Urbárskej spoločnosti LV 750 katastrálne územie Podhradie,LV2986 ,LV 3889 katastrálne územie Lehota pod Vtáčnikom,ktoré mali v nájme Štátne lesy Slovenskej republiky.

Smutné bolo že hneď na začiatku nám padla kalamita v priestoroch Hornej rozbitej JPRL 4556A,4549 kde nám padlo 30,6m3buka,323,7m3smreka,28,99m3smrekovca.

V tejto lokalite bude potrebné tento rok vybudovať oplôtok a následne vysadiť sadenice smreku,smrekovca a buka spolu cca 2000 sadeníc.

Ďalej nám padla kalamita v priestoroch uhliska JPRL 4548,4547A kde nám padlo 6,58m3bôry,194,09m3buka, 30,32m3smrekovca a 350,73m3smreka.

Ďalej nám padla kalamita v priestoroch buckova smerom na Maťoviech sekaninu JPRL 4429 kde nám padlo 197,91m3smreku.

Ďalej nám padla kalamita v priestoroch hrebeňa JPRL 4433A kde nám padlo 119,89m3.

S plánovanej ťažby bola spravená prebierka nad +50 rokov v poraste 4487b v priestoroch buckova kde bola spracovaná drevná hmota buka 220,55m3.

Som veľmi rád že sa nám podarilo všetku túto kalamitu spracovať a slušne finančne zhodnotiť.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať firme lesy Vtáčnik s.r.o za odvedenú prácu.

Tak ako nám boli odovzdané lesné pozemky Urbárskej spoločnosti stála pred nami z novu neľachká úloha aby nám boli odovzdané lesné pozemky súkromných vlastníkov ktoré mali v prenájme Štátne lesy Slovenskej republiky.

Po viacerých rokovaniach a možno aj nejakých naťahovaniach so zástupcami Štátnych lesov odštepný závod Prievidza na ktorých sa zúčastňovali Ján Daňo a ing.Kamila Topoľská bolo na tento úkon od vlastníkov súkromných lesných pozemkov potrebné splnomocnenie na zastupovanie ohľadom odovzdania spomínaných lesných pozemkov.

Na splnomocnení muselo byť uvedené meno,dátum narodenia, adresa a spoluvlastnícky podiel na každom liste vlastníctva.Po prejednaní s právnikom museli byť tieto splnomocnenia na fyzickú osobu a nie na Urbársku spoločnosť.Tak isto to bolo robené aj pred tým kde splnomocnenia boli na nebohého Miška Michaloviča.

Členovia výboru Urbárskej spoločnosti ako aj členovia Dozornej rady schválili že tieto splnomocnenia budú na Jána Daňa a ing.Kamilu Topoľskú.

Chcem sa poďakovať všetkým ktorý splnomocnenie podpísali a tak dali dôveru menovaným.

Som veľmi rád že sa nám toto všetko podarilo dotiahnuť do úspešného konca.

Po odovzdaní spomínaných nehnuteľností boli podpísané následovné zmluvy:

Zmluva o nájme lesných pozemkové vo vlastníctve Slovenskej republiky kde zmluvné strany sú prenajímateľ :Lesy Slovenskej republiky ,štátny podnik

Nájomca:Urbárska spoločnosť Podhradie v zastúpení Ján Daňo predseda UPS a Štefánia Michalovičová tajomník UPS.

Ďalej zmluva č.697/2018 LSR.Je to zmluva o nájme lesných pozemkové vo vlastníctve neznámych vlastníkov uzatvorená podľa ustanovení zákona č.229/1991 Zb. V znení neskorších predpisov zákona č.504/2003 Z.z.o nájme poľnohospodárskych pozemkov,poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení Občianskeho zákonníka.

Účastníci zmluvy sú:

Prenajímateľ: Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik

Nájomca:Urbárska spoločnosť Podhradie v zastúpení Ján Daňo a ing.Kamila Topľská člen výboru pozemkového spoločenstvo.

Ďalej bola podpísaná zmluva o daní do prenájmu nakoľko musí byť na súkromných lesných pozemkoch obhospodarovateľ.Účastníci zmluvy

Prenajímateľ: Ján Daňo,ing.Kamila Topoľská ako splnomocnený zástupcovia súkromných vlastníkov lesných pozemkové

Nájomca: Urbárska spoločnosť Podhradie v zastúpení Ján Daňo predseda UPS a Anton Mokrý hospodár UPS.

Táto nájomná zmluva bola odovzdaná  a následne potvrdená na Okresnom úrade Prievidza pozemkový a lesný odbor.

Na základe odovzdania bolo potrebné zamerať a vyznačiť hranice medzi jednotlivskou horou ktorá susedí z horou vo vlastníctve Štátnych lesov.Toto meranie bolo robené prístrojom  GPS.Na tomto meraní a vyznačení hranice boli prítomný za Štátne lesy pán Jozef Palo a za našu Urbársku spoločnosť Ján Daňo. Táto hranica ide od Baníckeho vrchu a končí pri potoku smerom k fabišovmu lomu.

Ďalej bolo potrebné zamerať a vyznačiť hranicu v priestoroch sekanín JPRL 4402.

Na tomto meraní sa zúčastnili  obaja menovaný.

K tomuto bol s písaný protokol o zameraní a vyznačení hranice.

Členovia výboru UPS ako aj členovia Dozornej rady prehodnocovali nájomnú zmluvu s Poľno Vtáčnikom kde sa zhodli ,že je potrebné nájomnú zmluvu upraviť nakoľko Poľno Vtáčnik mal v nájomnej zmluve odseku 5 bod 14 výkon práva poľovníctva.

Po viacerých jednaniach a nie veľkej ochote zo strany Poľno Vtáčniku v zastúpení ing.Daniel Frauenschuh bol vypracovaný dodatok k nájomnej zmluve a následne podpísaný oboma zmluvnými stranami kde sa sa výkon práva poľovníctva ruší.

Ako všetci dobre viete na minuloročnom Valnom Zhromaždení boli schválené finančné prostriedky v sume 10 000euro na vybudovanie cesty na približovanie a manipuláciu dreva cez porast 4487b nakoľko neni prístup do tohoto porastu.

Za týmto účelom boli oslovené Hornonitrianske bane,Priemstav Nováky a súkromník z Horných Vesteníc.

Včetci oslovený si boli pozrieť terén a následne povedali cenovú ponuku.

Najlepšiu cenovú ponuku nám dal Priemstav Nováky.

V mesiaci November a December bola táto cesta vybudovaná a porast bol sprístupnený .

Cesta končí pod Dražeje sekaninou v potoku kde bola položená cca 12m rúra ktorá bola v mesiaci apríľ tohto roku zasypaná lomovým kameňom.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať firme priemstav Nováky za odvedenú prácu.

Ďalej sa chcem poďakovať pánovi Zoldošovi a pánovi Vognárovi za poskytnutie veľkého množstva lomového kameňa.

Pri zasypávaní spomínanej rúry sa chcem poďakovať Robovi Rizmanovi nakoľko nám vozil  lomový kameň a prechod upravoval svojim bágrom.

Ďalej sa chcem poďakovať Jánovi Brundzovi za poskytnutie nakladača UDS a dvoch vozidiel Tatra.

Na tejto brigade sa zúčastnili Ján Daňo,Anton Mokrý a Robo Rizman.

Chcem sa poďakovať starostovi obce Ľudovítovi Michalovičovi ako aj Štefanovi Bobokovi ktorý nám vybali rúry a rovné hajcmany na odkúpenie z Hornonitrianskych baní,ktoré budú použité na vybudovanie odrážok po našich lesných cestách.

Chcem sa poďakovať komisii kultúry a športu pri obecnom úrade v Podhradí hlavne jej Bývalej predsedkini Marte Spriegel za spoluprácu pri organizovaní MDD a teším sa  na ďaľšiu spoluprácu s novou komisiou.

Ďalej sa chcem poďakovať TJ Slovan Podhradie jej predsedovi Milanovi Dudášovi za ochotu kedykoľvek s nami spolupracovať keď ich o to požiadame.

Ďaľšie moje poďakovanie patrí Dobrovoľnému hasičskému zboru v Podhradí taktiež s nami spolupracovať a v časné zásahy pri požiaroch.

Moje poďakovanie patrí aj Poľovnému združeniu Sivý Kameň jej predsedovi Dávidovi Michalovičovi za ochotu nám pomôcť,keď ich požiadame.

Na záver mojej správy sa chcem poďakovať celému výboru UPS ako aj členom Dozornej rady  za dobrú spoluprácu v roku 2018.

Prajem im, ako aj Vám všetkým, veľa zdravia a šťastia.

Ďakujem za pozornosť.