Správa o činnosti DR UPS Podhradie za rok 2019

Výročná správa o činnosti Dozornej rady Urbárskej spoločnosti Podhradie za rok 2019,Valné zhromaždenie konané 22.2.2020.

 

Dozorná rada od posledného Valného Zhromaždenia pracovala v zložení:

Predseda:Michalovič Ľudovít

Členovia: Bobok Dušan,Dinga Ján

Predseda pán Ľudovít Michalovič sa písomne vzdal členstva v Dozornej Rade k 31.Decembru 2019.Členovia Dozornej Rady sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí výboru UPS Podhradie a aktívne sa zapájali do činností UPS Podhradie a rozhodovaniach o jednotlivých akciách.Tiež sme sa zúčastnili pri prerozdeľovaní podielov  podieľnikom UPS Podhradie.Členské podiely boli vydané oproti podpisu podieľnikov.

Dňa 14.Februára sme skontrolovali účtovnú závierku za rok 2019 a inventsrizáciuúčtovníctva k 31.12.2019.

Skutočný stav pokladne v sume 2742,91eur a skutočný stav na bankovom účte v sume71 661,17eur súhlasí s účtovným stavom zachyteným v účtovnej závierke Urbárskej spoločnosti.Členovia Dozornej rady skontrolovali hotovostné nákupy za rok 2019 a skonštatovali,že finančné prostriedky boli účelne vynaložené.

Predaj dreva pre súkromné osoby a lístky na samovýrobu boli uhradené v hotovosti a evidované Registračnou Pokladňou.Ku každému boli priložené doklady.

Skontrolovali sme výdavkové doklady:

HVO61- 27.8. -792,90eur-nákup pletiva na oplôtok

HVO57 -13.8 -556,10eur-koly na oplôtok

HVO80 -11.10. -15 600eur –nákup traktora Belarus

HVO84 -10.11 – 4277,17eur – výplata podielov

Nákupy boli realizované v súlade s plánom hospodárenia UPS Podhradie a po schválení výborom UPS.

 

Ďakujem za pozornosť

V Podhradí dňa 22.2.2020

Dušan Bobok člen Dozornej Rady