Správa o činnosti DR

SPRÁVA O ČINOSTI DOZORNEJ RADY UPS ZA

                                           ROK 2016.

Dozorná rada od posledného valného zhromaždenia pracovala v zložení :  

Michalovič Ľudovít

Dinga Ján

Bobok Dušan

 

Členovia DR sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí UPS Podhradie ktoré sa konalo 7 krát 

od posledného Val . zhromaždenia. Členovia DR sa aktívne zapájali do jednaní ohľadom 

bežnej činnosti UPS a zúčastnili sa pri prerozdeľovaní podielov členom UPS.

DR dňa 5.4.2017 vykonala kontrolu evidencie príjmov a výdajov financií UPS, stav účtu 

a pokladne. DR skonštatovala, že príjmy sú zaevidované predpísaným spôsobom a výdaje 

sú podložené pokladničnými dokladmi . Členské podiely boli vydané oproti podpisu.

Ďalej DR skontrolovala nákupy v roku 2016 : položka : 16 HV 011 — nákup fotoaparátu  

obalu SD karty v hodnote 271.39 .Tento nákup bol zrealizovaný v súlade so stanovami UPS, 

po schválení výborom UPS

Ďalej bola skontrolovaná položka : 16 HV 037 výplata podielov v sume ..... (e)

Konečný stav na účtoch a pokladni k 31.12. 2016:

a) pokladňa

b) na účte

c) depozite 

d) príjmy za rok 2016

 

Položky a) až e), sú pre podielnikov a vlastníkov k dispozícii na nahliadnutie, po požiadaní výboru UPS.

 

V Podhradí, dňa 5.4.2017

 

Ďakujem za pozornosť