Správa o činnosti UPS Podhradie za rok 2017

Výročná správa Urbárskej spoločnosti Podhradie

                 za rok 2017.                  

VZ 14.4.2018.

 

 

Vážené podieľničky,vážení podieľnici,vážení hostia. Dovoľte,

aby som Vás ešte raz privítal na dnešnom už 26.Valnom zhromaždení Urbárskej spoločnosti Podhradie.

Na dnešnom Valnom zhromaždení Vám chcem predniesť správu o práci našej Urbárskej spoločnosti od posledného Valného zhromaždenia,ktoré sa konalo dňa 8.4.2017.

V mesiacoch máj,jún  boli vykonané tri brigády v priestoroch Agáčov,kde bola pokosená tráva a vystrihané kríky.

Na týchto brigádach sa zúčastnili členovia výboru a dozornej rady: Ján Daňo,Ľudovít Michalovič,Anton Mokrý,Viliam Bobok,Dušan Bobok,ako aj niektorý naši podieľnici a aj nepodieľnici: Lukáš Michalovič ,Ján Michalovič začo im patrí poďakovanie.

V mesiaci máj boli vykonané dve brigády v priestoroch Tarházu kde bola pokosená tráva boli vypílené staré stromy a boli vystrihané kríky.

V týchto priestoroch boli následne vysadené sadenice smreku.

Na týchto brigádach sa zúčastnili členovia výboru a dozornej rady: Ján Daňo,Anton Mokrý,Ľudovít Michalovič,Ján Dinga,Dušan Bobok ako aj niektorý naši podieľnici a nepodieľnici: Ľubomír Dudáš,Lukáš Michalovič,Ján Michalovič začo im taktiež patrí poďakovanie.

Tak ako po iné roky aj v roku 2017 naša Urbárska spoločnosť za spolupráce S Telovýchovnov Jednotou Slovan Podhradie zabezpečila a doviezla máj do našej obce a za spolupráce s Dobrovoľným hasičským zborom a pomoci našich spoluobčanov aj postavila.

Máj bol dovezený z lokality Dieliky.

Firma BOISE nás taktiež požiadala o dovezenie mája ktorý bol taktiež postavený pred penzionom Sivý Kameň.

V mesiaci jún naša Urbárska spoločnosť pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovala 13 ročník podujatia pod názvom ,,Poznaj krásu svojho okolia”.

Naše deti absolvovali turistický pochod v prírode,ktorý zakončili na asfaltovom ihrisku hostinca pod hradom,kde boli pre nich za spolupráce s komisiou kultúry a športu pripravené rôzne hry a súťaže.

Deti mali súťaž zo v zduchovky,ktorú im pripravil Blažej Dudáš mladší.Celé toto pojatie moderovala pani Ružena Boboková začo jej patrí poďakovanie.

Členovia výboru a dozornej rady im za podpory pána Štefana Belaňa a Poľovného združenia ,,Sivý Kameň” uvarili chutný guláš.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať firme Lesy Vtáčnik Marianovi Pastierikovi a firme BOISE jozefovi Bobokovi mladšiemu,ktorý nám finančne prispeli na zakúpenie sladkostí pre naše deti.

V mesiaci August bola brigáda v priestoroch bývalej základnej školy.Naša Urbárska spoločnosť za spolupráce s Telovýchovnou jednotou Slovan Podhradie zabezpečila a postavila brezové oplotenie areálu kde sa 5.augusta konali krásne oslavy 665 výročia  prvej písomnej zmienky o našej obci.

Pri tejto príležitosti sa chcem taktiež poďakovať starostovi obce pánovi Ľudovítovi Michalovičovi a všetkým ktorý sa nejakým spôsobom pričinili o krásny priebeh týchto osláv.

V mesiaci September bola opätovne brigáda v priestoroch Agáčov kde bola pokosená tráva.Natejto brigade sa zúčastnili :Ján Daňo a Ľudovít Michalovič.

V mesiaci November bola brigáda v priestoroch smetiska za zámkom,kde bola zrovnaná plocha nakoľko sem naši spoluobčania ako aj občania okolitých obcí vývážajú rôzny odpad.

Túto brigádu vykonal Ján Daňo zo strojom LIEBHER 585 ktorý mu zapožičala firma Dopravex Príbovce.

Potešiteľné je že v minulom roku nevzniklo večšie množstvo požiarov čím nevznikli večšie škody na našom majetku a požiare ktoré vznikli boli včas s pozorované a boli uhasené za spolupráce  s Dobrovoľným hasičským zborom v Podhradí a našich spoluobčanov začo im patrí veľké poďakovanie.

V mesiaci December naša Urbárska spoločnosť doviezla a následne postavila vianočný stromček v strede našej obce,ktorý bol rozsvietený pri príležitosti výtania Mikuláša našimi najmenšími ratolesťami.

Naša Urbárska spoločnosť zabezpečila dva vianočné stromčeky do nášho kostola a pomohla z ich výzdobou.

Počas celého roka  2017 bolo vykonaných dvanásť kontrolných dní našich lesných porastov s Odborným lesným hospodárom a predsedom UPS,kde bolo vyznačené drevo našim podieľnikom formov samovýroby.

Pri týchto kontrolných dňoch boli zistené len staré nedostatky nakoľko sa v lesných porastoch ťažilo minimálne.

Priebehu roka 2017 prišlo na našu Urbársku spoločnosť niekoľko žiadostí a vyrozumení a bola nám podaná aj jedna sťažnosť:

Obecný úrad v Podhradí nám poslal žiadosť o spoluprácu a finančnú podporu pri príležitosti organizovania osláv 665 výročia prvej písomnej zmienky našej obce.Táto žiadosť bola schválená a suma vo výške 500eur bola poslaná na účet obecného úradu .

Firma KAMENTA Zdenko Ducký nám poslala žiadosť o upustenia respektívne zníženie ročného nájomného k dodatku č.2 k nájomnej zmluve o nájme pozemkové.

Z odbytových dôvodov v roku 2016 a ani k 29.6.2017 kedy bola táto žiadosť podaná nebola na predmetnom lome Rúbanisko vykonávaná žiadna ťažba platničkového kameňa.

Podľa článku lll.predmetnej nájomnej zmluvy môže nájomca vypovedať nájomnú zmluvu ak sa ťažba ukáže ako neperspektívna.

Výbor Urbárskej spoločnosti sa touto žiadosťou zaoberal a po určitých zváženiach sa zhodol ,že je pre nás výhodnejšie upustiť jednu splátku vo výške 5000 eur ako vypovedať nájomnú zmluvu.Z tejto nájomnej zmluvy máme 10 000eur ročne.

Táto žiadosť bola schválená a bola spracovaná Dodatkom č.3 k predmetnej nájomnej zmluvy.

Okresný úrad Trenčín odbor strostlivosti o životné prostredie nám poslal oznámenie o podaní žiadosti firmou AKE s.r.o. o predlženie platnosti na prejazd motorovým vozidlom podľa §15ods.1písm.a) a §14ods.1 písm.a) v znení neskorších predpisov na území prírodnej pamiatky Sivý Kameň,v ktorej platí 4.stupeň ochrany prírody a jej ochranného pásma,v ktorom platí 3.stupeň ochrany prírody.

Krajský úrad životného prostredia Trenčín na základe stanoviska Správy Chránenej Krajinej Oblasti Ponitrie č.CHKO PN 1015/07 zo dňa 29.10.2007 bude prejazd motorovými vozidlami po existujúcej ceste ,ktorá je z časti vedená aj na katastrálnej mape ako cesta.Pri vyrovnaní cestného telesa bude možné použiť len makadam,teda cesta bude kamenitá bez asfaltu.

Cesta nesmie byť rozširovaná,zostane len s pôvodnou šírkou.V letnom období a počas suchých dní bude cesta zavlažovaná,aby sa znížila prašnosť v úseku cesty prechádzajúcom cez  Prírodnú pamiatku Sivý Kameň.

Pri dodržaní spomenutých podmienok je možné povoliť výnimku na prejazd motorovými vozidlami cez Prírodnú Pamiatku Sivý Kameň po existujúcich cestách.

Pri dodržaní podmienok stanoviska Chránenej Krajinnej Oblasti Ponitrie a následného rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia Trenčín súhlasíme s predlžením výnimky zo zakázaných činností v Prírodnej Pamiatke Sivý Kameň.

Okresný úrad Trenčín odbor starostlivosti o životné prostredie 6.novembra 2017 vydal rozhodnutie kde predlžuje platnosť rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia z roku 2007/00565-006.

K tomuto rozhodnutiu vydala kladné stanovisko Štátna Ochrana Prírody Slovenskej Republiky,Správa Chránenej Krajinnej oblasti Ponitrie, kde boli splnené podmienky uvedené v § 89 ods.2 písm.b).

Mgr.Silvia Palacková ,pri ramene 1 Nové Zámky nám poslala žiadosť o výrub stromov z dôvodu nebezpečenstva pádu na chatu a ohrozenie životov.

V tejto žiadosti uviedla že je vlastníkom nehnuteľnosti – rekreačná chata ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Podhradie časť Sekaniny podhradská cesta č. Chaty 8 postavenej na parcelnom čísle 1520/9.

Na susednej parcele č.1519 sa nachádzajú dva stormy ktoré ohrozujú spomínanú nehnuteľnosť.Chata je poistená proti živelnej pohrome v poisťovni Alianz ktorá sa vyjadrila že pri páde týchto stromov a poškodení uvedenej chaty budú následky škody podľa zákona hradené našou Urbárskou spoločnosťou.

Výbor k tejto žiadosti zaujal nasledovné stanovisko:

Budeme od pani Palackovej žiadať stavebné povolenie a či pri stavbe tejto chaty žiadali od našej Urbárskej spoločnosti vyjadrenie.Spomínané stromy tam rástli istotne skôr ako bola táto stavba realizovaná.Ak nám predloží spomínané doklady budeme sa jej žiadosťou opätovne zaoberať.

Pán Miroslav Belaň bytom Kukučínová 1084/22 z Lehoty pod Vtáčnikom nám poslal žiadosť o prenájom pozemku v k.ú.Podhradie zapísaný na Liste Vlastníctva 750 parcela registra ,,E” číslo parcely 1817/1 druh pozemku Trvalé trávnaté porasty.Pozemok sa nachádza v susedstve pozemku v k.ú.Podhradie zapísanom na Liste Vlastníctva 477 parcela registra ,,C” číslo parcel 1520/18 kde postavil rekreačnú chatu.

Učelom nájmu je plocha o výmere cca.200m2 kde plánuje chov včelstva , udržiavanie a obhospodárovanie okolia.

Výbor Urbárskej spoločnosti túto žiadosť schválil  kde bola podpísaná nájomná zmluva na 20 rokov.Výška nájmu na jeden rok bola stanovená vo výške 30 eur na jeden rok.

Monika Mokrá bytom Podhradie č .d.7. nám poslala žiadosť o vyjadrenie stanoviska na prijatie za kandidáta do Poľovného združenia ,,Sivý Kameň.

V žiadosti uviedla ,že jej otec Anton Mokrý je podieľnikom  v našej Urbárskej spoločnosti a odkúpil podiel od našej podieľničky pani Brigity Kolompárovej z Novák ktoré po zápise do katastra nehnuteľností následne prepíše formou Darovacej zmluvy na svoju dcéru Moniku Mokrú aby sa mohla stat kandidátkov do Poľovného združenia ,,Sivý Kameň”

Výbor Urbárskej spoločnosti túto žiadosť schválil.

Poľovné združenie ,,Sivý Kameň v Lehote pod Vtáčnikom  nám poslalo žiadosť o zriadenie odvádzacieho políčka.

Po dohovore s riaditeľom firmy Poľno Vtáčnik v záujme zníženia škôd spôsobených zverov na poľnohospodárskych kultúrach usúdili,že ako vhodný prostriedok na zníženie týchto škôd bude zriadenie odvádzacieho políčka.

Ide o plochu Trvalý trávntý porast oplotenú pletivom a upravenú a ositu miešankou plodín atraktívnych pre zver.

Táto sap o dozretí osiatych plodín otvorí a ponechá na prikrmovanie zvery.

Na tento účel sa najlepšie javia ako najvhodnejšie plochy v časti  Ordekovo prípadne Ľachké lazy – pod krmnou linkou.

Výbor Urbárskej spoločnosti túto žiadosť o zriadenie odvádzacieho políčka schválil.

Róbert Matejovič nám poslal sťažnosť voči neoprávnenému nevyplateniu podielu zo zisku z urbárskeho pozemkového spoločenstvo Podhradie 3 roky spätne za roky 2013,2014 a 2015 a zároveň podiel zo zisku za rok 2016.Uvedené žiadal po dodatočnom dedičskom konaní č.7D 77/2015 po zosnulom Ondrejovi Vidovi nar.13.4.1904 zomrelom dňa 21.7.1965.Predchádzajúcim vedením som bol vyzývaný aby som obnovil dedičské konanie po zosnulom Ondrejovi Vidovi nar.13.4.1904.Uvedené podiely dostával jeho nebohý syn Ondrej Vida.Nakoľko potrebné parcely neprešli v dedičskom konaní  na nebohého syna Ondreja Vidu bol som vyzývaný aby som to dodatočne doriešil.

Výbor urbárskej spoločnosti sa touto žiadosťou zaoberal a znovu došiel k záveru aj po osobných pohovoroch zo zástupcami katastra nehnuteľností aj zo zamestnancom Štátnych lesov Slovenskej Republiky odštepný závod Prievidza,že pán Róbert Matejovič sa stáva vlastníkom nadobudnutých podielov dňom zápisu do katastra nehnuteľností.Dovtedy podiel zo zisku Urbárskej spoločnosti LV 750,3889 a 2986 preberá Slovenenský pozemkový fond a zo súkromnej hory ostáva po neznámom vlastníkovi Štátnym lesom na depozitnom účte.

TJ Slovan Podhradie nám poslala žiadosť o 2% nami zaplatnej dane.

Výbor Urbárskej spoločnosti túto žiadosť schválil.

Najväčšov úlohov od posledného Valného zhromaždenia pre výbor Urbárskej spoločnosti bolo podanie výpovedí z nájomných zmlúv č.110/06/Nn/2011 medzi Urbárskov spoločnosťou a Lesmi Slovenskej republiky a výpoveď zo zmluvy č.109/06/Nn/2011 medzi vlastníkmi lesných pozemkov a Lesmi Slovenskej republiky. Podanie týchto výpovedí bolo schválené podieľnikmi na Valnom zhromaždení dňa 8.4.2017.

Po viacerých stretnutiach zo zástupcami respektívne pracovníkmi Štátnych lesov Slovenskej republiky zme sa dohodli na predčasnom ukončení nájomnej zmluvy č.110/06/Nn/2011 formou dohody.Predmetný nájom lesných pozemkové zaniká na základe výpovede vlastníka teda Urbárska spoločnosť Podhradie,pozemkové spoločenstvo zo dňa  16.11.2017 a dohody zmluvných strán dňom 31.12.2017.

Podľa §36 zákona č.326/2005 z.z. o lesoch  máme povinnosť zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch.preto sme boli povinný zabezpečiť odborného lesného hospodára.

Mali sme mať tri stretnutia s OLH ale po ospravedlnení jedného s nich sme mali osobné stretnutia s dvomi pánom ing.Jozefom Spevárom a pánom ing.Jozefom Gajdošom.

Po zhodnotení určitých vecí ktoré nám boli prednesné sme sa zhodli pre ing.Jozefa Gajdoša,s ktorým sme následne podpísali zmluvu o dielo ktorá bola uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a následne Obchodného zákonníka.

Po podpísaní dohody o odovzdaní lesných pozemkové a podpísaní zmluvy o dielo sme tito doklady boli odovzdať na Okresnom úrade v Prievidzi pozemkový a lesný odbor.

V zmysle zákona musíme mať vlastnú ciachu ktorej číslo nám bolo pridelené na Okresnom úrade v Prievidzi pozemkový a lesný odbor. U PD 90.

Ďalšou prioritou bolo zohnať respektívne zabezpečiť firmu ktorá bude pre našu Urbársku spoločnosť zabezpečovať práce v ťažbovej činnosti,pestovnej činnosti pre potreby našej Urbárskej spoločnosti.

Po určitých zvažovaniach členovia výboru Urbárskej spoločnosti ako aj členovia Dozornej rady a po predchádzájúcich skúsenostiach s predošlého obdobia niektorých ťažbárskych skupín, ktoré tu pracovali sme sa zhodli že bude najlepšie ak oslovíme firmu Lesy Vtáčnik v zastúpení ing.Marian Pastierik ktorého otec je aj našim podieľnikom.

Po stretnutí s ing.Marianom Pastierikom a po prebratí určitých náležitostí sme sa dohodli a podpísali rámcovú zmluvu a knej Dodatok č. 1.

Ohľadom výpovede nájomnej zmluvy č.109/06/Nn/2011 medzi vlastníkmi lesných pozemkov a ŠLSR sme tak isto jednali zo zástupcami Štátnych lesov Slovenskej republiky kde sme boli vyzvaný ,že potrebujeme od každého spoluvlastníka lesných pozemkov  splnomocnenie nakoľko táto zmluva bola podpísaná v zastúpení bývalého predsedu UPS.

Na základe týchto splnomocnení, ktoré musia tvoriť nadpolovičnú časť zo známych spoluvlastníkov na Listoch vlastníctva súkromnej hory ,ktoré budú prerátané pracovníkom Štátnych lesov Slovenskej republiky nám budú odovzdané do užívania formou dohody.

Tieto splnomocnenia musia byť na fyzickú osobu,ktorá bude zastupovať vlastníkov lesných pozemkové pri všetkých potrebných úkonoch.Všetko je to vštádiu riešenia.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým tým ,ktorý toto splnomocnenie podpísali a tým vyslovili dôveru splnomocnencom.

Na základe riešenia ohľadom podania spomýnaných výpovedí nebola v minulom roku  skoro žiadna ťažba.Spolu sa vyťažilo 174,52m3drevnej hmoty.

V mesiaci apríľ tento rok bola brigáda v priestoroch Tarházu kde bolo zrovnané smetisko strojom OK 35 nakoľko sa tam vyvážajú smeti a rôzny odpad.

Chcem sa poďakovať komisii kultúry a športu pri obecnom úrade v Podhradí za spoluprácu pri organizovaní MDD a teším sa na ďaľšiu spoluprácu s nimi.

Ďalej sa chcem poďakovať TJ Slovan Podhradie jej predsedovi Milanovi Dudášovi za ochotu kedykoľvek s nami spolupracovať keď ich o to požiadame.

Ďaľšie moje poďakovanie patrí Dobrovoľnému hasičskému zboru v Podhradí taktiež za ochotu s nami spolupracovať a v časné zásahy pri požiaroch.

Moje poďakovanie patrí aj Poľovnému združeniu Sivý Kameň za ich ochotu nám pomôcť, keď ich o to požiadame a teším sa na ďaľšiu spoluprácu s nimi.

Chcem sa poďakovať aj starostovi obce ako aj celému zastupiteľstvu a všetkým tým ktorý sa pričinili o organizovanie osláv a ich krásny priebeh 665 výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Na záver mojej správy sa chcem poďakovať celému výboru UPS ako aj členom Dozornej rady za dobrú spoluprácu v roku 2017.

Prajem im ako aj Vám všetkým veľa zdravia a šťastia.

Ďakujem Vám všetkým za pozornosť.